İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3532
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :9
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3532
Şikayetçi:
 Geyik İnş. Malz. Mah. Nak. Bet. Mam. Elm. İm. ve Mad. Ltd. Şti., Kırıkkale - Ankara Karayolu 5.Km Organize Sanayi Bölgesi Karşısı KIRIKKALE
 İhaleyi yapan idare:
 Hasandede Belediye Başkanlığı, Hasandede / KIRIKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.10.2007 / 29381
Başvuruya konu ihale:
 2007/87079 İhale Kayıt Numaralı “Cemal Gürsel Caddesi Yol Tretuvar Yapımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.10.2007 tarih ve 06.08.83.0157/2007-48E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hasandede Belediye Başkanlığınca 17.08.2007 tarihinde Açık İhale usulü ile yapılan “Cemal Gürsel Caddesi Yol Tretuvar Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Geyik İnş. Malz. Mah. Nak. Bet. Mam. Elm. İm. ve Mad. Ltd. Şti.’nin 11.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  16.10.2007 tarih ve 29381 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

17.08.2007 tarihinde Hasandede Belediye Başkanlığı tarafından yapılan “Cemal Gürsel Caddesi Yol Tretuvar Yapım İşi” ihalesinde istekliler huzurunda yapılan ilk oturumda ihale üzerine bırakılan isteklinin teslim ettiği teklif zarfında,

 

1)  Anahtar Teknik Personel olarak harita mühendisi çalıştırıldığına dair herhangi bir evrak teslim edilmediği,

 

2) Yapı Araçları Bildirisinin bulunmadığı ve Yapı Araçları Taahhütnamesinin noter onaylı olmadığı,

 

3) Yapım işinde kullanılacak kilit parke taşı ve bordürlere ait ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, TSE belgesinin sunulmadığı,

 

4) İhale konusu işin Hasandede Belediyesi sınırları içerisinde yapılan bir yapım işi olmasına rağmen, bu işte kullanılan malzemelerin Hasandede Belediye Başkanlığına ait araçlarla taşındığı,

 

5) Kullanılan malzemelerin teknik özelliklerinin Teknik Şartnamede belirtilen özellikleri taşımadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İnceleme konusu ihaleye ait ilanın 4.3.2 maddesinde; “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler:


             a) Anahtar Teknik Personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir.

 b) 

Sıra      Pozisyonu       Mesleki Unvanı        Mesleki Özellikleri              Adet

1-         Mühendis       İnşaat Mühendisi      En Az 5 Yıl Deneyimli         1 Adet

2-         Mühendis        Harita Mühendisi    En Az 5 Yıl Deneyimli         1 Adet

 

istekliler yukarıda belirtilen Listedeki personeli çalıştıracaklarına ilişkin Teknik Personel Taahhütnamesini vereceklerdir.(KİK 040.0Y)” düzenlemesine,

 

            İdari Şartnamenin 7.3.3 maddesinde; “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK039.0/Y).””

 

Teknik Personel Listesi

Sıra

Pozisyonu

Mesleki unvanı

Mesleki Özellikleri

Adet

1

Mühendis

İnşaat Müh.

5 yıl deneyimli

1

2

Mühendis

Harita Müh.

5 yıl deneyimli

1

 

Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.

  Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.

 

            İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı ilan ve ihale dokümanında belirtilir. Bu kapsamdaki teknik personel için “Teknik Personel Taahhütnamesi” verilmesi yeterlidir (Standart Form KİK040.0/Y). İhale üzerinde kalan isteklinin, taahhüt edilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur. İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Söz konusu düzenlemelere bakıldığında, ilanın 4.3.2 maddesinde; “ Anahtar Teknik Personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir” ifadesine, İdari Şartnamenin 7.3.3 maddesinde de hem “anahtar teknik personel”, hem de “teknik personel” açısından, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde yer alan “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin” hükümlere yer verilmiş olmasına karşın, “anahtar teknik personel” istenildiğine ilişkin bir ifadenin olmadığı, 5 yıl deneyime sahip birer adet İnşaat Mühendisi ile Harita Mühendisinin “Teknik Personel” olarak istenildiği görülmüştür.  

 

            Bu kapsamda, inceleme konusu ihalede istekliler tarafından “anahtar teknik personel” ile ilgili belge sunulmasına gerek bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

           

            İhale üzerinde bırakılan istekli Asım Dereçiçek tarafından sunulan Yapı Araçları Taahhütnamesinin Kırıkkale İkinci Noterliği tarafından 17.08.2007 tarih ve 7088 yevmiye no ile onaylandığı, teklif dosyası içerisinde Yapı Araçları Bildirisinin bulunduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İmalat aşamasında kullanılacak olan malzemelerin (kilit parke, bordür, çimento ve agrega vs.) kalitesine ilişkin belgelerin, idare tarafından ihale ilanı ve İdari Şartnamede istenildiğine ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

İdari Şartnamenin “VI-Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde dokuz madde halinde Teknik Şartnameye yer verildiği ve bu maddelerde, inceleme konusu yapım işinde imalat aşamasında kullanılacak olan malzemelerin (kilit parke, bordür, çimento ve agrega vs.) taşıması gerekli standartlar belirtilmiştir. 

 

Dolayısıyla, başvuru sahibinin, “Yapım işinde kullanılacak kilit parke taşı ve bordürlere ait ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile TSE belgesinin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulmadığı” yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır.  

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü ve 5 inci  iddialarına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin 4 üncü ve 5 inci  iddialarının, ihale onayı ile başlayıp sözleşmenin imzalanması aşamasına kadar olan, ihale sürecine ilişkin olmadığı, sözleşme imzalandıktan sonraki bir aşama olan sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin iddialar olduğu anlaşılmıştır. 

 

4734 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ve bu Kanunda yer alan ihale sürecine ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleme görevi bulunmaktadır. Bu itibarla, sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki işlemlere yönelik iddialar  ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı  alınan hallerde 3 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi hallerinde, 15 gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası içeriğinde bulunan ve 11.09.2007 tarihinde düzenlenen “Tutanak”ta; “…İhale ile ilgili Geyik Ltd. Şti.’ nin 28.08.2007 tarih ve 2007/29 sayılı şikayet başvurusunun incelendiği, şikayetin yerinde olmadığının görüldüğü, Beldes ödeneğinin 2007 mali yılı içerisinde kullanılması gerektiği, projenin mali desteğinin bu kaynaktan karşılandığı, İç Anadolu Bölgesinin kış mevsimi nedeniyle soğuk ve yağışlı sezona girmesi, ihale üzerinde bırakılan isteklinin en düşük fiyatı vermesinden, söz konusu ihalede ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine
   Oybirliği karar verildiği”
ifade edilmiştir.

 

Ancak, şikayetin uygun olmadığı ve ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin söz konusu kararın, 12.09.2007 tarihinde sözleşme imzalanmadan önce başvuru sahibine bildirildiğine/tebliğ edildiğine ilişkin herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı anlaşılmıştır. (İdarenin 17.10.2007 tarih ve 3441 sayılı yazısında, “başvuru sahibinin şikayet dilekçesinin 05.10.2007 tarih ve 3379 sayılı yazıları ile cevaplandırıldığı” belirtilmiştir.)

 

Dolayısıyla, ihale yetkilisince şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadığı, 11.09.2007 tarihinde yapılan şikayet başvurusu üzerine 30 gün içinde karar verilmeyerek başvurunun zımnen reddedildiği, bu sürenin bitimini takip eden ve Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenilmeden 12.09.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

2) İdari Şartnamenin 7.2.2 maddesinde; “İsteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançonun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,


İsteklinin;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması ,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması ,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’ den küçük olması,

 

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hak ediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son üç yıla kadarki belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son üç yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

İsteklinin ortak girişim olması halinde ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermesi ve ortaklardan her birinin (a), (b) ve (c)bentlerinde belirtilen şartları sağlamaları zorunludur” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdarenin göndermiş olduğu ihale işlem dosyasında yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli Asım Dereçiçek tarafından bilanço veya eşdeğer belgelerin sunulmadığı, başvuru sahibi Geyik Ltd. Şti. tarafından sunulan son iki yıla ilişkin bilançosunun ise istenen kriterleri sağlamadığı anlaşıldığından, her iki isteklinin de değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. Bu durumda, inceleme konusu ihalede geçerli teklif bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul