İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3533
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :10
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3533
Şikayetçi:
 Dalkıranlar Yapı Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. İncirli Caddesi No:24/8 Bakırköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 T.C. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.Çırpan Mah. Uysal Sokak 40 16050 Osmangazi / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.09.2007 / 27577
Başvuruya konu ihale:
 2007/79596 İhale Kayıt Numaralı “Bursa, Balıkesir ve Çanakkale İlleri AG Sabit Kapasitör Tesisleri Yapım İşi İhalesi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.10.2007 tarih ve 06.08.00.0169/2007-62E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

           

            T.C. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nce 24.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bursa, Balıkesir ve Çanakkale İlleri AG Sabit Kapasitör Tesisleri Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Dalkıranlar Yapı Taahhüt San. ve Tic. AŞ’nin 11.09.2007 tarihli şikayet başvurusunun idarenin 19.09.2007 tarihli işlemi ile reddi üzerine 27.09.2007 tarih ve 27577 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin aşırı düşük bulunduğu fakat yapılan açıklamanın uygun bulunmama gerekçeleri belirtilmeden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ayrıca teknik şartnamede yer verilen teknik gerekçelerle tekliflerinin değerlendirmeye alınmamasının mevzuata ve ihale dokümanına aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

02.08.2007 tarihli yazı ile tespit edilen sınır değerden daha düşük fiyat teklif eden başvuru sahibi Dalkıranlar Yapı Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.’ nden aşırı düşük teklif fiyat açıklaması istenilmiştir.

 

Dalkıranlar Yapı Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.’nin 06.08.2007 tarihli aşırı düşük teklif açıklama yazısının eklerinde birim fiyat teklif cetveli ve cetvelde yer alan kalemlere ait piyasadan alınan fiyat teklifleri sunulmuştur.

 

24.08.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile başvuru sahibi Dalkıranlar Yapı Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.’nin teklifinin, aşırı düşük teklif fiyatı açıklamalarının uygun olmadığına karar verildiği, aynı zamanda;

 

“Deşarj direnci 60 sn’de 50 V’un altına düştüğünden, IEC 60831-I standardı olup IEC 60831-I/2 standardı sağlamadığı,

Tip test raporlarında kondansatörün 1 dakika süreyle 3 kV gerilime karşı izolasyon gösterebildiğine dair bilgi bulunmadığı,

Kapasite toleransı %5 ile %10 arasında olması gerekirken %5 ile +%5 olduğu,

Ayrıntılı kataloğu bulunmadığı,

Kapasitör 400 voltta (%5+%10) güç vermesi gerekirken %5 ile +%5 olduğu,

Sistem koruması IP 21 olması gerekirken IP 20 olduğu” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

27.08.2007 tarihli kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine bildirimine ilişkin yazıda da, Dalkıranlar Yapı Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.’nin teklifinin; “teknik değerlendirme neticesinde teknik olarak uygun bulunmadığından ve ... istenilen düşük ihale teklif nedenleri ... uygun bulunmadığından” değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından yapılan aşırı düşük açıklamasının reddedilme gerekçelerinin belirtildiği herhangi bir belgenin ihale işlem dosyasında yer almadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 38. maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.hükümleri bulunmaktadır.

 

İdarece aşırı düşük açıklamasının teklif fiyatını oluşturan önemli bileşenler ve ayrıntılara ilişkin herhangi bir tanımlama yapılmadan talep edildiği hususu da dikkate alındığında, sunulan açıklamaların gerekçesi belirtilmeden uygun görülmemesi mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

Diğer taraftan, İdari Şartname ve ihale ilanında ihale konusu işin, Bursa, Balıkesir, Çanakkale İlleri Sabit Kapasitör Tesisleri yapım işi olduğu belirtilmiştir.

 

İlana yapım işi olarak çıkılan ihalenin dokümanları, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre ve Yönetmelik eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi ile tip Sözleşme Tasarısı ve İdari Şartname kullanılarak hazırlanmıştır. “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri”nin düzenlendiği İdari Şartnamenin ve ihale ilanının ilgili maddelerinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğin 38, 39, 40, 41 ve 42 nci maddelerine uygun olarak ihale konusu işin kapsamında kullanılacak malzeme ve elemanlara ilişkin herhangi bir yeterlik kriteri getirilmemiştir. Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri ile ilgili olarak da, benzer iş deneyimi ile anahtar teknik ve teknik personele ilişkin düzenlemeler dışında bir düzenleme yapılmadığı anlaşılmıştır. Ancak, ihale dokümanında yer alan Alçak Gerilim Sabit Kompanzasyon Sistemleri Teknik Şartnamesi’nin B ve C bölümlerinde ihale konusu yapım işinde kullanılacak kondansatörlerin ve sabit kompanzasyon panosunun teknik ve genel özellikleri sayılmış; D bölümünde ise, teklif sahiplerinin “ihale konusu işte kullanılacak olan kondansatör, pano ve kontaktör gibi malzemelere ait;

-          TSE veya EN, VDE, DIN, IEC standartlarına uygunluk belgelerini,

-          Üretici firmaların ISO 9001 ve 9002 kalite belgelerini,

-          Ayrıntılı kataloglarını,

-          Kondansatörlerin tarafsız bir laboratuarda yapılmış tip deney raporlarını veya sertifikalarını” teklifleri ile birlikte verecekleri belirtilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen düzenleme esas alınarak, ihale konusu yapım işinde kullanılacak kondansatör ve kompanzasyon panosuna ilişkin olarak isteklilerce sunulan belgelerden, belgelerin ait olduğu markaların Teknik Şartnamenin B, C ve D bölümündeki özellikleri sağlayıp sağlamadığı hususunda ihale komisyonunun üç üyesi tarafından teknik değerlendirme yapıldığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde, isteklinin ekonomik ve malî yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için istenecek belgeler saymak suretiyle belirlenmiştir. Buna göre, idarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numune, katalog ve/veya fotoğrafların sunulması dokümanda ve ilanda belirtilmesi koşuluyla istenebilir.

 

Anılan Kanunun 12 nci maddesinde ise, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine, teknik özelliklerine ve tanımlamalarına yer verileceği; belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici hususlar içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı husus yapım işleri özelinde olmak üzere Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 22 nci maddesinde de düzenlenmiştir.

 

Anılan Kanunun ve Yönetmeliğin ilgili maddeleri dikkate alındığında yapım işlerinde teknik şartnamenin, sözleşme sonrasında ihale konusu işin yüklenici tarafından yerine getirilmesinde zorunlu olan teknik kriter ve özellikleri düzenleyen bir doküman olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapım müteahhidi olan istekliler yapım ihalelerine, teknik şartnamenin de yer aldığı ihale dokümanını inceleyip aynen ve bütün şartları ile kabul ederek fiyat teklifi verdiklerinden, ihale konusu işin teknik özellik ve kriterlerinin istekliler tarafından maliyet bileşenleri arasında değerlendirilmiş olduğunun kabul edilmesi gereklidir. Zira, yapım işinin şartname ve projelerde belirtilen teknik kriterlerine uygun şekilde yaptırılması imkanı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin, “yapı denetim görevlisinin yetkileri” başlıklı 16 ncı maddesinde yer verilen; “Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi yapı denetim görevlisine gösterip iş için elverişli olduğunu kabul ettirmeden iş başına getiremez. hükmü, “sözleşme ve eklerine uymayan işler” başlıklı 24 üncü maddesinde yer alan; “Proje ve şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen işleri yüklenici, yapı denetim görevlisinin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.” hükmü, “hatalı, kusurlu ve eksik işler” başlıklı 25 inci maddesinde getirilen, “Yapı denetim görevlisi, yüklenici tarafından yapılmış olan işin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunu veya malzemenin şartnamesine uygun olmadığını gösteren delil ve emareler gördüğü takdirde, gerek işin yapımı sırasında ve gerekse kesin kabule kadar olan sürede bu gibi eksiklerin, hataların ve kusurların incelenmesi ve tespiti için gerekli görülen yerlerin kazılmasını ve/veya yıkılıp yeniden yapılmasını yükleniciye tebliğ eder” hükmü  ile sağlanmıştır.

 

Dolayısıyla, kapasitör tesisi yapımına ilişkin inceleme konusu yapım işi ihalesinde, yapım müteahhitlerinden, teknik şartname ve projelere göre gerçekleştireceği iş kapsamında kullanacakları kondansatör ve kompanzasyon panosuna ilişkin, standartlara uygunluk belgesi, üretici firmalara ait kalite belgesi, katalog ve test raporlarının teklif kapsamında sunulması zorunluluğunun getirilmesi ve bu belgeler üzerinden yeterlik değerlendirmesi yapılması mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

Kaldı ki, ihale komisyonunun üç üyesi tarafından yapılan teknik değerlendirme sonucunda isteklilerce önerilen markaların Teknik Şartnamenin B, C ve D bölümündeki kriterlerin tümünü sağladığına ilişkin bir tespit yapılamadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar”ı düzenleyen 27 nci maddesinde; ihale dokümanında, isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgilerin bulunacağı, ön yeterlik dokümanında ise, adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verileceği, aynı maddenin (e) bendinde; isteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterlerinin, işin idari şartnamelerinde belirtilmesinin zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

 

Ayrıca, “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde; ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlerin, ihale ilânlarında belirtilmesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “İhalelerde İstenecek Yeterlik Belgelerinin ve Yeterlik Kriterlerinin İhale ve Ön Yeterlik Dokümanları ile İhale İlan ve Davet Belgelerinde Belirtilmesi” başlıklı bölümünde de,

 

“... anılan hükümler uyarınca isteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesi amacıyla istenecek yeterlik belgelerinin ve yeterlik belgelerinde idarece aranacak olan yeterlik kriterlerinin ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur. Bu belirlemenin ihale ilan veya davet belgelerinde yapılmadığı durumlarda 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca ihale ilanı geçersiz olacağından düzeltme ilanı yapılmadan ihaleye devam edilmesi mümkün değildir. Aynı şekilde bu belirlemenin ihale veya ön yeterlik dokümanında belirtilmemesi durumunda da istenilen yeterlik belgeleri ve belgelerin taşıması gereken kriterler belli olmadığından ihalede yeterlik değerlendirmesi yapılması mümkün olamayacaktır.

Ayrıca ihalede istenecek yeterlik belgeleri ile bu belgelerin taşıması gereken asgari kriterler, ilgili Uygulama Yönetmeliklerinde bu hususlara ilişkin yapılan düzenlemeler dikkate alınarak belirlenmelidir” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Dolayısıyla, Yapım İşi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aykırı olarak öngörülen ve tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarece esas alınan yeterlik kriterlerinin ihale ilanında da belirtilmemiş olması yukarıda yer verilen hükümlere aykırı bulunmuştur.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul