İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3535
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :12
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3535
Şikayetçi:
 Hasan ŞAHİN - Osman ÇELİK İş ortaklığı, Gazipaşa Cad. İtfaiye Karşısı No:20 Merkez / TOKAT
 İhaleyi yapan idare:
 Tokat Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Vilayet Binası Kat:3 TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.10.2007 / 27903
Başvuruya konu ihale:
 2007/84699 İhale Kayıt Numaralı “Tokat Merkez Semerci Köyü 12 Derslik İlköğretim Okulu Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.10.2007 tarih ve 06.08.12.0170/2007-49E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tokat Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 27.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tokat Merkez Semerci Köyü 12 Derslik İlköğretim Okulu Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Hasan ŞAHİN - Osman ÇELİK İş ortaklığının 23.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  01.10.2007 tarih ve 27903 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinde yer vermiş oldukları;

 

1) İş ortaklığı beyannamesinin standart forma uygun olmadığı gerekçesiyle,

 

2) Ortaklık hisse beyanlarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle,

 

3) İş bitirme belgesinde işin kabul veya iskan tarihinin belirtilmediği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldıklarından bahisle, söz konusu belgelerde bulunması zorunlu bilgilerin tekliflerinde yer alan belgelerde mevcut olduğu, belgelerde yer alan bilgi eksikliklerinin teklifin esasını etkilemeyeceği söz konusu belgeler ile yine Tokat Valiliği tarafından yapılan 2007/64791 İhale Kayıt Numaralı “Tokat Doğum ve Çocuk Evi Genel Onarım İşi” ile 2007/54487 İhale Kayıt Numaralı “Erbaa Gökal Sağlık Ocağı Yapımı” işinde tekliflerinin idare tarafından uygun görüldüğü ve değerlendirmeye alındığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Tip İdari Şartnamenin ve başvuruya konu ihaleye ilişkin İdari Şartnamenin 17 nci maddesinde birden fazla gerçek veya tüzel kişinin iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verilebileceği, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek isteklilerin iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği iş ortaklığı beyannamesine tekliflerinde yer vermesi gerektiği, iş ortaklığında pilot ortağın en çok hisseye sahip ortak olması gerektiği ve ortakların hisse oranlarının ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesinde) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

İhalede en düşük teklifi başvuru sahibinin verdiği, başvuru sahibinin teklifi kapsamında vermiş olduğu iş ortaklığı beyannamesinde, pilot ortağın Hasan ŞAHİN, özel ortağın ise, Osman ÇELİK olduğunun belirtildiği, ancak söz konusu beyannamede ortakların hisse oranlarının belirtilmemesinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında sayıldığı görülmüştür.

 

İş ortaklığı olarak ihaleye teklif verilmesi halinde isteklinin teklifinde ortakların hisse oranlarının ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesinde) belirtilmiş olması mevzuat gereği olduğundan, idarece bu hususa ilişkin olarak tesis edilen işlemin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

           

            Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci bölümün F maddesinin (b) bendinde; “Uygulama yönetmeliklerinde ve idari şartnamelerde ihaleye katılanların "gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannameyi (standart form KİK027.3/….) vermeleri zorunlu tutulmuştur. Anılan hüküm gereği söz konusu beyannamenin ihaleye katılan bütün isteklilerce verilmesi zorunlu olduğundan, isteklilerin herhangi bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmasa dahi beyannamenin 1 numaralı dipnotu gereği "Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]" bölümünü doldurmak suretiyle beyannameyi düzenlemeleri ve sunmaları gerekmektedir.

…………….

 

2- Buna göre,  ihaleye başvuran veya teklif veren aday veya istekli gerçek kişi ise  varsa ortağı olduğu başka şahıs şirketleri ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerini; ihaleye başvuran veya teklif veren aday veya istekli tüzel kişi ise yine aynı şekilde varsa başka ortaklıkları ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu diğer sermaye şirketlerini Beyanname’de belirtmesi gerekmektedir.

…………………

 

5- Beyannamede beyanı gereken bir husus bulunmadığı takdirde Beyannamenin dip notunda belirtildiği şekilde ilgili kısım işaretlenecek ve ortaklık/hisse durumuna ilişkin tablo doldurulmayacaktır.” hükmü yer almaktadır.

           

            İdari şartnamenin 7.1.k maddesi düzenlemesi ile isteklinin iş ortaklığı olması halinde ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannamenin her bir ortak tarafından ayrı ayrı olarak verilmesi gerektiği belirtilen incelenen ihalede; iş ortaklığı olarak teklif veren başvuru sahibinin teklifinde her iki ortak tarafından söz konusu belgeye yer verildiği, ancak her iki belgede de; "Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]" bölümünün koyu harflerle yazıldığı ancak pilot ortak Hasan ŞAHİN-Şahin Mühendisliğe ait ortaklık/hisse durumuna ilişkin tabloda ise ortaklık oranı %51 Hasan ŞAHİN-Şahin Mühendislik bilgisi ile kendi ticari bilgilerinin, özel ortak Osman ÇELİK-Çelik Ticaret’in ait ortaklık/hisse durumuna ilişkin tabloda ortaklık oranı %49 bilgisi ile kendi ticari bilgilerinin yer aldığı tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin teklifinde yukarıda ifade edilen Tebliğ hükmü doğrultusunda ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannameye yer vermediği gerekçesiyle idare tarafından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırı bir durumun olmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde; isteklilerin teklif edilen bedelin %90’ı oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesine yer vermesi gerektiğinin belirtildiği, başvuru sahibinin özel ortağı Osman ÇELİK-Çelik Ticaret tarafından teklifinde, S. S. Pancar Ekicileri Kooperatifine yapılan, “Sulusaray İlçesi Satış Mağaza ve Depo İnşaatı” işine ait Sulusaray Belediye Başkanlığı onaylı 08.07.2004 tarih ve L.4/1140 sayılı iş bitirme belgesine yer verdiği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “belge düzenleme koşulları” başlıklı 51 nci maddesinde geçici kabulü yapılmış veya ruhsat verilmiş işler için belge düzenleneceği belirtildiğinden, idare tarafından söz konusu belgede işin geçici kabul veya iskan tarihi belirtilmediği gerekçesiyle iş bitirme belgesinin geçerli kabul edilmediği anlaşılmşıtır.

           

Söz konusu belgede belgeye konu işin geçici kabul veya iskan tarihi belirtilmediği, ancak belgede işin tamamlandığı bilgisinin yer aldığı, söz konusu eksikliğin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek belgeyi düzenleyen idareden söz konusu bilgi eksikliğin giderilebileceği değerlendirilmekle birlikte yukarıda açıklanan nedenlerle başvuru sahibi iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yerinde bulunduğundan, idarece eksik olarak tesis edilen bu işlemin sonuca etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul