İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3536
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :14
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3536
Şikayetçi:
 Penta Mühendislik İnşaat (Ramazan İZGİ),Atatürk Bulvarı Ün-Beyoğlu İşhanı Kat:2/203 Karacabey / BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çarşamba Pazarı Cad. Yeni Hükümet Konağı A Blk. Osmangazi / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.10.2007 / 29335
Başvuruya konu ihale:
 2007/130807 İhale Kayıt Numaralı “Bursa Karacabey Muhsin Özdamar İlköğretim Okulu Onarım Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.10.2007 tarih ve 06.08.82.0186/2007-34E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bursa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 06.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bursa Karacabey Muhsin Özdamar İlköğretim Okulu Onarım Yapım İşi İhalesi”ne ilişkin olarak Penta Mühendislik İnşaat’ın (Ramazan İZGİ) 25.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 16.10.2007 tarih ve 29335 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; yerli istekli beyanının yetersiz olduğu gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa teklif dosyasında yerli istekli olunduğuna dair beyanının mevcut olduğu, ayrıca noter onaylı imza beyannamesinde ve noter onaylı yapı araçları taahhütnamesinde kimlik bilgilerinin yer aldığı, bu nedenle de yerli istekli olmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmış olmalarının yerinde olmadığı, kaldı ki, bu durumun idarece bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek tamamlattırılmasının mümkün olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuruya konu ihaleye ait ihale ilanının 5 inci maddesi ile idari şartnamenin 8 inci maddesinde ihaleye sadece yerli isteklilerin katılabileceği ifade edilmiş, ayrıca idari şartnamenin 8 inci maddesinde isteklilerin yerli istekli olduklarına ilişkin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeleri teklifleri dahilinde sunmaları gerektiği belirtilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yerli isteklilere ilişkin düzenlemeleri içeren 6 ncı maddesinde;

 

“Yerli istekli; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliklerdir.

 

            Yerli istekli sayılabilmek için; gerçek kişiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdanı suretini, tüzel kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulduklarını gösteren belgeleri ihaleye başvuru belgeleri ile birlikte sunarlar.” hükmü bulunmaktadır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; başvuru sahibinin teklif dosyasında nüfus cüzdanı suretinin yer almadığı görülmüştür. Bununla birlikte başvuru sahibinin teklif dosyasında noter onaylı imza beyannamesinin, noter onaylı yapı araçları taahhütnamesinin ve yerli istekli olduğuna dair beyanı içeren “Yerli İstekli Beyanı” başlıklı belgenin yer aldığı görülmüştür.  Başvuru sahibi tarafından sunulan 02110 yevmiye numarası ve 24.04.2007 tarihi ile Karacabey İkinci Noterliğinden onaylı imza beyannamesinin ve 33180 yevmiye numarası ve 06.09.2007 tarihi ile Bursa Dokuzuncu Noterliğinden onaylı yapı araçları taahhütnamesinin başvuru sahibi isteklinin P09 Seri 674747 numaralı nüfus cüzdanına göre düzenlendiği, dolayısıyla anılan belgelerde başvuru sahibi isteklinin nüfus kayıt bilgilerinin bulunduğu, bu bilgilerin ise başvuru sahibi isteklinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu tevsik ettiği anlaşılmıştır.

            Bu itibarla, noter onaylı imza beyannamesi ile noter onaylı yapı araçları taahhütnamesindeki nüfus kayıt bilgilerinden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu anlaşılan başvuru sahibinin teklifinin idare tarafından yerli istekli olduğunu tevsik için nüfus cüzdanı suretini sunmamış olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması işlemi yerinde bulunmamıştır.

Diğer yandan; 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde; “Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya istekli, karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.” hükmü,

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde;

           

            4) İdare tarafından, şikayet başvurusunu sonuçlandıran karar, en geç yedi gün içinde aday veya isteklilere bildirilir… Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, idare kararın gerektirdiği işlemleri yerine getirir.

            (5) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki durum hariç, idareye yapılan şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın bildiriminden veya idarece otuz gün içinde karar alınmaması halinde bu sürenin bitimini izleyen günden itibaren onbeş gün geçmedikçe veya Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu nihai kararla sonuçlandırılmadıkça sözleşme imzalanamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ile ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; 14.09.2007 tarihli kesinleşen ihale kararının başvuru sahibi istekliye iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderildiği, başvuru sahibi isteklinin kesinleşen ihale kararını 15.09.2007 tarihinde tebellüğ ettiği, bunun üzerine başvuru sahibi isteklinin 17.09.2007 tarihli dilekçe ile idareye başvurarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekçesine ilişkin olarak açıklama talebinde bulunduğu, idarenin 19.09.2007 tarihli yazı ile başvuru sahibine teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerini bildirdiği, bunun üzerine başvuru sahibinin 25.09.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 08.10.2007 tarihli yazı ile şikayeti cevaplandırdığı, idarece şikayet üzerine alınan kararın 09.10.2007 tarihinde başvuru sahibi istekli tarafından tebellüğ edildiği, anılan mevzuat hükümleri gereğince idare tarafından sözleşme imzalanabilmesi için şikayete verilen cevabın tebliğ tarihinden itibaren başvuru sahibi isteklinin itirazen şikayet hakkını kullanabileceği 15 günlük bekleme süresinin dolacağı 24.10.2007 tarihine kadar beklenmesi gerekirken, bu süre beklenilmeden ihale üzerinde bırakılan istekli ile 15.10.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir. Bu itibarla, ihale üzerinde bırakılan istekli ile idare arasında akdedilen sözleşmenin mevzuatta öngörülen sürelere uyulmadan imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptal edilerek başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul