En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3537
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :15
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3537
Şikayetçi:
 Biltek Organizasyon Müh. Basın Emlk. Rekl. Turz. İnş. ve Tic. Ltd. Şti., Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 133 Balgat/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Harran Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yenişehir kampusü - ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.10.2007 / 28027
Başvuruya konu ihale:
 2007/110893 İhale Kayıt Numaralı “Harran Üniversitesi Rektörlüğü Osmanbey Kampusü Kapalı Spor Salonu İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.10.2007 tarih ve 06.0824.G020/2007-31 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Harran Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nca 31.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Harran Üniversitesi Rektörlüğü Osmanbey Kampusü Kapalı Spor Salonu İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Biltek Organizasyon Müh. Basın Emlk. Rekl. Turz. İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 06.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.09.2007 tarihli yazısı ile reddi   üzerine, başvuru sahibinin  02.10.2007 tarih ve 28027 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1)Mevcut proje ile mahal listesi ve pursantaj tablosunda imalat pozlarının değişik olduğu,

 

            2)Yapılması gereken imalatların bazıları (Örneğin: kapı kolu, menteşe, pencere aksesuarları,  pvc yer döşemesi şapı gibi) mahal listesinde ve pursantaj tablosunda olmadığı,

 

            3)İhale esnasında birim fiyat analizleri ve proforma faturaların istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

            4)Vaziyet planına göre saha tanzimine ait herhangi bir imalatın bulunmadığı,

 

             5) İhale şartnamesi (CD) incelendiğinde jeneratör, elektrik toprak bağlantılarının yer almadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin ihale konusu işe ait proje ile mahal listesi ve pursantaj tablosunda yer alan imalat pozlarının değişik olduğu iddiasına yönelik imalat pozları ile ilgili olarak herhangi bir belirleme yapılmadığı, dolayısıyla idarece gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan bilgilerin incelenmesi sonucunda iddia konusuna ilişkin pozlarda her hangi bir farklılık olduğuna dair belirleme yapılamamıştır.  

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru konusu işe ait bazı iş kalemlerinin örneğin; kapı kolu, menteşe, pencere aksesuarları, pvc yer döşemesi şapı gibi mahal listesinde ve pursantaj tablosunda yer almadığının iddia edildiği, ancak sözü edilen kalemlerin kapı ve pencere imalatların değişmez bir parçası olduğu, söz konusu imalatların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği,   değerlendirilmediğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

           

İşin ilanında ve idari şartnameninDiğer Hususlarbaşlıklı 58 nci maddesinin 2 nci fıkrasında;

 

“Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere isteklilerden tekliflerinin ekinde Anahtar Teslimi Götürü bedel işlerde teklif bedelini oluşturan iş kalemlerine ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizleri gerçek piyasa fiyatlarının proforma fatura veya teklif mektupları, varsa avantajlı maliyet düşürücü unsurlar, genel giderler (şantiye giderleri, personel giderleri, iş makineleri işletme giderleri, All-risk sigorta giderleri, harç giderleri, SSK payı, vergiler vs.) Sözleşme giderleri( Damga vergisi, sözleşme karar pulu, KİK payı, kesin teminat masrafları vs.) ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli verilmesi zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğininİstenecek Belgeler” başlıklı 34 üncü maddesinde; “...Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir.” hükmü,

 

“Aşırı düşük teklifler” başlıklı 65 inci maddesinde ise;

 

“Teklifler değerlendirildikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanlar tespit edilir. İhale komisyonu bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Anılan hükümlerde hangi bilgi ve belgelerin tekliflerin verilmesi aşamasında tüm isteklilerden isteneceği, hangilerinin ise tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yalnızca aşırı düşük teklif sahiplerinden isteneceği ayrı ayrı belirtilmiştir. Dolayısıyla, idarece işin ilanında ve şartnamesinde yapılan düzenleme ile söz konusu hükümlerde belirtilen bilgi ve belgelerin tamamına yakınının tüm isteklilerden tekliflerin verilmesi aşamasında istenmesinin mevzuata aykırı olduğu, bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru konusu ihalede idarece isteklilere doküman ekinde verilen CD de; “Harran Üniversitesi Rektörlüğü Osmanbey Kampüsü Kapalı Spor Salonu İnşaatı Yapım İşi”ne ait mimari uygulama projesinin eki olan vaziyet planı incelendiğinde; saha tanzimine (çevre düzenlemesi) ilişkin imalatların yaklaşık maliyet hesaplanması esnasında değerlendirmeye alınmadığı, sadece ihale konusu binaya ait inşaat imalatları, tesisat imalatları, güneş kolektörü ve elektrik imalatlarının hesaplanarak yaklaşık maliyetin oluşturulduğu tespit edilmiştir. Halbuki söz konusu işin vaziyet planı incelendiğinde saha tanzim (çevre düzenlemesi) işinin yaklaşık maliyeti ile teklif edilen fiyatları etkileyecek düzeyde olduğu, isteklilere verilen vaziyet planında saha tanzim imalatlarının da yer aldığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

             5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru konusununİhale şartnamesi (CD) incelendiğinde jeneratör, elektrik toprak bağlantılarının yer almadığı” iddiasına ilişkin olarak; idarece gönderilen ihale işlem dosyası ekinde yer alan ve ihaleye ait doküman ekinde isteklilere verilen CD incelendiğinde jeneratör pozunun mahal listesinde 950-120 poz numarası ile875 kVA Dizel jeneratörolarak yer aldığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı tespit edilmiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi    yönünden incelenmesi sonucunda aşağıdaki aykırılıklar tespit edilmiştir.

 

 1) İşin ilanında ve idari şartnameninDiğer Hususlarbaşlıklı 58 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında;

 

            “İhale dökümanları olan; Teknik Şartname, Mahal listesi, Uygulama Projeleri ve detaylar bir bütündür. İstekli projede bir hata veya çelişki tespit etmesi durumunda ihale öncesine kadar idareden söz konusu hata veya çelişkiyi düzeltmesini talep etmelidir. Yüklenici yapılacak işler listesinde belirtilmeyen ancak projesi gereği işin bütünlüğü açısından ve yürürlükteki kanun ve yönetmelikler gereği yapılmaları zorunlu olan işleri yapmakla yükümlüdür. Bu işler için ayrıca bedel ödenmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarece söz konusu ihalenin anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edildiği, anılan işe ait dokümanda yer alan Teknik Şartname, Mahal listesi, Uygulama Projeleri ve detayların bir bütün olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılacak işler listesinde belirtilmeyen ancak projesi gereği işin bütünlüğü açısından ve yürürlükteki kanun ve yönetmelikler gereği yapılmaları zorunlu olan işleri yapmakla yükümlü olabileceği, ayrıca bu işler için bedel ödenmeyeceği belirtilmiştir.

 

            Ancak idarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde; CD ortamında isteklilere verilen projeler içinde yer alan vaziyet planında saha tanzim imalatlarının yer aldığı, ancak söz konusu imalatların uygulama projelerinin olmadığı, saha tanziminde (çevre düzenlemesi) ne tür imalatların yapılacağının belirtilmediği,  ayrıca saha tanziminde yapılması düşünülen  imalatların yaklaşık maliyete yansıtılmadığı, dolayısıyla idari şartname ve ilanda böyle bir düzenleme yapılmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            2) İhale üzerinde bırakılan İzollar İnş. ve San. Ltd. Şti’nin teklif eki belgeleri incelendiğinde; idarece isteklilere döküman ekinde verilen CD içeriğine bakıldığında elektrik imalatları içerisinde yer alan jeneratöre ilişkin 950-120 , 951-104, 952-320 pozlarına teklif vermediği görüldüğünden anılan firmanın teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            3) Alpaytaş İnş. ve Tic. Ltd. Şti., Göncü İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Trans-t İnş. Taah. Pet. Ürün Otom. Day. Tük. Man.Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Mutlu İnş. Dış. Tic. Ltd. Şti. ile Ilgın İnş. İç ve Dış. Tic. A.Ş- İm Sa Bucaklar İnş. San.Tic. Ltd. Şti. (Ortak Girişim) firmasının teklif ekinde yer alan jeneratöre ilişkin 950-119 , 952-319 pozları karşılığının “750  kVA Dizel jeneratör” olduğu, halbuki idarece isteklilere döküman ekinde verilen CD içeriğine bakıldığında jeneratöre ilişkin 950-120 , 952-320 pozları karşılığının “875 kVA Dizel jeneratör” olarak yer aldığı, yaklaşık maliyet hesapları ile isteklilere verilen mahal listesi incelendiğinde jeneratör pozunun 950-119 , 952-319 pozları karşılığının “ 750  kVA Dizel jeneratör” olarak belirlendiği, söz konusu farklılığın isteklileri teklif vermede tereddüde düşürdüğü, dolayısıyla bu aykırılığın mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

             

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul