İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3538
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :16
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3538
Şikayetçi:
 Seyithanoğlu İnş. Elek. Müh. Turz. Nak. İth. İhrc. San. ve Tic., Sümer 2 Sokak 39/9 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Tuzluca Gaziler Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürlüğü, Gaziler Köyü 1.Cad. No:52 76900 -IĞDIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.10.2007 / 29822
Başvuruya konu ihale:
 2007/123781 İhale Kayıt Numaralı “Tuzluca Gaziler Anadolu Öğretmen Lisesi İhata Duvarı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.11.2007 tarih ve 06.0897.G020/2007-39 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tuzluca Gaziler Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürlüğü’nce 24.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tuzluca Gaziler Anadolu Öğretmen Lisesi İhata Duvarı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Seyithanoğlu İnş. Elek. Müh. Turz. Nak. İth. İhrc. San. ve Tic.’nin 28.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.10.2007 tarih ve 29822 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 56 ıncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri  incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1)Kendi tekliflerinin idarece aşırı düşük bulunduğu, aşırı düşük sorgulamasına ilişkin sunulan açıklamaların idarece hiçbir gerekçe gösterilmeden yeterli bulunmadığı,

 

2)İdarece haklı gerekçe gösterilmeden   ivedilik ve kamu yararı kararı alındığı, halbuki anılan gerekçenin 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuata hükümlerine aykırı olduğu, bu nedenle ivedilik ve kamu yararı kararının kaldırılması gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1)Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 38 nci maddesinde;

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 65 inci maddesinde de benzer hüküm bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibi Seyithanoğlu İnş. Elek. Müh. Turz. Nak. İth. İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin idarece aşırı düşük bulunduğu ve aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin  31.08.2007 tarihine kadar aşırı düşük sorgulamasına esas maliyet bileşenleri ile 4734 sayılı Kanunun 38 nci maddesi ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde aşırı düşük teklife ilişkin açıklama istenildiği, söz konusu isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına sunmuş oldukları açıklamaların idarece yeterli bulunmayarak teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin aşırı düşük sorgulamasına ilişkin 31.08.2007 tarihinde idareye  sunduğu açıklamalar ekinde; ihale konusu işe ait birim fiyat hesap cetveli, metrajlar ve  analizlerin sunulmadığı görüldüğünden teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin işlemde  mevzuata aykırılık olmadığı  anlaşılmıştır. 

 

2)Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

 Başvuru sahibinin bu iddiası ihale sürecine devam konusunun görüşüldüğü toplantıda değerlendirilmiş ve yerinde görülerek; Kurulun 22.10.2007 tarih ve 2007/AK.Y-897.1 sayılı kararı ile;İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılmasına,” karar verilmiştir.

   

Açıklanan nedenlerle;

 4734 sayılı Kanunun 56 ıncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,


   Oybirliği  ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul