• Karar No: 2007/UY.Z-3539
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :17
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3539
Şikayetçi:
 Yusuf Yılmaz /İnş. Müh. - Müteahhit, Yeni Belediye Çarşısı Kat:1/2 Doğanşehir/MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD 5. Bölge Müdürlüğü, İnönü Mahallesi istasyon Caddesi 44070 - MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.10.2007 / 28989
Başvuruya konu ihale:
 2007/79475 İhale Kayıt Numaralı “Malatya-Narlı 146+070 de Bulunan Köprünün Güçlendirmesi Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.10.2007 tarih ve 06.0858.G020/2007-36 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TCDD 5. Bölge Müdürlüğü’nce 17.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malatya-Narlı 146+070 de Bulunan Köprünün Güçlendirmesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Yusuf Yılmaz /İnş. Müh. - Müteahhit’in 20.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.10.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  11.10.2007 tarih ve 28989 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisi tarafından 03.09.2007 tarihinde iptal edildiği, ancak idarenin iptal işleminde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle iptal işleminin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede; idarenin 21.08.2007 tarih ve 4387 sayılı yazısı ile kesinleşen ihale kararının kendilerine tebliğ edildiği, ancak ihaleye şikayet olması nedeniyle ihalenin “Söz konusu ihaleye ait 20.08.2007 tarihli ihale kararına Kadri Ziya İŞKAN (İnş. Müh.) + Metka Mimarlık Müh. İnş. Taah. Elektirik. Nak. Tem. San. Ortak Girişim firmasının itiraz ettiği ve ihale yetkilisinin “ihale komisyonu tarafından yeni karar alması” kararı üzerine komisyonca alınan 31.08.2007 tarihli yeni karara itiraz eden komisyon üyelerinin itirazlardan farksız olduğundan ihale sürecinin tıkanması gerekçesiyle ihale yetkilisince iptal edilmiştir.gerekçesiyle ihale yetkilisi tarafından iptal edildiğinin 10.09.2007 tarih ve 4720 sayılı yazı ile kendilerine bildirildiği, böyle bir gerekçeyle ihalenin iptal edilmesi hususunun Kamu İhale mevzuatına uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

İptal gerekçeleriyle sınırlı yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            4734 sayılı Kanununun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasında;

 

            İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

          İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükümleri yer almaktadır.

 

            Anılan hüküm uyarınca ihalenin iptali konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmaktadır.

           

İhalenin iptali durumunda geçmişe yönelik olarak ihale işlemleri geçersiz sayılmış olmakta ve artık ortada bir ihaleden ve ihaleye ilişkin bir süreçten bahsetme olanağı kalmamaktadır. Bu durumda anılan işlemin ancak idari işlemin unsurları açısından hukuka aykırı olduğu iddiasıyla incelenmesi mümkün bulunmakta olup, bu tür uyuşmazlıklarda takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereği ölçüsü dikkate alınarak kullanılıp kullanılmadığının incelenmesi ve irdelenmesi gerekmektedir.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden, ihalede 19 adet doküman satın alındığı 6 istekli  ihaleye teklif sunduğu anlaşılmıştır.

 

İhale komisyonu tarafından 18.07.2007 tarih ve 2007/16 sayılı karar aldığı, söz konusu kararda; ihaleye teklif sunan isteklilerden Mahmut ŞİMŞEK’in iş deneyim belgesi miktarının yetersiz olduğu, Kadri Ziya İŞKAN (İnş. Müh.) + Metka Mimarlık Müh. İnş. Taah. Elektirik. Nak. Tem. San.Tic. Ltd. Şti. ortak girişimi firmasının ise teklif mektubunda rakam ile yazının  farklı olduğu, ayrıca özel ortak Metka Mimarlık Müh. İnş. Taah. Elektirik. Nak. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. firmasının iş deneyim belgesi miktarının %10’u sağlamadığı, bu nedenle tekliflerin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif  Yusuf Yılmaz, ikinci teklif olarak ise Gürsu İNAN’ın belirlendiği, söz konusu kararın onay için ihale yetkilisine   sunulduğu anlaşılmıştır.

 

İhale yetkilisi ihale komisyonu tarafından onay için kendisine sunulan 18.07.2007 tarih ve 2007/16 sayılı kararda; Kadri Ziya İŞKAN (İnş. Müh.) + Metka Mimarlık Müh. İnş. Taah. Elektirik. Nak. Tem. San.Tic. Ltd. Şti. ortak girişimi firmasının teklif mektubundaki rakam ile yazının  farklı olduğu nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu teklif mektubundaki bu aykırılığın mevzuata aykırı olup olmadığı yönünde ihale yetkilisi tarafından 20.07.2007 tarih ve 35295 sayılı yazı ile Malatya Valiliği İl Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne sorulduğu, konuya ilişkin Malatya Valiliği İl Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün 25.07.2007 tarih ve 2664 sayılı yazısında;  “…4734 sayılı Kamu İhale Kanununun değerlendirilmesi ile ilgili görüş vermeye yetkili olmadığı, bu yetkinin Kamu İhale Kurumuna ait olduğunun bildirildiği, söz konusu yazı üzerine ihale yetkilisi bu kez onay için sunulan ihale komisyonu kararı üzerine derkenar bir yazı ile;Kadri Ziya İŞKAN (İnş. Müh.) + Metka Mimarlık Müh. İnş. Taah. Elektirik. Nak. Tem. San.Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi firmasının teklif mektubunda yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecek bir uyumsuzluk görülmediğinden karar iptal edilmiştir. Teklifinin birim fiyat cetveli de dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesigerektiği belirtilerek anılan kararı onaylamayarak tekrar ihale komisyonuna iade ettiği anlaşılmıştır.

 

İhale komisyonu ihale yetkilisi tarafından onaylanmayan 18.07.2007 tarih ve 2007/16 nolu kararı 26.07.2007 tarih ve 2007/Y16 nolu karar olarak tekrar ihale yetkilisi onayına sunduğu, ihale yetkilisi  bu kez ihale komisyonu tarafından onay için sunulan 26.07.2007 tarih ve 2007/Y16 nolu karar üzerine derkenar yazı ile; “Stabilize ve figüre işinin benzer iş kabul edilmeme gerekçesi” ile 30.07.2007 tarihinde söz konusu kararı tekrar onaylamayarak komisyona iade ettiği anlaşılmıştır.

 

Bu kez ihale komisyonu ihale yetkilisi tarafından onaylanmayan 26.07.2007 tarih ve 2007/Y16 nolu kararı tekrar değerlendirmeye aldığı, söz konusu kararda teklifi değerlendirme dışı bırakılan Kadri Ziya İŞKAN (İnş. Müh.) + Metka Mimarlık Müh. İnş. Taah. Elektirik. Nak. Tem. San.Tic. Ltd. Şti. ortak girişiminin teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu yönünde 24.08.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, şikayet dilekçesi arkasına ihale yetkilisi tarafından;Değerlendirme sürecindeki tereddütler de göz önüne alındığında itirazın haklı ve yerinde olduğu kanaatindeyim, kararın tashihi hususunda gereği..” derkenar yazı ile ihale komisyonu tarafından tekrar değerlendirilmesi gerektiği bildirilmiştir.

 

İhale komisyonu gerek şikayet konusu ve gerekse ihale yetkilisinin kendisine onay için sunulan ihale komisyonunun tüm kararlarındaki derkenar görüşleri doğrultusunda;   aynı idarenin Hukuk Müşavirliğinden 28.08.2007 tarih ve 4514 sayılı yazı ile görüş talep edildiği, Hukuk Müşavirliği 29.08.2007 tarih ve 4514 sayılı görüş yazısında;

“… İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin ilgili maddesi açıkça şikayetlere ilişkin kararın ihale yetkilisi tarafından verileceğini içermektedir. O halde iş bu madde mucibince ihale yetkilisinin şikayete ilişkin kararı, yeni bir işlem tesisini gerekli kılıyor ise, yeni bir işlem tesisi zorunludur.

Aynı Yönetmeliğin 15. maddesi, düzeltici işlemin belirlemesini de karar olarak belirtmekte olup derkenar emirde yapılması gerektiği ortaya konduğundan, bunun bir düzeltici işlem şeklinde değerlendirilmesi gerektiği,

Öte yandan bir husus hakkında hem olumlu hem de olumsuz iki karar olamayacağından, şikayet hususunu karara bağlamakla yetkili olan kişi veya birimin kararı doğrultusunda yeni bir işlemin tesisi gerekli olduğu kuşkusuzdur.” görüşünün bildirildiği anlaşılmıştır.

 

İhale komisyonunca Kadri Ziya İŞKAN (İnş. Müh.) + Metka Mimarlık Müh. İnş. Taah. Elektirik. Nak. Tem. San.Tic. Ltd. Şti. ortak girişiminin  şikayet başvurusu, ihale yetkilisinin komisyon kararlarına derkenar gerekçe yazıları ve aynı idarenin Hukuk Müşavirliğinin 29.08.2007 tarih ve 4514 sayılı görüş yazısı birlikte değerlendirildiğinde;

 

Kadri Ziya İŞKAN (İnş. Müh.) + Metka Mimarlık Müh. İnş. Taah. Elektirik. Nak. Tem. San.Tic. Ltd. Şti. ortak girişimi firmasının teklif mektubunda rakam ile yazının  farklı olduğu,

 

Özel ortak Metka Mimarlık Müh. İnş. Taah. Elektirik. Nak. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgesi miktarının %10’u sağlamadığı, ayrıca iş deneyim belgesini tevsik edici belge  olarak belgenin düzenlendiği idare olan Pülümür Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından hakediş ve faturaların istenildiği, hakediş ve faturaların incelenmesi sonucunda söz konusu firmanın sadece yükleme boşaltma ve nakliye işleri yaptığı, yapılan işlerin ihale konusu yapım işi ile ilgili olmadığının tespit edildiği, dolayısıyla ihale komisyonunda anılan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönünde genel kanaat oluştuğu, ancak gerek ihale yetkilisinin karar emri ve gerekse Hukuk Müşavirliğinin görüşü doğrultusunda komisyon üyelerinden Yaşar DİCLELİOĞLU ile Necmettin İLHAN’ın karşı oyları ile ihalenin 31.08.2007 tarih ve 2007/Y16A kararı ile; Kadri Ziya İŞKAN (İnş. Müh.) + Metka Mimarlık Müh. İnş. Taah. Elektirik. Nak. Tem. San.Tic. Ltd. Şti. ortak girişimi firması üzerinde bırakılmasına karar verildiği, ilgili kararın ihale yetkilisi onayına sunulduğu ihale yetkilisi bu kez 03.09.2007 tarihinde;Söz konusu ihaleye ait 20.08.2007 tarihli ihale kararına Kadri Ziya İŞKAN (İnş. Müh.) + Metka Mimarlık Müh. İnş. Taah. Elektirik. Nak. Tem. San. Ortak Girişim firmasının itiraz ettiği ve ihale yetkilisinin “ihale komisyonu tarafından yeni karar alması” kararı üzerine komisyonca alınan 31.08.2007 tarihli yeni karara itiraz eden komisyon üyelerinin itirazlardan farksız olduğundan ihale sürecinin tıkanması gerekçesiyle ihale yetkilisince iptal edilmiştir.” gerekçesi ile ihaleyi iptal ettiği anlaşılmıştır.

 

İhale yetkilisi tarafından 4734 sayılı Kanununun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 6 ncı fıkrasında  yer alan; “İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükmü gereği; ihale kararını beş iş günü içinde onaylayıp veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal etme yetkisine haizken  birkaç kez ihale komisyon kararı üzerine derkenar gerekçe notları yazarak komisyona iade işlemi ile ihale komisyonunun 18.07.2007 tarih ve 2007/16 no’lu ve 26.07.2007 tarih ve 2007/Y16 no’lu kararlarında mevzuata aykırı olduğunu tespit etmiş olduğu hususlara 31.08.2007 tarih ve 2007/Y16A no’lu kararda yer verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Ancak söz konusu ihalenin iptal edilmesi gerektiği, dolayısıyla idarece anılan ihalenin farklı gerekçe ile de olsa iptal edilmesinin mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

  

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ıncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2) Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Ulaştırma Bakanlığı´na bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

TCDD 5. Bölge Müdürlüğü’nce 17.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malatya-Narlı 146+070 de Bulunan Köprünün Güçlendirmesi Yapım İşi” ihalesinde;

 

İhale yetkilisi tarafından; 4734 sayılı Kanunununİhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinde; “İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükmü yer aldığı, ihale yetkilisinin anılan hüküm doğrultusunda işlem yapma yetkisinin bulunduğu, ihale komisyonu kararlarına birkaç kez derkenar yazı yazarak tekrar komisyona kararların düzeltilmesi gerektiği yönünde iade etmesi hususunun mevzuata aykırı olduğu, ayrıca ihale komisyonunun 18.07.2007 tarih 2007/16 nolu ve 26.07.2007 tarih 2007/Y16 nolu kararlarında Kadri Ziya İŞKAN (İnş. Müh.) + Metka Mimarlık Müh. İnş. Taah. Elektirik. Nak. Tem. San.Tic. Ltd. Şti. ortak girişimi firmasının teklif mektubunda teklif fiyatı rakamla yazının birbirleriyle farklı olduğu, ayrıca özel ortak Metka Mimarlık Müh. İnş. Taah. Elektirik. Nak. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. firmasının iş deneyim belgesi miktarının %10’u sağlamadığı nedeniyle tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması hususunun mevzuata uygun olduğu, keza 31.08.2007 tarih ve 2007/Y16A kararı ile ihalenin Kadri Ziya İŞKAN (İnş. Müh.) + Metka Mimarlık Müh. İnş. Taah. Elektirik. Nak. Tem. San.Tic. Ltd. Şti. ortak girişimi firması üzerinde bırakılmasına ilişkin kararın mevzuata aykırı olduğu söz konusu firmanın ihale komisyonu tarafından 18.07.2007 tarih 2007/16 nolu ve 26.07.2007 tarih 2007/Y16 nolu kararlarında tespit etmiş olduğu gerekçelerden dolayı söz konusu ortak girişim firmasının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, dolayısıyla ihale komisyonunun tekrar 18.07.2007 tarih 2007/16 nolu ve 26.07.2007 tarih 2007/Y16 nolu kararlarında yer alan tespitlere göre işlem yapılması gerekmektedir.

 

Dolayısıyla ihale yetkilisi tarafından ihaleninSöz konusu ihaleye ait 20.08.2007 tarihli ihale kararına Kadri Ziya İŞKAN (İnş. Müh.) + Metka Mimarlık Müh. İnş. Taah. Elektirik. Nak. Tem. San. Ortak Girişim firmasının itiraz ettiği ve ihale yetkilisinin “ihale komisyonu tarafından yeni karar alması” kararı üzerine komisyonca alınan 31.08.2007 tarihli yeni karara itiraz eden komisyon üyelerinin itirazlardan farksız olduğundan ihale sürecinin tıkanması gerekçesiyle ihale yetkilisince iptal edilmiştir.” gerekçesi ile iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu, tespit edilen aykırılıklar nedeniyle iptal işleminin iptaline karar verilmesi gerektiği nedeniyle çoğunluk kararına katılmıyoruz,

 

 

 Bahattin IŞIK         Ali KAYA       Kazım ÖZKAN     Çağatay ÖZCAN    Abdullah DÜNDAR

   II.Başkan             Kurul Üyesi         Kurul Üyesi            Kurul Üyesi                Kurul Üyesi

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul