• Karar No: 2007/UY.Z-3589
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :82
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3589
Şikayetçi:
 Ali Özdemir İnş. Taah. San. Dış Tic. Ltd. Şti., İstasyon Caddesi Hastane Karşısı Hayat Eczanesi MUŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Muş Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü, MUŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.09.2007 / 25798
Başvuruya konu ihale:
 2007/109586 İhale Kayıt Numaralı “Hükümet Konağı İle Defterdarlık Hizmet Binalarının Çatı ve Diğer Onarımları İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.11.2007 tarih ve 06.07.39.0120/2007-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Muş Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nce 17.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hükümet Konağı İle Defterdarlık Hizmet Binalarının Çatı ve Diğer Onarımları İşi” ihalesine ilişkin olarak Ali Özdemir İnş. Taah. San. Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 27.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.08.2007 tarihli işlemi ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 10.09.2007 tarih ve 25798 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede, Taylan Mühendisliğin ihale tarihi olan 17.08.2007 tarihi itibariyle vergi borcu olmasına rağmen idarece ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı, Taylan Mühendisliğin 23.08.2007 tarihinde 532,00 YTL, 29.08.2007 tarihinde 189,00 YTL ve 01.09.2007 tarihinde 3.482,00 YTL olmak üzere toplam 4.203,00 YTL vergi borcunu ödediği, 01.09.2007 tarihinde ödenen son verginin Cumartesi gününe denk geldiği, hafta sonu vergi borcunun ödenmesinin şüpheli bir durum yarattığı, bu hususta idare personelinin katkısı olduğunu düşündükleri, hafta sonu yatırılan vergi borcu sonucunda alınan vergi borcu olmadığına dair belgenin ihale komisyonuna verildiği, ayrıca Bayındırlık İl Müdürlüğünde çalışan bir şahsın da ihalelerin Taylan Mühendislikte kalması için aracı olduğu yolunda duyum aldıkları, idaredeki ve Bayındırlık İl Müdürlüğünde çalışan bazı şahısların ihaleye fesat karıştırdıkları iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            24.09.2007 tarih ve 2007/AK.Y-739.1 sayılı Kurul Kararı ile; başvuru sahibinin, başvuru dilekçesinde İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurlarından bazılarının eksik olduğu tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde eksikliklerin tamamlanmadığı ve Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilmiş olup başvuru, iddiaların incelenmesi kapsamında iddialarla sınırlı olarak incelenmiştir.

           

            İdari Şartnamenin 7.1.d maddesinde; “Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname” istenilmiş olup, isteklilere ihale dokümanı ekinde KİK027.0/Y standart formu verilmiştir.

 

            Adnan TAYLAN tarafından teklif ekinde idareye sunulan taahhütnamenin standart forma uygun olarak sunulduğu ve sunulan taahhütnamede, “…4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığımı beyan ediyorum.Bu durumda değişiklik olması halinde, idareye derhal bildirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

 

            İhalenin üzerimizde kalması halinde sözleşmenin imzalanmasından önce 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığıma ilişkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum…” ifadelerinin yer aldığı anlaşılmıştır.

 

            17.08.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Adnan TAYLAN üzerinde bırakıldığı ve anılan kararın 20.08.2007 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylandığı görülmüştür.

 

            Kesinleşen ihale kararından sonra idarenin Adnan TAYLAN’a yazdığı 27.08.2007 tarihli yazı ile, “…ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığınıza dair belgeler ile ihale bedelinin % 6’sı oranında kesin teminatı vermek ve gerekli olan diğer işlemleri de tamamlamak suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi imzalamanız gerekmektedir…” denilerek anılan istekli sözleşmeyi yapmaya davet edilmiştir.

 

            Bu yazı üzerine Adnan TAYLAN’ın 31.08.2007 tarihli yazı ile Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Sicil Bürosundan adli sicil kaydı ve adli sicil arşivi olmadığına dair belge, 03.09.2007 tarihinde Muş Sanayi Odasından meslekten men edilmediğine ilişkin belge, 17.08.2007 tarihli yazı ile Muş İcra Hakimliğinden iflas ve konkordato kaydı olmadığına dair belge, 29.08.2007 tarihli yazı ile SSK Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünden “ihale konusu olmayan işlerle ilgili e-borcu yoktur belgesi”ni 29.08.2007 tarihi itibariyle aldığı, 01.09.2007 tarihli yazı ile Muş Vergi Dairesi Müdürlüğünden vergi borcu bulunmadığına ilişkin belge aldığı, söz konusu belgeleri idareye sunduğu ve 04.09.2007 tarihinde sözleşmeyi imzaladığı tespit edilmiştir.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki olan Standart Formlar içerisinde yer alan “Açık İhale Usulü, Belli İstekliler Arasında İhale Usulüne Göre Yapılacak İhalelerde Teklif Verme Aşamasında İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname” ile isteklilerin 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olmadıklarını beyan ettikleri ve ihale üzerinde kalan isteklinin ise sözleşme imzalanmadan önce anılan Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadıklarına ilişkin belgeleri sunmak zorunda oldukları hususu düzenlenmiştir.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 70 inci maddesinin son fıkrasında, “Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek Kanunun 58 inci maddesi gereğince altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Bu bilgiler çerçevesinde; ihale üzerinde bırakılan isteklinin yukarıda anılan taahhütnameyi verdiği, ancak taahhütnamede bahsedilen belgelerin bir kısmını usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmadan önce ilgili idarelerden alarak sunduğu,

 

            SSK Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünden “ihale konusu olmayan işlerle ilgili e-borcu yoktur belgesi”nin 29.08.2007 tarihi itibarıyla alındığı, bu haliyle belgenin usulüne uygun olmadığı,

 

            Muş Valiliği Defterdarlık Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınan belgenin 01.09.2007 tarihi itibarıyla alındığı, bu haliyle belgenin uygun bulunmadığı,

 

            Görülmüştür.

 

            Bu haliyle, Adnan TAYLAN’ın sözleşmeyi imzalamadan önce mevzuat gereği sunması gereken belgelerden kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına ilişkin belgeleri ihale tarihi itibarıyla sunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Muş Cumhuriyet Başsavcılığının 11.09.2007 tarih ve 2007/3274 sayılı yazısında, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan bir soruşturmaya esas olmak üzere, idareden inceleme konusu ihaleye ilişkin ihale belgelerinin gönderilmesi talep edilmiştir.

 

            İdarenin 11.10.2007 tarih ve 1852 sayılı yazı ile, istenilen belgeleri Muş Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği görülmüştür.

 

            Bu kapsamda idare tarafından yapılan yazışmalar incelendiğinde;

 

            Muş Valiliği Defterdarlık Vergi Dairesinin idareye yazdığı 09.10.2007 tarih ve 8214 sayılı yazıda, Adnan TAYLAN’ın 01.09.2007 tarihi itibariyle vergi borcuna rastlanmadığı, 17.08.2007 tarihi itibariyle ise, 1.882,29 YTL vergi borcu bulunduğu, KDV’nin toplam 805,69 YTL ve vadesinin 30.07.2007 olduğu, geçici gelir vergisinin toplam 807,83 YTL ve vadesinin 17.08.2007 olduğu, MTV’nin 268,77 YTL ve vadesinin 31.07.2007 olduğu ve hepsinin 01.09.2007 tarihinde ödendiği belirtilmiştir.

 

            İdarenin, Gelir Müdürlüğüne yazdığı 10.10.2007 tarih ve 1856 sayılı yazıda özetle; Muş Valiliği Defterdarlık Vergi Dairesinin 09.10.2007 tarih ve 8214 sayılı yazısında Adnan TAYLAN adlı mükellefin 17.08.2007 tarihinde vadeli vergiler dahil 1.882,29 YTL vergi borcu olduğunun belirtildiği, Kamu İhale Genel Tebliğinin IX-İsteklilerden 10 uncu maddenin son fıkrasına göre istenecek belgeler başlıklı D bendinde zikredilen vergilerin toplam 1000 YTL’yi aşan tutarlardaki borçların vergi borcu olarak kabul edileceğinin düzenlendiği, 15.08.2007 tarih ve 072731 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Genel Yazılarında, 4734 sayılı Kanuna tabi idarelerin yapacakları ihalelere katılacak olan mükelleflere verilecek kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belgenin verilmesinde Kamu İhale Genel Tebliğinde açıklanan hususların göz önünde bulundurulması gerektiği, mükellefin yıllık gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine vergi borcu olup olmadığına dair belge isteği ile yapacağı başvuru üzerine yapılacak borç sorgulaması sonucunda, kesinleşmiş vergi borcu olmaması halinde, ihale tarihinin belirtilmesi durumunda “ihale tarihi itibarıyla”, ihale tarihinin belirtilmemesi durumunda ise “başvuru tarihi itibarıyla” kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair yazının verileceği, ancak anılan Tebliğde belirtilen yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim ve banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiye ilişkin vergi asılları ile bu vergi türlerine ait vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizlerine ilişkin borcu bulunan mükelleflere, vergi türü ve kesinleşmiş borç tutarı belirtilmek suretiyle yukarıda belirtilen tarihler itibarıyla yazının düzenlenerek verileceği, bu yazıda sayılan vergiler dışındaki vergiler dışındaki diğer vergi ve benzeri gelirlerden olan borçların dikkate alınmayacağının belirtildiği, ilgili mevzuat hükümleri göz önüne alındığında Adnan TAYLAN’ın 17.08.2007 tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcunun ne kadar olduğu ve Vergi Dairesi Müdürlüğünün vergi borcu olmadığına dair belgenin düzenlenmesi sırasında Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen 1000 YTL’nin altında kesinleşmiş vergi borçları için “vergi borcu yoktur” ya da “vergi borcu vardır, miktarı …” şeklindeki yazılarından hangisinin verilmesi gerektiği konusunda tereddüde düşüldüğü belirtilerek konu ile ilgili görüşün bildirilmesi talep edilmiştir.

 

            Gelir Müdürlüğünün idareye yazdığı 16.10.2007 tarih ve 2168 sayılı cevap yazısında; Adnan TAYLAN adlı mükellefin 17.08.2007 tarihinde vadeli vergiler dahil vergi borcu olduğu, bu tarih itibariyle (17.08.2007) kesinleşmiş vergi borcu yoktur belgenin düzenlenmesi sırasında kesinleşmiş vergi borçları için vergi borcu yoktur ya da vergi borcu vardır şeklindeki yazılardan hangisinin verilmesi gerektiği konusunda tereddüde düşüldüğünün anlaşıldığı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 37 nci maddesinde, “Amme Alacakları hususi kanunlarında belli edilen zamanlarda ödenir.” hükmü bulunduğu, anılan maddenin üçüncü fıkrasında; “Bu ödeme müddetinin son günü Amme Alacağının vadesi günüdür.” hükmünün yer aldığı, Kamu İhale Genel Tebliğinin IX-İsteklilerden 10 uncu maddenin son fıkrasına göre istenecek belgeler başlıklı D bendinde zikredilen vergilerin toplam 1.000 YTL’yi aşan tutarlardaki borçların vergi borcu olarak kabul edileceğinin düzenlendiği, bu çerçevede;

 

            - Vadesi geçmiş bir borç olmadığı müddetçe amme alacağını cebren tahsil etme imkanının bulunmadığı, geçici verginin vade tarihinin 17.08.2007 olduğu dikkate alındığında, bu verginin vade tarihinin dolmadığı ve 17.08.2007 tarihli vergi sorgulamasında da geçici vergi yönünden kesinleşmiş vergi borcunun olmadığı,

            - Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen vergiler dışındaki diğer vergi ve benzeri gelirlerden olan MTV’ nin de vergi borcu kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği,

            - 17.08.2007 tarihinde ilgili mükellefin kesinleşmiş vergi borcunun (MTV´nin vergi borcu kapsamında dikkate alınmaması sebebiyle) 1.000,00 YTL´nin altında olması sebebiyle, 17.08.2007 tarihi itibarıyla söz konusu mükellefe kesinleşmiş vergi borcu yoktur yazısının verilmesi gerektiği,

 

            belirtilmiştir.

 

 

            14.08.2007 tarih ve 26613 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 2 nci maddesinde;

 

            “4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (d) bendine ilişkin olarak,

 

            Yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim ve banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiye ilişkin vergi asılları ile bu vergi türlerine ait vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizleri bağlamında toplam 1.000 YTL’yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilecektir…” düzenlemesi mevcuttur.

 

            6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 37 nci maddesinde; “Amme alacakları hususi kanunlarında belli edilen zamanlarda ödenir. Hususi kanunlarında ödeme zamanı tesbit edilmemiş amme alacakları Maliye Vekaletince belirtilecek usule göre yapılacak tebliğden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu ödeme müddetinin son günü amme alacağının vadesi günüdür. Amme borçlusu isterse borcunu belli zamanlardan önce ödeyebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan mevzuat hükümleri ile ihale işlem dosyası üzerinde yapılan inceleme birlikte değerlendirildiğinde;

 

            İhale üzerinde bırakılan Adnan TAYLAN’ın geçici gelir vergisinin vade tarihinin 17.08.2007 olduğu, vadesi geçmiş bir borç bulunmadığı, bu verginin vade tarihinin dolmadığı ve 17.08.2007 tarihli vergi sorgulamasında da geçici vergi yönünden kesinleşmiş vergi borcunun bulunmadığı,

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen vergiler dışındaki diğer vergi ve benzeri gelirlerden olan MTV’ nin ise vergi borcu kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği,

 

            MTV´nin vergi borcu kapsamında dikkate alınmaması ve 17.08.2007 tarihinde anılan mükellefin kesinleşmiş vergi borcunun 1.000,00 YTL´nin altında olması nedeniyle, 17.08.2007 tarihi itibarıyla söz konusu mükellefin kesinleşmiş vergi borcunun bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca Adnan TAYLAN tarafından sözleşmenin imzalanması aşamasında sunulan ve “kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığını” gösteren belgenin; “ihale tarihi itibarıyla” ibaresini içermediği, sözleşme imzalandıktan sonra İdareye sunulan ve “ihale tarihi itibarıyla borcu bulunmadığını” gösteren belgenin tarihinin ise sözleşmenin imzalandığı tarihten daha sonraki bir tarihi içermesi nedeniyle Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 70 inci maddesinin son fıkrasına aykırı işlem tesis edilmiş olduğu, ancak sözleşme tarihinden sonra düzenlenmiş olması nedeniyle usule aykırı olmakla birlikte gerekli belgenin İdareye sunulmuş olduğu ve sunulan belgenin de Adnan TAYLAN’ın “ihale tarihi itibarıyla” kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığını gösterdiği dikkate alındığında, bu hususun ihale sonucunu etkilemediği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul