En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-359
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,05.02.2007 tarih ve 2007/UY.Z-359 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 05.11.2007 tarih, 2007/UY.Z-3591 olmuştur.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :5
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UY.Z-359
Şikayetçi:
 Kent Elektrik İnş. San. ve Tic. Zirai Donatım Yanı Malik Çapar Cad. No:26 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Suruç Devlet Hastanesi, Ziyaret Yolu Üzeri Suruç/ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.12.2006 / 42242
Başvuruya konu ihale:
 2006/145748 İhale Kayıt Numaralı “Suruç Devlet Hastanesi Ek Bina İnşaatı Acil ve İdari Bina İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.01.2007 tarih ve 06.08.25.0075/2006-56E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Suruç Devlet Hastanesi’nce 08.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Suruç Devlet Hastanesi Ek Bina İnşaatı Acil ve İdari Bina İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Kent Elektrik İnş. San. ve Tic.’nin 15.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.12.2006 tarih ve 42242 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Suruç Devlet Hastanesi tarafından 08.12.2006 tarihinde yapılan “Suruç Devlet Hastanesi Ek Bina İnşaatı Acil ve İdari Bina İnşaatı” ihalesinde en uygun teklifi vermiş olmalarına rağmen teklif ekinde icmal sunmamış olmalarından dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuruya konu ihalede idari şartnamenin “VI- Diğer Hususlar” bölümünde icmal istenmediği ve bu nedenle verilmediği bu nedenle idarenin kendi çelişkilerinden dolayı değerlendirme dışı  bırakılmalarının mevzuata aykırı olduğu ve kamu yararının dikkate alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak idareden temin edilen ihale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede, idarece hazırlanan işe ait idari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinin 7.3.5 alt maddesinin;

 

            “Teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli verilecektir.” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde ise;

 

“Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu hükme istinaden, Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan Tip İdari Şartname ve idarece hazırlanan idari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinin 7.1.m alt maddesinde;

 

Bu şartnamenin “VI – DİĞER HUSUSLAR” kısmında istenmesi halinde, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin 34 üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen belgeler” hükmü bulunmaktadır.     

 

            Bu durumda, idarelerce anılan yönetmeliğin 34 üncü maddesi gereğince isteklilerin teklifleri ekinde sunulması istenen söz konusu belgelerin Tip İdari Şartnamenin değiştirilmemesi için idari şartnamenin diğer hususlar bölümünde belirtilmesi gerekmektedir. Bu haliyle idarece yapılan düzenleme Tip İdari Şartnameye uygun yapılmamış olmakla birlikte, idari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı bölümünde yer verdiği ve ihaleye teklif verecek isteklilerin bu bölümde yer alan hususlara uygun teklif vermeleri gerektiği sonucuna varılmıştır.   

 

            Başvuru sahibi isteklinin teklif dosyasının incelenmesi neticesinde, idari şartnamenin 7.3.5 maddesinde istenen belge ve bilgilerin sunulmamış olduğu tespit edilmiştir.

 

            Yukarıda yer alan tespitler çerçevesinde, başvuru sahibi isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul