İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3600
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :1
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3600
Şikayetçi:
 Kemal ÖZBEK, Eski Kuyumcular Mahallesi Çankaya Sokak 6 Merkez BALIKESİR
 İhaleyi yapan idare:
 Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kasaplar Mah. Eski Sındırgı Cad. 1 10100 Merkez BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.09.2007 / 27406
Başvuruya konu ihale:
 2007/105765 İhale Kayıt Numaralı “Gönen Işıl İpek İ.Ö.Okulu Güçlendirme ve Onarımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.11.2007 tarih ve 06.07.92.0026/2007-61E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

                                                                                                                                                      Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 23.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Gönen Işıl İpek İ.Ö.Okulu Güçlendirme ve Onarımı” ihalesine ilişkin olarak Kemal ÖZBEK’in 06.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.09.2007 tarih ve 27406 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye 3 isteklinin katıldığı, bu firmalardan yalnızca kendi firmalarının teklifinin geçerli bulunduğu, diğer firmaların geçici teminat mektuplarının bulunmadığı veya usulüne uygun olmadığı, bu durumun ihale komisyonunda istifham doğurduğu ve rekabet ortamının oluşmadığı kanaatine sebebiyet verdiği gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verildiği, ancak kamu yararının ve ihalede rekabetin sağlanmasının ihaleye katılan firma sayısına bağlı olmadığı ve bu gerekçeyle ihalenin iptalinin haksız olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme başvuru konusu ihalenin iptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılmıştır:

 

28.08.2007 tarihinde onaylanan İhale Komisyon Kararında, başvuru konusu ihaleye 3 isteklinin katılmasına rağmen, tek firmanın teklifinin geçerli olduğu, diğer firmaların geçici teminat mektuplarının bulunmadığı veya usulüne uygun olmadığı, bu durumun ihale komisyonunda istifham doğurduğu ve rekabet ortamının oluşmadığı kanaatine sebebiyet verdiği gerekçesiyle, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece ihalenin iptaline karar verildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir." hükmü,

 

            40 ıncı maddesinde ise "… İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır." hükmü

 

           Bulunmaktadır. Başvuru konusu ihalede tek geçerli teklif kaldığı ve bu teklifin yaklaşık maliyetin altında olduğu görülmekle birlikte, isteklilerce sunulan fiyat tekliflerinin dağılımı incelendiğinde hiç bir teklifin aşırı düşük olmadığı halde teklifler arasındaki fiyat farkının yüksek olmasının ve diğer firmaların geçici teminat mektuplarının bulunmaması veya usulüne uygun olmamasının ihale komisyonunda teklif bedelinin uygunluğu yönünden tereddüt oluşturduğu anlaşıldığından, idarece gerçekleştirilen ihalenin iptali işleminde mevzuata aykırılık  bulumamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul