İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3601
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :2
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3601
Şikayetçi:
 Star İnşaat ve Ticaret A.Ş., G.M.K. Bulvarı 95/7 Maltepe Merkez ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TTK Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Ecevit Caddesi 2 67040 ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.10.2007 / 27964
Başvuruya konu ihale:
 2007/84665 İhale Kayıt Numaralı “Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi -630 Kat Hazırlığı II. Kısım Galerileri ve -560 Katı Kılıçlar Galerisi Sürülmesi İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.11.2007 tarih ve 06.08.18.0026/2007-65E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TTK Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı’nca 24.08.2007 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi -630 Kat Hazırlığı II. Kısım Galerileri ve -560 Katı Kılıçlar Galerisi Sürülmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Star İnşaat ve Ticaret A.Ş.’nin 07.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.10.2007 tarih ve 27964 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

İşin yapımı esnasında B-14 kesitli galerilerin B-10 kesitli galerilere dönüştürülerek ihale üzerinde bırakılan firmaya haksız bir menfaat sağlanabileceği iddiasının değerlendirilmek ve gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; pazarlık usulü ile yapılan ihalede birinci teklifler ile teklifleri oluşturan birim fiyatların ihaleye katılan firmaların huzurunda açıklanmasından sonra ilk tekliflere bağlı kalınarak son indirimli fiyat tekliflerinin verilmesinin istendiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin son indirimli fiyat teklifinde 3, 4 ve 5 sıra nolu iş kalemlerinin fiyatları düşürülürken 1 sıra nolu iş kaleminin fiyatının 1.520 $’dan 1.820 $’a yükseltildiği, bunun ilk teklife bağlı kalınmadığı anlamına geldiğinden ihale şartlarına aykırı olduğu, bu nedenle söz konusu teklifin geçersiz sayılması gerektiği, söz konusu teklif toplamda en ekonomik teklif olmakla birlikte 1 sıra nolu iş kalemininin B‑10 kesitli galeriye, 3 ve 4 sıra nolu iş kalemlerinin ise B-14 kesitli galeriye ait olduğundan, B‑10 kesitli galeri fiyatının B-14 kesitli galeri fiyatından düşük olması gerektiği, ancak ihale üzerinde kalan isteklinin ilk teklifinde B-10 kesitli galeri fiyatı B-14 kesitli galeri fiyatından düşük olduğu halde indirimli son fiyat teklifinde B-10 kesitli galeri fiyatının %20 yükseltilerek B-14 kesitli galeri fiyatından daha pahalı hale getirilmesinin teknik olarak izahı mümkün olmadığından işin yapımı esnasında B-14 kesitli galerilerin B-10 kesitli galerilere dönüştürülerek ihale üzerinde bırakılan firmaya haksız bir menfaat sağlanabileceği, dolayısıyla ihale aşamasında en ekonomik olan teklifin işin yapımı aşamasında idareye dolayısıyla da ülkemize daha pahalıya mal olabileceği iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İşin idari şartnamesinin “Teklif ve Sözleşmenin Türü ile Kısmi Teklif Verilip Verilmeyeceği” başlıklı 21 inci maddesinde; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

 

“Fiyat Görüşmesi” başlıklı 37 nci maddesinde ise; “Tekliflerin ihale komisyonunca değerlendirilmesi aşamasından sonra, isteklilerle verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılacaktır.

Bu fiyat görüşmesinde; ihale komisyonu istekliler ile yapacağı tek toplantıda, teklif veren isteklileri ve bunların teklif ettikleri fiyatları açıklar ve isteklilerden, ilk tekliflerine bağlı kalmak kaydıyla, ihale kararına esas olmak üzere, son indirimli fiyat tekliflerini yazılı ve kapalı olarak sunmalarını ister. Verilen bu son fiyat teklifleri değerlendirilerek ihale sonuçlandırılır.

                                                                                              

İsteklilere verilen ihale dokümanındaki Teklif Birim Fiyatlı İşler İçin Teklif Mektubunun (Standart  Form - KİK019.0/Y) 1 inci maddesinde ise; “Söz konusu işi, bu teklifin ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden KDV hariç toplam..........( para birimi belirtilerek rakam ve yazıyla)...........................  bedel karşılığında yapmayı  kabul ve taahhüt ederiz.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

24.08.2007 tarihinde yapılan ihaleye 4 istekli tarafından teklif verilmiş, aynı gün idari şartnamenin 37 nci maddesi uyarınca teklif veren isteklilerden, ilk tekliflerine bağlı kalmak kaydıyla, ihale kararına esas olmak üzere son indirimli fiyat teklifleri istenmiş, China Coal No.3 Construction (Group) Corparation Ltd. ilk teklifi üzerinden herhangi bir indirim yapmamasına karşın, diğer 3 istekli tarafından ilk teklifleri üzerinden indirim yapılarak en düşük teklif BAU, Bergbau Und Montage BBM Niederlassung Deutschland tarafından verilmiştir.

 

İhalede en düşük fiyatı teklif eden BAU, Bergbau Und Montage BBM Niederlassung Deutschland firmasının son indirimli fiyat teklifinde, 3, 4 ve 5 sıra nolu iş kalemlerinin fiyatları düşürülürken 1 sıra nolu iş kaleminin fiyatının 1.520 $’dan 1.820 $’a yükseltilerek toplamda ilk teklifi üzerinden 1.360.850,00 USD indirim yapıldığı görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli  tarafından 1 sıra nolu iş kaleminin birim fiyatının yükseltilmesinin, başvuru sahibi tarafından ilk teklife bağlı kalınmadığını gösterdiği iddia edilmekle birlikte, ilk tekliflerine bağlı kalmak kaydıyla ifadesinden, fiyat görüşmesi aşamasında teklif veren isteklilerden ilk tekliflerinden daha düşük yeni bir teklif vermeleri beklendiğinden ihalede isteklilerin ilk tekliflerinin teklif dosyalarındaki tüm belgelerle birlikte hala geçerli olduğunun, isteklilerin bu tekliflerine bağlı olduğunun, ancak ihalenin bu aşamasında yalnızca yeni bir teklif mektubu vermek suretiyle teklif fiyatlarının değiştirilebilmesine izin verildiğinin anlaşılması gerektiği, teklif birim fiyat alınmak suretiyle ihale edilen işlerde teklif mektubundaki toplam bedelin teklifin ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için isteklilerce teklif edilen birim fiyatların esas alınarak hesaplandığı, teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hataların ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltildiği ve yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklifin, isteklinin esas teklifi olarak kabul edildiği dikkate alındığında, istekliler için toplam bedelin değil her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların bağlayıcı olduğu, teklif edilen toplam bedelin birim fiyatlar esas alınarak yapılan bir aritmetik işlemin doğal sonucu olduğu görülmekle birlikte, aritmetik hata düzeltmesi sonucunda isteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmeme hakkının da bulunmasının, istekliler için birim fiyatlar kadar toplam bedelin de önemli ve bağlayıcı olduğunu gösterdiği, bununla birlikte Pazarlık Usulü ile ihalede fiyat görüşmesi aşamasının amacının isteklilerin daha düşük bedel teklif etmesini sağlamak olduğu, bunun tüm iş kalemlerinin birim fiyatlarının düşürülerek yapılabileceği gibi, bazı iş kalemlerinin fiyatının yükseltilmesi diğerlerinin ise düşürülmesi suretiyle de yapılabileceği, iki fiyat teklifi arasındaki zaman farkından dolayı da bazı iş kalemlerinin fiyatında artış olabileceği, netice olarak ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin ihalede en düşük toplam bedel olduğu, yapılan incelemede işin yapımı esnasında B-14 kesitli galerilerin B-10 kesitli galerilere dönüştürülerek ihale üzerinde bırakılan firmaya haksız bir menfaat sağlanabileceği iddiasını destekleyen herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmadığı hususları göz önüne alındığında, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığına karar verilmiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

a) İhale usulü yönünden yapılan incelemede,

 

İhale konusu işin idare tarafından ilk kez 14.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, bu ihaleye yalnızca bir isteklinin teklif verdiği, ancak teklif fiyatı yaklaşık maliyetin çok üzerinde olduğundan idarece ihalenin iptaline karar verildiği, aynı usul ve şartlarla ihale konusu işin 13.06.2007 tarihinde ikinci kez ihaleye çıkarıldığı, 3 isteklinin katıldığı bu ihalede en düşük fiyatın Star İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından teklif edildiği, ancak tüm teklifler yaklaşık maliyetin üzerinde olduğundan söz konusu ihalenin idarece iptaline karar verildiği, ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin idarece tekrar tespitinden sonra, aynı ihalenin üçüncü kez 4734 sayılı Kanunun 21(b) maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile yapıldığı anlaşılmıştır.

 

İdarece ilk iki ihalenin Açık İhale Usulü ile yapılmasına karşın üçüncü ihaleye Pazarlık Usulü ile çıkılmasına dayanak teşkil eden ihale usulünün belirlenmesine ilişkin gerekçe raporunda;

 

            Yapılan iki ihalede de gerekli rekabet ortamının sağlanamamasının yanında teklif edilen fiyatlar ile yaklaşık maliyet arasında %60 ila %100 arasında değişen önemli sapmaların bulunması nedeniyle uygun teklif temin edilemediği,

 

            Açık ihale yöntemiyle yapılan bu ihalelerde yeterli tekliflerin alınabilmesi için ihale tarihinden en az  40 gün önce ilan edilme durumunun bulunması nedeniyle zaman kaybedilmiş olup, aynı yöntemle ihaleye devam edildiğinde daha fazla zaman kaybedileceği,

 

            2007 yılı yatırım programında bu iş için ayrılan 2,5 milyon YTL ödeneğin kullanılamayacağı,

 

            Aynı ihalenin 1. kısmını teşkil eden 3112 metrelik galeri açıklığının 1904 metresi -630 katında olup, arazi yapısı (dayanıksız namuriyen katmanları) itibariyle kullanılmadan bekletilmesi halinde beklenmedik göçüklerin, muhtemel taban kabarmaları ve tavan boşalmalarının meydana gelebileceği düşüncesiyle ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olduğu,

 

            Mevcut durumda Kozlu TİM’ deki üretim faaliyetlerinin ağırlıklı olarak -485/-560 katlarında sürdürüldüğü, 2006 yılında alınan pano ayak üretim işçisi ile üretimde artış sağlandığı, bu üretime paralel yeni panoların ivedilikle hazırlanmasının zorunlu olduğu,

           

            İleri sürülerek, ihale konusu işin en kısa sürede tamamlanması için Açık İhale Usulü dışında diğer ihale usulleriyle tekrar ihaleye çıkılmasının zorunlu olduğu ve gelinen noktada Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasının en uygun çözüm yolu olacağı belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde;

 

“İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur

……

Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir….”

 

Hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Kanunun pazarlık usulüne ilişkin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ise; “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” halinde pazarlık usulü ile ihale yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İdarenin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca pazarlık usulüne başvurmasına ilişkin gerekçeleri, anılan Kanun hükmünde aranılan koşulları taşımamakla birlikte, daha önce iki kez açık ihale usulü ile ihaleye çıkılmasına rağmen en fazla üç isteklinin teklif verdiği, oysa pazarlık usulü ile tekrarlanan üçüncü ihaleye bu istekliler ile birlikte toplam 9 firmanın davet edildiği, bu yönüyle idarece ihaleye teklif verebileceği öngörülen tüm firmalara ulaşıldığı ve açık ihale usulüne iki kez başvurulması ile elde edilenden daha geniş katılım sağlanarak rekabetin artırıldığı, diğer taraftan ikinci ihaleye verilen tüm tekliflerin pazarlık usulü ile yapılan üçüncü ihalenin yaklaşık maliyetinden de yüksek olduğu ve en düşük fiyat tekliflerinin pazarlık usulü ile yapılan ihalede alındığı hususları gelinen aşama ve sonuçları ile birlikte dikkate alındığında, başvuru konusu ihalenin dördüncü kez açık ihale usulü ile tekrarlanmasından elde edilecek ilave bir kamu yararı bulunmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle,

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

2) İşin yapımı esnasında B-14 kesitli galerilerin B-10 kesitli galerilere dönüştürülerek ihale üzerinde bırakılan firmaya haksız bir menfaat sağlanabileceği iddiasıyla ilgili değerlendirilmek üzere konunun ihaleyi yapan idareye bildirilmesine

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihalede ihale dosyasının incelenmesinden, TTK Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2007/84665 İKN´li “Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi -630 Kat Hazırlığı II. Kısım Galerileri ve -560 Katı Kılıçlar Galerisi Sürülmesi İşi” ile ilgili Kuruma yapılan başvuruya ilişkin olarak; İdari Şartnamenin 37 nci maddesi uyarınca ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ilk tekliflerine bağlı kalmak kaydıyla, ihale kararına esas olmak üzere son indirimli fiyat teklifinin verilmesi aşamasında, 1 sıra nolu iş kaleminin birim fiyatının yükseltilmesinin, başvuru sahibi tarafından ilk teklife bağlı kalınmadığını gösterdiği iddiası ile ilgili olarak;

 

Tip İdari Şartnamenin 37 inci maddesinin dip notunda; “Tekliflerin ihale komisyonunca değerlendirilmesi aşamasından sonra, isteklilerle verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılacaktır.

Bu fiyat görüşmesinde; ihale komisyonu istekliler ile yapacağı tek toplantıda, teklif veren isteklileri ve bunların teklif ettikleri fiyatları açıklar ve isteklilerden, ilk tekliflerine bağlı kalmak kaydıyla, ihale kararına esas olmak üzere, son indirimli fiyat tekliflerini yazılı ve kapalı olarak sunmalarını ister. Verilen bu son fiyat teklifleri değerlendirilerek ihale sonuçlandırılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan hüküm uyarınca, teklif birim fiyat alınmak suretiyle ihale edilen işlerde teklif mektubundaki toplam bedel teklifin ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınarak hesaplandığı, teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hataların ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltildiği ve yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklifin, isteklinin esas teklifi olarak kabul edildiği dikkate alındığında, istekliler için toplam bedel ile birlikte birim fiyatların da bağlayıcı olduğu, teklif edilen toplam bedelin her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlar esas alınarak yapılan bir aritmetik işlemin doğal sonucu olduğu değerlendirildiğinden, Pazarlık Usulü ile yapılan bir ihalede fiyat görüşmesi aşamasında isteklilerin daha düşük bedel teklif etmesinin Teklif Birim Fiyat Cetvelindeki iş kalemlerinin birim fiyatlarının yalnızca düşürülerek yapılabileceği düşünüldüğünden, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

İdarenin 4734 sayılı Yasanın 21/b fıkrasında öngörülen pazarlık usulüne başvurmasına ilişkin gerekçelerinin, anılan Kanun hükmünde aranılan koşulları taşımadığı düşünüldüğünden, başvuru konusu ihalenin açık ihale usulü ile yapılmamış olması nedeniyle iptalinin gerektiği düşünülmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

KARŞI  OY

 

İdari Şartnamenin 37 nci maddesi uyarınca ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ilk tekliflerine bağlı kalmak kaydıyla, ihale kararına esas olmak üzere son indirimli fiyat teklifinin verilmesi aşamasında, 1 sıra nolu iş kaleminin birim fiyatının yükseltilmesinin, başvuru sahibi tarafından ilk teklife bağlı kalınmadığını gösterdiği iddiası ile ilgili olarak;

 

Tip İdari Şartnamenin 37 inci maddesinin dip notunda;

Tekliflerin ihale komisyonunca değerlendirilmesi aşamasından sonra, isteklilerle verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılacaktır.

Bu fiyat görüşmesinde; ihale komisyonu istekliler ile yapacağı tek toplantıda, teklif veren isteklileri ve bunların teklif ettikleri fiyatları açıklar ve isteklilerden, ilk tekliflerine bağlı kalmak kaydıyla, ihale kararına esas olmak üzere, son indirimli fiyat tekliflerini yazılı ve kapalı olarak sunmalarını ister. Verilen bu son fiyat teklifleri değerlendirilerek ihale sonuçlandırılır.

Düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan hüküm uyarınca, birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen işlerde teklif mektubundaki toplam bedel teklifin ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınarak hesaplandığı ve sözleşmenin uygulanması aşmasında ödemelerin toplam bedel üzerinden değil birim fiyatlar üzerinden yapıldığı dikkate alındığında, istekliler için toplam bedel ile birlikte birim fiyatların da bağlayıcı olduğu, teklif edilen toplam bedelin her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlar esas alınarak yapılan bir aritmetik işlemin doğal sonucu olduğu değerlendirildiğinden, Pazarlık Usulü ile yapılan bir ihalede fiyat görüşmesi aşamasında isteklilerin ilk tekliflerine bağlı kalabilmeleri için Teklif Birim Fiyat Cetvelindeki iş kalemlerinin hiç birinin birim fiyatlarının artırılamayacağı gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

                                                                                                                                                         Bahattin IŞIK                                                                      Çağatay ÖZCAN

 II. Başkan                                                                              Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul