İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3603
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :4
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3603
Şikayetçi:
 Osman KESER Hüseyinler Mahallesi Çal/DENİZLİ
 İhaleyi yapan idare:
 Çal Kaymakamlığı İlçe Özel İdaresi Çal/ DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.10.2007 / 30390
Başvuruya konu ihale:
 G30390 İhale Kayıt Numaralı “Taşınmaz Mal / Özel İdare İşhanı Zemin Kat 1 Nolu Dükkan Satışı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.11.2007 tarih ve 06.09.14.0075/2007-53 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Çal Kaymakamlığı,  İlçe Özel İdaresi tarafından 19.09.2007 tarihinde yapılan Taşınmaz Mal / Özel İdare İşhanı Zeminkat 1 Nolu Dükkan Satışı ihalesine ilişkin olarak Osman KESER’in 25.10.2007 tarih ve 30390 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;  4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Çal Kaymakamlığı İlçe Özel İdaresi tarafından 19.09.2007 tarihinde ihalesi yapılan, Özel İdare İş hanı Zemin Kat 1 Nolu Dükkan’a en yüksek teklifin kendisi tarafından verildiği, ancak idarece taşınmaz malın değerini bulmadığı gerekçesi ile ihalenin 03.10.2007 tarihinde yapılmasına karar verildiği,  verilen  kararın usule aykırı olduğu, verdikleri teklifin taşınmazın tahmini bedelinin çok üstünde olduğu halde komisyon üyelerince ihalenin iptal edilerek fesat karıştırıldığı ve istedikleri şahsa ihale edildiği iddia edilmektedir

            Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır.

            İncelenen ihalede; başvuru konusu ihalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi hükmüne göre, açık teklif usulüne göre satış işi olarak  yapıldığı, bu durumda Kamu İhale Kanununun “Kapsam” başlıklı ikinci maddesi  gereğince, ihale konusu işin  kamu harcaması yapılmasını gerektirmeyen ve bütçeden ödenek kullanımı söz konusu olmayan bir iş olduğu anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

            Açıklanan nedenlerle;

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul