En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3604
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :5
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3604
Şikayetçi:
 Aksu İnşaat Müh. Nak. Tur. ve Dayn. Tük. Mad. San. ve Tic. Ltd Şti. G.O.P. Bul. Tokat İşhanı Kat:3/80 No:96 TOKAT
 İhaleyi yapan idare:
 Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.09.2007 / 27695
Başvuruya konu ihale:
 2007/86709 İKN|li “ Tokat İli Hudutları Dahilinde 7 Adet Sulama Suyu Tesisi Yapım İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.11.2007 tarih ve 06.0806.0085/2007-47E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nce 27.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “ Tokat İli Hudutları Dahilinde 7 Adet Sulama Suyu Tesisi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Aksu İnşaat Müh. Nak. Tur. ve Dayn. Tük. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 13.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  28.09.2007 tarih ve 27695 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından 27.07.2007 tarihinde “Tokat Hudutları Dahilinde 7 Adet Sulama Suyu Tesisi Yapım İşi” ihalesinin yapıldığı, söz konusu ihalenin 3.Kısım Tokat İli Niksar İlçesi Kümbetli Köyü Yağmurlama Suyu Tesisi İnşaatı bölümüne teklif verdikleri, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendikleri halde ihale yetkilisince tekliflerinin yüksek bulunarak ihalenin iptal edildiği, bunun üzerine idareye 13.08.2007 tarihli dilekçe ile şikayet başvurusunda bulunulduğu halde başvuruları üzerine 30 gün geçmesine rağmen idarenin başvurularına cevap vermediği, tekliflerinin piyasa araştırması yapılarak hazırlandığı, idarece tekliflerinin yüksek bulunduğunun ifade edildiği ancak yaklaşık maliyetin güncellenip güncellenmediğinin bilinmediği, şikayet konusu ihalenin sari ihale olduğu ve fiyat farkı da ödenmeyeceği göz önüne alındığında tekliflerinin yüksek olmadığının görülebileceği, işin sari ihale olması nedeniyle % 5 oranında gelir vergisinin de ödeneceğinin dikkate alınması gerektiği iddia edilmektedir. 

 

İdare tarafından, söz konusu ihalenin iptaline ilişkin gerekçeler ile sınırlı olarak  yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yer almaktadır:

Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından “Tokat İli Hudutları Dahilinde 7 Adet Sulama Suyu Tesisi Yapım İşi”’ 27.07.2007 tarihinde teklif birim fiyat alınmak suretiyle ihale edilmiştir. Söz konusu ihale kısmi teklife açık olarak yapılmıştır. İhale konusu işin toplamda 7 kısıma ayrıldığı, 1. kısımın “Tokat İli Almus İlçesi Merkez Sulama Suyu Tesisi İnşaatı”, 2. kısımın “Tokat Almus İlçesi Babaköy Köyü Sulama Suyu Tesisi Yenileme İnşaatı”, 3. kısımın “Tokat İli Niksar İlçesi Kümbetli Köyü Yağmurlama Sulama Suyu İnşaatı”, 4. kısımın “Tokat İli Erbaa İlçesi Endekpınar Köyü Sulama Suyu İnşaatı”, 5. kısımın “Tokat İli Turhal İlçesi Gümüştop Köyü Sulama Suyu Tesisi Bakım-Onarım İnşaatı”, 6. kısımın “Tokat İli Zile İlçesi Yapalak Köyü Sulama Suyu Tesisi İnşaatı”, 7. kısımın “Tokat İli Zile İlçesi Ede Köyü Sulama Suyu Tesisi İnşaatı” kesimi olarak tanımlandığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin dilekçesinde; 3. kısımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmelerine rağmen, ihale yetkilisince 5. kısım haricinde ihale kararının onaylanmayarak iptal etmesindeki iptal gerekçesinin hukuki  dayanağının olmadığı iddia edilmiştir.

İhale komisyonu tarafından yapılan tekliflerin değerlendirmesinden sonra 27.07.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile 3. kısım “Tokat İli Niksar İlçesi Kümbetli Köyü Yağmurlama Sulama Suyu Tesisi İnşaatı” işi başvuru sahibi üzerinde bırakılmış ancak ihale yetkilisince ihale kararı onaylanmayarak 01.08.2007 tarihinde 5. kısım hariç ihale iptal edilmiştir.

İhale yetkilisince şikayet konusu ihalenin iptal edilme gerekçelerinin belirtildiği tutanakta; “ Tokat İli hudutları dahilinde 7 adet sulama suyu tesisi yapım işi kısmi teklif alınmak suretiyle ihaleye çıkarılmış, 27.07.2007 tarihinde yapılmış olan ihalede tezahür eden ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatlar ve yaklaşık maliyet tutarları ve indirim oranları hesaplanmıştır. 02.07.2007 tarihinde yine kısmi teklif alınmak suretiyle yapılan 11 adet sulama tesisi yapım işinde tezahür eden ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin yaklaşık maliyete oranları ortalama % 37 civarındadır. Yapılan ihalede tezahür eden en avantajlı tekliflerin yaklaşık maliyetleri ile mukayese edildiğinde düşük olduğu müşahede edildiğinden; kısıtlı Özel İdare kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılması ilkesi gereğince teklif olunan fiyatı ekonomik bulunan 5. kısım: Tokat İli Turhal İlçesi Gümüştop Köyü Sulama Suyu Tesisi Bakım Onarım İnşaatı İşinin ihalesi dışındaki 6 kısım işlerin ihalelerinin ve ihale kararlarının iptali 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesi uyarınca tarafımca uygun görülmüştür.” ifadesine yer verilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık maliyet hesabına esas fiyat ve rayiçlerin tespiti” başlıklı 9 uncu maddesinde; “ İdarelerce, ihale konusu yapım işine ait yaklaşık maliyet;

a) Kamu idarelerince belirlenmiş, işin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlarından,

b) İlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenen fiyatlardan,

c) Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak yapı maliyet fiyat ve değerlerinden,

d) İdarenin piyasa araştırmasına dayalı fiyat tespitlerinden,

e) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerin daha önce gerçekleştirdiği benzer yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlardan,

Biri veya birkaçı birlikte kullanılmak ve gerekli diğer fiyat araştırmaları yapılmak  suretiyle belirlenir.

 

Kamu idarelerine ait yapı yaklaşık maliyetlerinin, birim fiyatların, rayiçlerin ve fiyat analizlerinin yapılacak iş veya iş kaleminin niteliğine uymadığı, işin yapım tekniği ile ilgili teknolojik aşamayı ve/veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı durumlarda, söz konusu fiyat ve analizler esas alınmaz, idarece yapılacak gerçekçi maliyet analiz ve tespitleri kullanılır.

 

İşin bütünü, iş grubu, iş kalemi ve malzeme rayici bazında yapılacak piyasa araştırmasına dayalı fiyat tespitlerinde; iş, imalat ve/veya malzemenin yapımcılarından, üreticilerinden, ana bayilerinden, toptancılarından, yetkili satıcılarından ve satıcılarından fiyatlar veya proforma faturalar alınmak ve gerekli karşılaştırmalar yapılmak suretiyle uygun fiyatlar belirlenir. Tereddüt edilen fiyatların gerçek piyasa rayiçlerine uygun olup olmadığı hususu Ticaret ve/veya Sanayi Odalarından alınacak yazılı rayiçlerle netleştirilir.

 

Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu, iş kalemi veya malzemenin ayrıntılı özellikleri ve standardına yer verilir, fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar Katma Değer Vergisi hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan fiyat bildirim ve proforma faturaları  dikkate alınmaz.” hükümleri bulunmaktadır.

 

Yukarıda mevzuat hükümlerinde açıklandığı üzere, idarelerce ihale edilecek işe ilişkin yaklaşık maliyet hesaplanırken  Kamu idarelerine ait yapı yaklaşık maliyetlerinin, birim fiyatların, rayiçlerin ve fiyat analizlerinin yapılacak iş veya iş kaleminin niteliğine uymadığı, işin yapım tekniği ile ilgili teknolojik aşamayı ve/veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı durumlarda,  piyasa rayiçlerine uygun gerçekçi fiyatların kullanılmasına imkan tanınmıştır.

 

İdarece yaklaşık maliyet hesaplanırken mevzuat hükmüne uygun gerekli araştırmaların yapılarak yaklaşık maliyetin hesaplandığı anlaşılmıştır.

 

İhale dosyasında yer alan belge ve bilgilerden, ihale komisyon kararı ile bu kısım için ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen başvuru sahibinin indirim oranının tespit edildiği,  bu teklifin yaklaşık maliyete mukayesesi sonucunda yeterince düşük olmadığının ifade edildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin beş ve altıncı fıkralarında; İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.”  hükmü bulunmaktadır.

 

İhalenin 3.kısmının iptal edilme gerekçesi mevzuat hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde; ihalelerde ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen teklifin yaklaşık maliyete oranlanarak, oluşan indirim oranları baz alınarak ve diğer ihalelerde oluşan fiyatların göz önüne alınarak ihalenin iptal edilmesi yönünde idarece tesis edilen işlemin idarenin takdir ve yetkisinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Başvuruya konu ihalenin 3.kısmının, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisi tarafından 01.08.2007 tarihinde iptal edilmesi 4734 sayılı Kanuna uygun bulunmuştur.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği
ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul