İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3605
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :6
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3605
Şikayetçi:
 Kromlüks Mutfak Cihazları İml. ve Tic A.Ş. G.M.K. Bulvarı No:123/1-6 Maltepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,Dr. Refik Saydam Caddesi No:1 ÇANKIRI
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.10.2007 / 27866
Başvuruya konu ihale:
 2007/100507 İKN|li “Çankırı Org. İ. Hakkı Karadayı Kamp Eğt. Merk. Yanı Seyircisiz Tip Antrenman Spor Salonu İnşaatı Yapım İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.11.2007 tarih ve 06.0813.0085/2007-50E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce 16.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çankırı Org. İ. Hakkı Karadayı Kamp Eğt. Merk. Yanı Seyircisiz Tip Antrenman Spor Salonu İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Kromlüks Mutfak Cihazları İml. ve Tic. A.Ş.’nin 04.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.09.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  01.10.2007 tarih ve 27866 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Çankırı Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından “Çankırı Org. İ. Hakkı Karadayı Kamp Eğt. Merk. Yanı Seyircisiz Tip Antreman Spor Salonu İnşaatı Yapım İşi” nin 16.08.2007 tarihinde ihale edildiği, söz konusu ihalede idarenin 28.08.2007 tarih ve 1207 sayılı yazısı ile teklif mektubu ekinde analizlerin sunulmadığı gerekçesi ile ihale dışı bırakıldıklarının bildirildiği, bunun üzerine süresi içerinde şikayet başvurusunda bulunulduğu, ancak idarenin 04.09.2007 tarihli yazısı ile başvurunun reddedildiği, idarenin cevap yazısında bazı Kurul kararlarına atıf yapıldığı, ihale dosyası eki özel idari şartnamenin ilgili maddesi gereği tüm metrajların, hesap özetlerinin, proforma faturaların ve analizlerin firmaları tarafından sunulduğu, kaldı ki aynı idari şartnamenin bir başka maddesinde bilgi eksikliklerinin tamamlanabileceğine ait bir düzenleme bulunduğu, teklif mektubu ekindeki hesap özeti cetvellerinde görüldüğü üzere bütün fiyatları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatları ile MSB birim fiyatlarından aldıkları, sadece özel fiyatları kapsayan kauçuk zemin kaplaması için ithalatçı firma ile görüşüldüğü ve ithalatçı firmanın vermiş olduğu teklifin sunulduğu, bu kaleme ilişkin analiz istenmesinin uygun olmadığı, beton imalatları ile ilgili olarak Çankırı ilinde faaliyet gösteren İl Bayındırlık Müdürlüğünce beton imalatına izin verilen 2 adet beton santralinden teklif alındığı ve sunulduğu, bu imalatlarla ilgili olarak da analiz istenmesinin şaşırtıcı olduğu, yine çelik imalatına ilişkin olarak Ustalar Müh. Ltd. Şti.’nden teklif alındığı ve bu teklifin sunulduğu, bu kaleme ait analizin istenmemesi gerektiği, söz konusu ihalede 7 isteklinin 6’sının analizler nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, kamu yararının göz ardı edildiği,

 

            2) Firmaları tarafından 03.08.2007 tarihinde ihale dokümanı satın alındığı ve 13 gün içinde tekliflerinin detaylı olarak hazırlandığı, ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale dokümanını ihale günü olan 16.08.2007 tarihinde sabah aldığı ve 4 saat gibi kısa bir sürede teklifini hazırladığı, ihalede gizlilik ilkesinin ihlal edildiği,

 

            İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1. Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından “Çankırı Org. İ. Hakkı Karadayı Kamp Eğt. Merk. Yanı Seyircisiz Tip Antrenman Spor Salonu İnşaatı Yapım İşi”  16.08.2007 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilmiş, ihaleye ilişkin 7 ihale dokümanı satın alınmış, 7 istekli tarafından teklif verilmiştir. İhale konusu işin içeriğinin 1 adet seyircisiz tip antrenman spor salonu inşaatı işi olduğu anlaşılmıştır.

 

Söz konusu ihalede ilk oturumda tüm teklif zarflarının 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak sunulduğu, bunun üzerine teklif zarflarının alınış sırasına göre açıldığı ve belge kontrolünün yapıldığı, zarf açma ve belge kontrol tutanağının düzenlendiği, teklif fiyatlarının hazır bulunanlar önünde okunduğu ve  ilk oturumun kapatıldığı anlaşılmıştır.

 

Kapalı oturumda ihale komisyonu tarafından belgelerin detaylı olarak incelendiği, Yusuf Can Türkmen İnş. San. Tic. Ltd.Şti. ve Gazioğlu İnşaat Taah. San. Ltd. Şti.’nin  iş deneyim belgelerinin uygun olmaması ve analizlerin eksik olması nedeniyle,  Özkan İnş. Taah. ve Tic. A.Ş., Kromlüks Mutfak Cihaz. İml. ve Tic A.Ş. ve Turhan İnş. Taş. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin ekinde analizleri sunmaması nedeniyle, Yıldırım Kardeşler İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin analizlerinin eksik sunulması, sunulan analizlerin bazılarının uygun olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 17.08.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Nafiz DORUK üzerinde bırakıldığı belirlenmiştir.

 

Başvuru dilekçesinde; teklif dosyaları ekinde tüm metrajları, hesap özetleri, proforma faturalar ve bunlara ait yapım şartlarını içeren açıklamaların sunulmasına rağmen, idarece analizlerin sunulmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata uygun olmadığı, kaldı ki  şartnamede yer alan düzenlemeler gereği bu belgelerin tamamlattırılabilecek belgeler olduğu iddia edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 34 üncü maddesinde; “Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler istenebilir” hükmü yer almaktadır.

 

Şikayet konusu ihalenin idari şartnamesinin VI. Diğer Hususlar Başlığı altında; “İstekliler tekliflerinin ekinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, teklif bedelini oluşturan iş kalemlerine ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizleri ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelini vereceklerdir.” düzenlemesi,

 

Anılan idari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7.1 inci maddesinin b bendinde; “ m) Bu şartnamenin “VI. Diğer Hususlar” kısmında istenmesi halinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 34 üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen belgeler” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yukarıdaki düzenlemelerden anlaşıldığı üzere, şikayet konusu ihalede isteklilerce tekliflerinin ekinde teklif bileşenlerine ve fiyatlarına ilişkin idarenin yapım şartlarına uygun analizlerin sunulması gerektiği belirtilmiş dolayısıyla sunulacak analizlerin katılım ve yeterlik belgeleri arasında değerlendirileceği açık olarak ifade edilmiştir.    

 

 İdarenin  06.09.2007 tarih ve 1227 sayılı şikayet başvurusuna cevap yazısında;  “ şikayet konusu ihaleye ilişkin idari şartnamenin 58.1 inci maddesinde tereddüte mahal bırakmayacak şekilde isteklilerin tekliflerinin ekinde yapım şartlarına uygun analizlerin sunulması gerektiğinin belirtildiği, söz konusu analizlerin sonradan tamamlatılabilir belge olmadığı, teklif mektubu ekinde bir kısım proforma faturaların ve piyasadan alınan tekliflerin analiz olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, analizlerde yapım şartlarına uygun ayrıntılı malzeme ve işçilik rayiçleri miktar ve fiyatlarının yer alması gerektiği, konuya ilişkin Kamu İhale Kurumunun 19.02.2007 tarih ve 2007/UY.Z-563 sayılı kararı, 26.06.2006 tarih ve 2006/UY.Z-1496 sayılı kararında bu hususun açık olarak belirtildiği, bu bağlamda sunulan proforma faturalar ile firma tekliflerinin analiz olarak değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı”  ifadesine yer verilmiştir.

 

İdare tarafından Kuruma gönderilen ihale dosyası kapsamında yer alan başvuru sahibinin teklif dosyasından; başvuru sahibinin teklif mektubu ekinde hesap özeti icmalini,  iş kalemlerinin miktar ve fiyatlarını gösteren hesap özetinin, teklife esas metraj hesaplarını gösteren tabloların ayrıca elektrik işleri, hazır beton, kauçuk zemin kaplaması, demirsiz beton, BS20 betonu, ısı sistemine ilişkin piyasadan alınan proforma faturaları sunduğu, ancak hiçbir iş kalemine ilişkin analiz sunmadığı görülmüştür.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 62 nci ve İdari Şartnamenin 32.1.1 inci maddesinde; “ İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin adaylarca veya isteklilerce sunulmaması halinde bu eksik belgeler ve ekleri idarece tamamlatılamaz.” hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibinin iddiası, yukarıda yapılan tespitler ve mevzuat hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde; başvuru sahibi tarafından hiçbir imalat kalemine ilişkin analizin sunulmadığı belirlendiğinden, idarece şikayet sahibinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmamıştır. Ayrıca tekliflerin ekinde sunulması istenen  analizler tamamlatılabilecek belgeler olmadığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2. Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Firmaları tarafından 03.08.2007 tarihinde ihale dokümanının satın alındığı ve 13 gün içinde tekliflerinin detaylı olarak hazırlandığı, ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale dokümanını ihale günü olan 16.08.2007 tarihinde sabah aldığı ve 4 saat gibi kısa bir sürede teklifini hazırladığı iddia edilmiştir.

 

İhale dosyasında yer alan belgelerden başvuru sahibinin 03.08.2007 tarihinde saat:16:00’da, ihale üzerinde bırakılan isteklinin 16.08.2007 tarihinde saat 9:30’da ihale dokümanını satın aldığı belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde bahsedildiği gibi ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale tarihi ile aynı gün ihale dokümanı satın aldığı belirlenmiş ise de, mevzuat gereği ihale dokümanının ihale saatinden önce satın alınmış olması gerektiği, yine mevzuat gereği ihale dokümanının satın alınmadan önce idarede incelenme imkanı bulunduğu göz önüne alındığında ihale saatinden önce ihale dokümanının satın alınmış olmasının ihaleye katılım için yeterli olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede 7 isteklinin teklif verdiği ve tek geçerli teklif bulunduğu dikkate alındığında söz konusu ihalenin bu nedenle iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul