İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3607
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :8
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3607
Şikayetçi:
 Okyanus Müh. ve İnşaat A.Ş. İzmir 2.Caddesi No:46/10 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 2 nci Hava Kuvveti Komutanlığı,Bağlar / DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.09.2007 / 27764
Başvuruya konu ihale:
 2007/71301 İhale Kayıt Numaralı “2 nci Hava Kuvveti Komutanlığı HAİT Onarımları İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.11.2007 tarih ve 06.08.10.0120/2007-67E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            2 nci Hava Kuvveti Komutanlığı’nca 16.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2 nci Hava Kuvveti Komutanlığı HAİT Onarımları İşi” ihalesine ilişkin olarak Okyanus Müh. ve İnşaat A.Ş.’nin 15.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin 28.09.2007 tarih ve 27764 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin şikayet üzerine, ihale konusu işin ilgili mevzuatta yer alan iş gruplarından hangisine (B-II veya B-IV) ait olması gerektiğinin yeniden değerlendirilmesi zorunluluğunun ortaya çıkması gerekçesiyle idarece iptal edildiği, iptal işleminin mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

            İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak, ihale komisyonunun 19.07.2007 tarihli kararı ile; ihaleye teklif veren isteklilerden üç isteklinin belgelerinin tam olduğu, ihalenin Okyanus Müh. ve İnşaat A.Ş. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak Mehmet Gül İnşaat Müteahhidi’nin belirlendiği ve bu kararın 20.07.2007 tarihinde onaylandığı anlaşılmıştır. Kesinleşen ihale kararının isteklilere bildiriminden sonra isteklilerden Erensan İnş. Malz. Tic. Ltd. Şti., Eser İnşaat Tic. Ltd. Şti. ve Cemal Yılmaz tarafından idareye açıklama talebinde bulunulduğu, idarenin anılan isteklilere süresinde cevap verdiği, daha sonra Eser İnşaat Tic. Ltd. Şti. ve Cemal Yılmaz’ın idareye şikayet başvurusunda bulundukları, idarenin şikayet üzerine 31.07.2007 tarihinde, ihale konusu işin ilgili mevzuatta yer alan iş gruplarından hangisine (B-II veya B-IV) ait olması gerektiğinin yeniden değerlendirilmesi zorunluluğunun ortaya çıkması gerekçesiyle ihaleyi iptal ettiği anlaşılmıştır.

 

            İhale ilanının 4.4 maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak, B/II Grubu iş bitirme ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği veya Mimarlıktır.” düzenlemesi ve idari şartnamenin 7.4 ile 7.5 maddesinde ise; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan B/II grubu işler bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecektir. İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için üniversitelerin mühendislik-mimarlık fakültelerinden inşaat mühendisliği veya mimarlık bölümlerinden mezun olanlar ile Yüksek lisans mezunu inşaat mühendisleri için yapı veya inşaat mühendisliği; yüksek lisans mezunu mimarlar için ise mimarlık bölümünden mezun olma şartı aranacaktır (iç mimar, peyzaj mimarı, restorasyon mimarı kabul edilmeyecektir.)” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

            İhale konusu işin “Harekat Alarm İskan Tesisleri Binaları Tadilat İşi (HAİT)” olduğu, söz konusu ihalede; ilanda ve idari şartnamede benzer iş olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Ait Tebliğ ekinde yer alan B/II bölümündeki işlerin kabul edilebileceğinin belirtildiği anlaşılmıştır.

 

            Anılan Tebliğ eki Listenin B Üstyapı (Bina) Grubu İşler Bölümünde;

 

            “II.Grup İşler:

            1. Radyo-TV istasyonları, kuleleri ve binaları

            2. Özelliği olan askeri yapılar

            3. Özelliği olan ihtisas hastaneleri

            4. Bakanlık binası, borsa binaları

            5. Üniversite kampüsleri

            6. Kültür ve kongre merkezleri

            7. Müze, sergi, kütüphane kompleksleri

            8.Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema,tiyatro,sergi salonu,kafe,restoran,market v.b. bulunan)

            9. Olimpik spor tesisleri

            10. Bilimsel araştırma binaları

            11. Havaalanı terminal binaları, havaalanı kontrol kulesi

            12. Üst donanımlı kompleks oteller ve tatil köyleri

            13. Özelliği olan sığınaklar

            14. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler”

           

            Şeklinde bir belirleme yapılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) nolu alt bendinde; “isteklinin mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesi için, ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenebileceği”,

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin üçüncü maddesinde ise; “benzer işin, ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri, iş deneyim belgesinin, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenen, verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini” ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

           

            Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; idarelerin benzer iş belirlemesi yaparken öncelikle ihale konusu işin hangi gruba girdiği göz önüne alınarak benzer işi tespit etmeleri ve buna göre Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Ait Tebliğ ekindeki gruplardan uygun olanı belirlemeleri gerekmektedir.

 

            Sonuç olarak; şikayete konu ihaledeki işin Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Ait Tebliğin B/II grubunda sayılan işler kapsamında bulunmadığı ayrıca ihaleye katılan isteklilerin teklif dosyasında sundukları iş deneyim belgelerinin (diploma sunanlar hariç) B/II grubuna girmediği anlaşılmaktadır.

 

            İdarece, ihale konusu işin dahil olduğu benzer iş grubundan daha üstteki bir grubun benzer iş olarak belirlenmesinin rekabeti ve ihaleye katılımı engellediği görülmüştür. Ayrıca, Eser İnşaat Tic. Ltd. Şti. ve Cemal Yılmaz’ın idareye yaptıkları şikayet başvuruları incelendiğinde, söz konusu şikayetlerin isteklilerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerine ilişkin olduğu, ihale dokümanına yönelik olmadığı, idarenin anılan başvurulardan sonra benzer iş konusunda yaptığı düzenlemedeki aykırılığı fark ettiği ve bu aykırılığın, ihale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek olması nedeniyle de ihaleyi iptal ettiği tespit edilmiştir.

 

            Bu itibarla; idarece ihalenin iptal edilmesi işleminin mevzuata uygun olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul