İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3608
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :9
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3608
Şikayetçi:
 Eken Petrol İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., İnönü Caddesi No:137 Eskipazar / KARABÜK
 İhaleyi yapan idare:
 Eskipazar Belediye Başkanlığı,Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Eskipazar / KARABÜK
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.10.2007 / 30393
Başvuruya konu ihale:
 2007/143901 İhale Kayıt Numaralı “Mermer Mah. Toplu Konut Alanı Yolları Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.11.2007 tarih ve 06.09.15.0120/2007-68 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Eskipazar Belediye Başkanlığı tarafından 21.09.2007 tarihinde yapılan “Mermer Mah. Toplu Konut Alanı Yolları Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Eken Petrol İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 25.10.2007 tarih ve 30393 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Söz konusu ihalede, ihale üzerinde bırakılan Cevher İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif zarfının üzerinde ihaleyi yapan idarenin açık adresinin yer almadığı, idari şartnamede idarenin adı ve adresinin Eskipazar Belediyesi Cumhuriyet Caddesi No:10 şeklinde düzenlendiği, ancak anılan firmanın teklif zarfında Eskipazar Belediyesi şeklinde yazılmasını ihale komisyonunun kabul ettiği, oysa anılan idarenin ek binalarının mevcut olduğu,

 

            2) Cevher İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif ekinde idari şartnamenin 7.2 maddesinde istenilen mali durum bildirimi ve banka referans mektubunun bulunmadığı, anılan firmanın teklif zarfı açıldığında bu belgelerin olmadığı görüldüğünden firmaları tarafından ihale komisyonuna itiraz edildiği, ancak komisyonun eksik belgelerin tamamlanacağını belirttiği, idareye yapılan şikayet başvurusuna verilen cevapta Cevher İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Şekerbank Çankırı Şubesinden 03041 sayılı belgeyi aldığının bildirildiği, banka referans mektubunun sonradan tamamlattırıldığı, zarf açma ve belge kontrol tutanağı ile var olduğu belirtilen banka referans mektubu suretinin firmaları tarafından yazılı olarak idareden istenildiği halde idarenin bu belgeleri vermediği, banka referans mektubunun ihale saatinden sonra alındığının Şekerbank Çankırı Şubesinden alınan belgenin istenilmesi durumunda görüleceği,

 

            3) İdareye yapılan şikayet başvurularının bilirkişi tarafından incelenmesi gerekirken incelenmediği,

 

            İddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 01.10.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 05.10.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 25.10.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul