İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3609
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :10
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3609
Şikayetçi:
 Yiğit İnş. Mad. Peyzaj Oto. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti., Seyrantepe Mah. İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. Civan Sok. No:1 Kat:2 Kağıthane/ İSTANBUL (Avr.)
 İhaleyi yapan idare:
 Şekerpınar Belediye Başkanlığı,Gebze/ KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.09.2007 / 26960
Başvuruya konu ihale:
 2007/80448 İhale Kayıt Numaralı “Sosyal Tesis ve Havuz Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.11.2007 tarih ve 06.0783.0132/2007-52E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şekerpınar Belediye Başkanlığı’nca 03.08.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Sosyal Tesis ve Havuz Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Yiğit İnş. Mad. Peyzaj Oto. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 31.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.09.2007 tarih ve 26960 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede birinci oturumda ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif zarfı açıldığında iş deneyim belgesinin söz konusu şirketin yarısından fazlasına sahip ortağa ait olduğu ve bu durumda sunulması zorunlu iş deneneyim belgesini başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütnamenin sunulmadığının ihale komisyonunca açıklandığı, ihale komisyonuna duyulan güven nedeni ile “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” ile “İsteklilerin Teklif Fiyatlarını” içeren listelerin ihale komisyonundan istenmediği, bu firmanın değerlendirme dışı bırakılmasını beklerken ihalenin bu firma üzerinde bırakıldığı, idareye yaptıkları şikayet başvurusuna verilen cevapta bu defa söz konusu iş deneyim belgesinin adı geçen şirket adına olduğunun bu durumda belirtilen taahhütnamenin sunulmasına gerek olmadığının belirtildiği, sonuç olarak iş deneyim belgesinin şirket adına mı yoksa yarısından fazla hisseye sahip ortak adına mı olduğunun incelenmesi gerektiği, hak kaybına uğramalarının muhtemel olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “III- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığının “F. İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname ile İsteklilerin Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verecekleri Beyanname” alt başlıklı maddesinde,  a) 4734 sayılı Kanunun İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde, iş deneyim belgelerinin, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamayacağı, bu belgelerin devredilemeyeceği, kiraya verilemeyeceği ve satılamayacağı hükme bağlanmıştır.

 

Anılan madde hükmünde, bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye katılımlarında, belge sahiplerinin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi koşulları aranmış, aynı koşullara uygulama yönetmeliklerinde de yer verilmiştir.

 

Aynı şekilde uygulama yönetmeliklerinde, bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesi hususuna ilişkin olarak, belge sahibi gerçek veya tüzel kişilerin, birden fazla tüzel kişiliğin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunmaları halinde, sahip oldukları iş deneyim belgelerini bu tüzel kişilerin sadece birine kullandırabilecekleri ifade edilmiştir. Bu çerçevede 4734 sayılı Kanunun yukarıda açıklanan 10 uncu maddesindeki amir hükmünün uygulanmasını sağlamak amacıyla, tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak adına düzenlenmiş iş deneyim belgesini sunmak suretiyle ihaleye katılan tüzel kişiliği haiz aday veya isteklilerin, teklifleri kapsamında, “İş Deneyim Belgelerinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname”yi sunacakları hükme bağlanmış ve buna ilişkin olarak bir standart form oluşturulmuştur. (Standart Form — KİK027.2/….)

 

Söz konusu standart form; ihaleye katılımda, tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip ortağın birden fazla tüzel kişiliğin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunması ve bu ortağa ait iş deneyim belgesinin tüzel kişilikçe kullanılması halinde, ortağın hisse oranının teminat süresince (kesin kabule kadar) muhafaza edileceğinin ve belge sahibinin adına düzenlenmiş bütün iş deneyim belgelerinin, bu tüzel kişilikte söz konusu hisse oranı muhafaza edildiği sürece, sadece aynı tüzel kişiye kullandırılacağının, ihalelere katılabilmelerini sağlamak amacıyla başka tüzel kişilere de ayrıca kullandırılmayacağının taahhüdüne yöneliktir. Dolayısıyla ihaleye katılan tüzel kişinin, gerek yarıdan fazla hissesine sahip ortağının gerekse diğer ortaklarının tüzel kişilikteki hisse oranlarının standart form kapsamında ayrıca beyan edilmesi gerekmemektedir.

 

Anılan mevzuat hükümleri dikkate alındığında, “İş Deneyim Belgelerinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname”nin sadece, ihaleye girerken sunulan iş deneyim belgesinin ihaleye katılan tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak tarafından bu tüzel kişiye ihaleye girmesi amacıyla kullandırılması durumunda verilmesi gerekmekte olup ihaleye katılan isteklinin gerçek kişi olması veya sunulan iş deneyim belgesinin bizzat ihaleye giren tüzel kişi adına düzenlenmiş olması durumunda, aday veya isteklilerin bu taahhütnameyi sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

 

Bu standart form, ihaleye katılan tüzel kişiye kullandırılan iş deneyim belgesi bir gerçek kişiye ait ise bu gerçek kişi ile ihaleye katılan tüzel kişi tarafından, bu iş deneyim belgesinin bir tüzel kişiye ait olması halinde ise bu tüzel kişinin yetkili temsilcisi ile ihaleye katılan tüzel kişi tarafından ayrı ayrı imzalanacaktır.

 

Söz konusu standart formun noterden onaylı olması gerekmekte olup, Türkiye Noterler Birliği’nin 2004/36 Sayılı Genelgesinde de belirtildiği üzere bu onay işlemine ilişkin noter harcı olarak maktu harç alınacaktır.” şeklinde açıklamalara yer verilmiş olup, ihaleye girerken sunulan iş deneyim belgesinin ihaleye katılan tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak tarafından, bu tüzel kişiye ihaleye girmesi amacıyla kullandırılması durumunda verilmesi gerekmektedir. İhaleye katılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin bizzat ihaleye giren tüzel kişi adına düzenlenmiş olması durumunda, aday veya isteklilerin bu taahhütnameyi sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde; ihale saatinde ihale komisyonu tarafından isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığının ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığının kontrol edileceği, belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tutanakla tespit edileceği, istekliler ile teklif fiyatlarının açıklanacağı ve bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanağın ihale komisyonunca imzalanacağı, Kanunun 37 nci maddesinde; tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği nin 62 nci maddesinde; “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı sütun içerecek şekilde düzenlenir.

 

Hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda, sunulan zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday ve isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak Açık İhale, Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usullerinde Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak da (standart form KİK020.0/Y) düzenlenir. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz (standart form KİK020.1/Y).” hükmü yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin şirket adına düzenlenmiş olduğu ve ihale işlem dosyasında yer alan teklif zarfı açma ve belge kontrol tutanağında 03.08.2007 tarih ve saat 15:30 da düzenlendiği, ihale üzerinde bırakılan firmanın bulunduğu satırın “İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname” belgesine ait sütun kısmında “Muaf” ifadesine yer verildiği görülmüştür.

 

Yukarıda yer alan tespitler ve hükümler neticesinde; idarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan ihale üzerinde bırakılan firmanın ihaleye sunduğu teklif dosyası içerisinde kendi tüzel kişiliği adına düzenlenmiş iş deneyim belgesinin sunulduğu ve bu durumda şikayete konu “İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname”nin verilmesinin zorunlu olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

           

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul