En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3611
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :12
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3611
Şikayetçi:
 Kar Mühendislik, Ahmet Taner Kışlalı Cad. Yılmaz Erkan İş Merkezi 18/23 Avcılar / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Gayrettepe Mah. Yenidoğan Sok. No: 55 34349 Beşiktaş / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.10.2007 / 29972
Başvuruya konu ihale:
 2007/114363 İhale Kayıt Numaralı “Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Lojman Binası Muhtelif Onarım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.11.2007 tarih ve 06.09.00.0157/2007-52E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nce 10.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Lojman Binası Muhtelif Onarım İşi ihalesine ilişkin olarak Kar Mühendislik’ in 04.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.10.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  22.10.2007 tarih ve 29972 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Başvuruya konu ihalede, aşırı düşük açıklamalarının idare tarafından marka ve model belirtilmediği, alt yüklenici veya taşeronlardan alınan fiyatların olmadığı gerekçeleriyle uygun bulunmadığı, bu gerekçelerle ihale konusu işin en düşük teklifi vermiş olan firmalarına değil teklifleri arasında fazla bir fiyat farkı bulunmayan bir diğer istekliye ihale edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale komisyonunun “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirilmesi” başlıklı 12.09.2007 tarihli tutanağında; sınır değer altında kalan Kar Mühendislik ile Akdağ Ltd. Şti.’ nden aşırı düşük teklif kapsamında açıklama istenilmesine karar verilmiştir.

 

Anılan isteklilere yazılan 12.09.2007 tarih ve 10127 sayılı yazıda; “…Tekliflerinin komisyonlarınca aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği, bu nedenle teklif bedellerini oluşturan iş kalemleri veya iş gruplarına ait miktar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelinin 21.09.2007 tarihine kadar komisyonlarına gönderilmesi” istenilmiştir.

 

İhale komisyonunun 24.09.2007 tarihli “Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Değerlendirme Tutanağı”nda;

1-Piyasadan temin edilen bazı malzemelerin, fiyatlarını tevsik eden belgelerin bulunmadığı, bulunanların ise yeterli bilgi içermediği (marka ve modellerin belirtilmediği),

      2- Piyasa fiyatlarına dayandırılarak analizlerin yapılmadığı,

      3- Nakliye masraflarının maliyetlere konmadığı,

      4- İnşaat, tesisat ve elektrik gibi ana kalemlerde, idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyet miktarlarına, projesine ve diğer tekliflere kıyasla azalma olduğu,

      5- Genel giderler ve sözleşme giderlerinin ayrı ayrı tespit edilerek teklife konmadığı” gerekçeleriyle Kar Mühendislik – Ruhat Yildiz’ in teklifi aşırı düşük bulunarak uygun görülmemiştir.

 

Başvuru sahibi Kar Mühendislik tarafından sunulan açıklamanın incelenmesi neticesinde; idarece aşırı düşük teklif kapsamında sunulması istenilen, iş kalemleri veya iş gruplarına ait miktar ve bunlara ait birim fiyatlara ilişkin “analizlerin” sunulmadığı, dolayısıyla idarece değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle:

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul