En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3612
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :13
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3612
Şikayetçi:
 Simer Ticaret /Gülsin Peker Taşçılar Caddesi 40 Gelibolu / ÇANAKKALE
 İhaleyi yapan idare:
 4 üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Ispatcami Mah. Kurtuluş Cad. 101 Keşan / EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.11.2007 / 31532
Başvuruya konu ihale:
 2007/130456 İhale Kayıt Numaralı “102 Top. A. K.Lığı Çnr. Tb K.Lığı Yemekhane Çatısının Tadilatı ve Yapımı” Yapım İşi İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.11.2007 tarih ve 06.09.37.0169/2007-72 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            4 üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından 20.09.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “102 Top. A. K.Lığı Çnr. Tb K.Lığı Yemekhane Çatısının Tadilatı ve Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Simer Ticaret / Gülsin Peker’in 05.11.2007 tarih ve 31532 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; kesinleşen ihale kararına göre ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olduklarının belirlenmesi üzerine, sözleşmeye davet mektubunun 02.10.2007 tarihinde iadeli-taahhütlü olarak postaya verildiği, ancak, Kamu İhale Kanununa göre bu tarihten itibaren 7+10 gün süreleri olmasına rağmen, söz konusu mektubun 04.10.2007 tarihinde tebliğ edildiği belirtilerek, 18.10.2007 tarihinde sözleşme imzalanması için yapılan başvurularının süresi geçtiği gerekçesiyle reddedilmesinin ve geçici teminat mektubunun gelir kaydedilmesi ile yasaklama yönündeki işlemlerin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 18.10.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 24.10.2007 tarihli yazısı ile şikayet konularının haklı olmadığına ve “kamu yararı ve kış şartlarının yaklaşmasından dolayı işin ivediliği dikkate alınarak ihale işlemelerine devam edilmesine” karar verildiği ve bu kararın 26.10.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 3 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 05.11.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinin son fıkrasında ise, “İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya istekli, kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede; Ekonomik Açıdan En Avantajlı teklif sahibi olarak seçilen şikayetçinin yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusu “Geçici Teminatın İrat Kaydedilmesi ve Yasaklama İşlemine” ilişkindir. Şikayetçi, idarece  yapılan sözleşmeye çağrı yazısına  icabet ettiğini, ancak yasal olarak öngörülen  sürenin idare tarafından yanlış hesaplanması  sonucunda sözleşme imza süresini geçirdiği iddiasıyla geçici teminatının irat kaydedilerek hakkında verilen yasaklama kararı verilmesinin hukuka aykırılığı  iddiasıyla yaptığı başvuruyla  ilgili olarak idarenin aldığı İvedilik kararı kendi içinde çelişkilidir. Çünkü  başvuru sahibi zaten sözleşmeye davet edilen taraftır.

 

Kurum’a yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine düzenlenen inceleme raporunda  somut ve ciddi görülmediği şeklindeki değerlendirmeye katılan çoğunluk görüşüne, şikayetin yasaklama ve teminatın irat kaydedilmesi gibi somut bir olaya dayanması nedeniyle işin esasına girilmesi gerektiği gerekçesiyle, şikayetin uygun bulunmadığı şeklindeki çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

                        

 

                         Adem KAMALI                                     Abdullah DÜNDAR

                            Kurul Üyesi                                                Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul