İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3615
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :17
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3615
Şikayetçi:
 Örs İnşaat Turz. Taah. Tic. Ltd. Şti., Reşatbey Mahallesi 22 Sokak Kat.1 Daire 2 No:12 ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Valiliği İl Özel İdaresi İmar ve İnşaat Daire Başkanlığı,Atakent Mah. Yaşar Doğu Cad. Yüreğir/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.10.2007 / 28500
Başvuruya konu ihale:
 2007/94249 İhale Kayıt Numaralı “Adana Yüreğir Emine Özgüler Gürsu 28 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.10.2007 tarih ve 06.08.42.0198/2007-95E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Valiliği İl Özel İdaresi’nce 28.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Adana Yüreğir Emine Özgüler Gürsu 28 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Örs İnşaat Turz. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 24.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.10.2007 tarih ve 28500 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede sunmuş oldukları teklif dosyasında yer alan 10. madde Taahhütnamesinde “…ihale tarihi itibariyle…” ibaresi yer almadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bu uygulamanın yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinde, ihaleye katılan isteklilerden ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/Y ve KİK027.1/Y), ihale üzerinde kalan istekliden ise, bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu hususa ilişkin standart formların ikinci maddesi “2) İhalenin üzerimde/üzerimizde kalması halinde sözleşmenin imzalanmasından önce ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığıma/olmadığımıza ilişkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde;

 

Şikayete konu ihalede, şikayetçi Örs İnş. Turz. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde sunduğu, ihale tarihi olan 28.08.2007 tarihinde imzalanan taahhütnamenin 2 nci maddesinin; “2) İhalenin üzerimde kalması halinde sözleşmenin imzalanmasından önce 4734 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımıza ilişkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt ediyoruz..” şeklinde düzenlendiği ve ihale komisyonu tarafından söz konusu taahhütnamede“…ihale tarihi itibariyle…” ifadesinin eksik olması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin 42 nci maddesinde yer alan; “İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 40.3 üncü maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.” hükmü gereği ihale üzerinde bırakılan isteklinin bu belgeleri “ihale tarihi itibariyle” durumunu gösterecek şekilde sunacağı tereddüde meydan vermeyecek biçimde kurala bağlanmış durumdadır.

 

Belirtilen bu nedenden dolayı taahhütnamedeki ifade eksikliğine rağmen imza tarihi ile ihale tarihinin aynı olması nedeniyle taahhütnamenin mevcut haliyle kabulünde hukuki bir mahzur görülmediğinden, şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul