İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3616
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :18
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3616
Şikayetçi:
 Yenal İnşaat Taah. ve Turizm Ltd. Şti., Lise Caddesi Tıp Apt. No:3/5 YOZGAT
 İhaleyi yapan idare:
 Çorum Valiliği İl Özel İdaresi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü, Mimar Sinan Mahallesi Ankara Asfaltı 2.Km.No:179 ÇORUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.10.2007 / 28435
Başvuruya konu ihale:
 2007/101918 İhale Kayıt Numaralı “İl Genel Meclisi Hizmet Binası Bakım Onarım, Elektrik, Doğalgaza Dönüşüm ve Sıhhi Tesisat İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.10.2007 tarih ve 06.08.39.0198/2007-94E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çorum Valiliği İl Özel İdaresi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü’nce 28.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İl Genel Meclisi Hizmet Binası Bakım Onarım, Elektrik, Doğalgaza Dönüşüm ve Sıhhi Tesisat İşi” ihalesine ilişkin olarak Yenal İnşaat Taah. ve Turizm Ltd. Şti.’nin 26.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.10.2007 tarih ve 28435 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin iptal edilme kararının 12.09.2007 tarihinde taraflarına tebliğ edildiği, ihalenin iptal edilme gerekçesi olarak 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince, verilen tekliflerin ihale yetkilisince yaklaşık maliyete yakın olduğu ve yeterli tenzilatın sağlanamamış olduğunun düşünülmesi hususunun gösterildiği, ihalenin iptal edilmesiyle kamu yararının gözetilmediği ve iptal gerekçesinin geçerli bir gerekçe olmadığı, söz konusu iptal kararının kaldırılarak ihale işlemlerine kalındığı yerden devam edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İdarece ihalenin iptali gerekçesiyle sınırlı yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; ihaleye 5 isteklinin teklif verdiği, 4 teklifin geçerli bulunduğu ve geçerli bulunan bütün tekliflerin idare tarafından belirlenen yaklaşık maliyetin altında kaldığı, 03.09.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olarak Yenal İnşaat Taahhüt Turizm Ltd. Şti. ve  ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak İsmail ÖZDEMİR’in teklifinin belirlendiği ancak, söz konusu ihale komisyonu kararının ihale yetkilisince  katılımcılar tarafından verilen tekliflerin yaklaşık maliyete yakın bir fiyat olduğu, yeterli tenzilatın sağlanamadığı gerekçesiyle onaylanmadığı ve ihalenin  iptal edildiği belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

 

Aynı maddenin gerekçesinde; tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya  yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle, ihalenin iptal edilebileceği düzenlenmiştir.

 

Anılan Kanunun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasında ise; “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

 

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

Yaklaşık maliyet ve verilen teklifler ile dosyada bulunan diğer bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde ihalenin iptaline ilişkin işlemde, anılan Kanun hükümlerine aykırılık bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

                   Şikayet konusu 2007/101918 İKN’li ihaleye 5 isteklinin teklif verdiği, işin yaklaşık maliyetinin 206.887,75 YTL olduğu, ihalede geçerli olduğu tespit edilen 4 isteklinin teklif fiyatlarının yaklaşık maliyetin altında olduğu, ihaleye verilen teklif sayısının 5 adet olması, geçerli olarak kabul edilerek değerlendirmeye alınan 4 adet tekliften ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen tekliflerin de yaklaşık maliyetin altında olması nedeniyle, idarece tespit edilen yaklaşık maliyetin piyasa koşullarını gerçekçi bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı hususunda her hangi bir değerlendirme yapmaksızın ihale yetkilisince belirtilen  gerekçenin mevzuata uygun olmadığı düşüncesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

                                                                                            Bahattin IŞIK

                                                                                             Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul