İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3617
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :19
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3617
Şikayetçi:
 Beta Müh. Isı Sistemleri İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti, Kılıçaslan Mahallesi Çarşı Yapı Koop. No:104 AKSARAY
 İhaleyi yapan idare:
 S.S.K. Aksaray Sigorta İl Müdürlüğü, Zafer Mah. Nevşehir Cad. No: 138 AKSARAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.10.2007 / 28463
Başvuruya konu ihale:
 2007/123040 İhale Kayıt Numaralı “Aksaray Sigorta İl Müdürlüğü Hizmet Binası ve 20 Daireli Lojmanların Doğalgaz Dönüşüm İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.11.2007 tarih ve 06.08.37.0198/2007-96E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            S.S.K. Aksaray Sigorta İl Müdürlüğü’nce 25.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Aksaray Sigorta İl Müdürlüğü Hizmet Binası ve 20 Daireli Lojmanların Doğalgaz Dönüşüm İşi” ihalesine ilişkin olarak Beta  Müh. Isı Sistemleri  İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 28.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.10.2007 tarih ve 28463 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye ait ilanın “Diğer Hususlar” başlığı altında yer alan “Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, isteklilerden tekliflerin ekinde, anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemlerini ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, gerçek piyasa fiyatlarını gösteren Proforma fatura veya teklif mektupları, varsa avantajlı maliyet düşürücü unsurlar, genel giderler (şantiye giderleri, personel giderleri, iş makineleri, işletme giderleri, ALL - RİSK sigorta  giderleri, ruhsat, harç giderleri, SSK payı, Vergiler vs.) ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli verilmesi zorunludur.” düzenlemesi uyarınca istenen hesap cetvelinin teklif dosyalarında yer aldığı ancak ihalenin, teklif dosyasında söz konusu belgeleri sunmamış olan Egemen Doğalgaz Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, söz konusu belgelerin yalnızca kendileri tarafından sunulmuş olması nedeni ile bu belgeleri sunmayan diğer isteklilerin  tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin kendileri üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

07.09.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihaleye ait ilanın “Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde “Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, isteklilerden tekliflerin ekinde, anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemlerini ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, gerçek piyasa fiyatlarını gösteren Proforma fatura veya teklif mektupları, varsa avantajlı maliyet düşürücü unsurlar, genel giderler (şantiye giderleri, personel giderleri, iş makineleri, işletme giderleri, ALL - RİSK sigorta  giderleri, ruhsat, harç giderleri, SSK payı, Vergiler vs.) ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli verilmesi zorunludur.” düzenlemesi bulunmaktadır,

 

Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin “VI- DİĞER HUSUSLAR” kısmında ise “-Yüklenici işle ilgili proje ve eklerine göre tekliflerini verecektir.Yüklenici ihaleden sonra “2007 yılı iç tesisat Aksaray Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Yapım-Proje Sertifikasına veya “EPDK Yetki Belgesine sahip, özel veya tüzel kişilere işin, doğalgaz kesin projesini yaptırıp Aksaray Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. onaylatacaktır. Projenin Aksaray Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. firmasının onayından sonra imalatlara başlanacaktır.

 

-Her türlü, Doğalgaz Projesi tasdik ve tesisat muayene harçları işin yüklenicisi tarafından karşılanacaktır.

 

-İşin tamamlanmasına müteakip Aksaray Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.firmasına doğalgaz tesisatının kabulü yaptırıldıktan sonra bilahare idare tarafından işin kabulü yapılacaktır.

 

-Yüklenici firma tesisat ve dönüşüm işleri bittikten sonra sisteme monte ettiği ekipmanın kullanışı hakkında, çalışan personele eğitim verecek, doğalgaz, Aksaray Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından açtırılarak iş idareye çalışır vaziyette teslim edilecektir.

 

-Yüklenici, kendisi doğalgaz veya mekanik tesisat firması ise “2007 Yılı İç Tesisat Aksaray Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Proje-Yapım, Bakım-Onarım Sertifikasını” veya “EPDK Yetki Belgesinin” aslını ihalede teklif dosyasında verecektir.” düzenlemesinin yer aldığı ancak ihale ilanında belirtilen söz konusu hususlara ilişkin hiçbir düzenlemenin yer almadığı tespit edilmiştir.

 

            İhale ilanının “Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde yer alan düzenlemeye idari şartnamede yer verilmemiş olmasının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 28 nci maddesinde belirtilen;

 

            “İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/Y, KİK003.0/Y ve KİK004.0/Y).

 

            İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

 

            İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez” hükmüne aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, İhale İlanında yer alan söz konusu düzenlemeler ile, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde yer alan ““…Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir…” hükmünde belirtilen belgeler haricinde idarece fazladan olarak, “gerçek piyasa fiyatlarını gösteren Proforma fatura veya teklif mektupları, varsa avantajlı maliyet düşürücü unsurlar, genel giderler (şantiye giderleri, personel giderleri, iş makineleri, işletme giderleri, ALL - RİSK sigorta  giderleri, ruhsat, harç giderleri, SSK payı, Vergiler vs.)” nin teklif verme aşamasında ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak bütün isteklilerden istenilmiş olduğu tespit edilmiş olup bu şekildeki düzenlemenin mevzuata aykırılık taşıdığı anlaşılmıştır.

 

            İncelemeye konu ihalede tespit edilen bu aykırılıkların ihaleye katılımı ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu ve bu nedenle ihale işlemleri ile ihale kararının iptalini gerektirdiği anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (c) ve (ğ) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

4734 sayılı Kanunun 62 inci maddesinin (c) bendinde “Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 20.1 maddesinde yer alan “İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme düzenlenecek.” düzenlemesi ile “VI- DİĞER HUSUSLAR” kısmında yer alan “-Yüklenici işle ilgili proje ve eklerine göre tekliflerini verecektir.Yüklenici ihaleden sonra “2007 yılı iç tesisat Aksaray Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Yapım-Proje Sertifikasına veya “EPDK Yetki Belgesine sahip, özel veya tüzel kişilere işin, doğalgaz kesin projesini yaptırıp Aksaray Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. onaylatacaktır. Projenin Aksaray Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.firmasının onayından sonra imalatlara başlanacaktır.” düzenlemesinden, anahtar teslimi görtürü bedel olarak gerçekleştirilen söz konusu ihalede uygulama projesi bulunmadığı  tespit edilmiş olup, bu nedenle söz konusu idari şartname düzenlemelerinin yukarıda anılan Kanun hükmüne aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 7.4 maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: [1] Yapım işlerinde, İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Ait Tebliğde yer alan E/I-II-III Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. Ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak Mühendislik veya Mimarlık Bölümleri; Makine Mühendisliği diploması ve EPDK Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliği gereğince Aksaray İlinde gaz vermeye yetkili kılınmış ERS Aksaray Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından 2007 yılı için firma adına verilmiş yetki belgesi de benzer iş olarak kabul edilecektir.  Söz konusu yetki belgelerinin iş deneyim belgesi yerine değerlendirilmesini talep eden isteklilerden ayrıca iş deneyim belgesi istenmeyecektir.” düzenlemesi yer almakta olup, ERS Aksaray Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından 2007 yılı için firma adına verilmiş yetki belgesinin iş deneyim belgesi olarak değerlendirmesine imkan tanıyan söz konusu düzenlemenin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 40 ıncı maddesin üçüncü paragrafında yer alan “İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş yönetme belgesi ve iş denetleme belgesidir.” düzenlemesine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.


 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul