• Karar No: 2007/UY.Z-3619
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :22
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3619
Şikayetçi:
 Altuğ İnşaat Ticaret, VEKİLİ: Av.Mustafa GÜRSOY Atatürk Bulvarı Merkez İşhanı 46/62 Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Postane Caddesi No:3 78100 KARABÜK
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.10.2007 / 29202
Başvuruya konu ihale:
 2007/102126 İhale Kayıt Numaralı “Vali Konağı Yapım İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.11.2007 tarih ve 06.0878.G020/2007-38 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nce 06.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Vali Konağı Yapım İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Altuğ İnşaat Ticaret ’nin 10.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.10.2007 tarih ve 29202 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

       2) Başvuru sahibi hakkında idarece tesis edilen yasaklama işleminin 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükmüne aykırı olduğu, söz konusu işlemin yeniden değerlendirmek üzere ihaleyi yapan  idareye bildirilmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

06.09.2007 tarihinde ihalesi yapılan “Vali Konağı Yapım İnşaatı” işinde  Altuğ İnş. ve Taahhüt- Altuğ ERİM firmasının ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olarak belirlenerek   idarece 19.09.2007 tarihinde sözleşmeye davet edildiği,

 

            İdare tarafından anılan firmanın; “….Bağ-Kur Kadıköy Şube müdürlüğünün 20.09.2007 tarih ve 75317 sayılı yazısıyla  ihale tarihi (06.09.2007) itibariyle 23.992,10.-YTL pirim borcu bulunduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından söz konusu borcun 17.09.2007 tarihinde ödendiğinin bildirildiği, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu  maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 70 inci maddesinin son fıkrası ve Kamu İhale Genel Tebliğinin IX Bölümünün ilgili kısmı gereğince, sosyal güvenlik pirim borcu belgesinin ihale aşamasında taahhüt edildiği şekilde yerine getirilmediği, anılan Kanun ve Yönetmelik hükmü gereğince  anılan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatın gelir kaydedileceği, ayrıca Kanunun 58 inci maddesine göre altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar yasaklı sayılmasına karar verileceği” nin firmalarına bildirildiği, 

 

Ancak, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 70 inci maddesindeki bu müeyyidenin uygulanması, isteklinin kötü niyetli davranarak belge vermemesi, sözleşme imzalamaması veya kesin teminatı vermemesi halinde mümkün olduğu, başvuru sahibinin böyle kasıtlı bir hareketi söz konusu olmadığı, her ne kadar idareye verilen taahhütname yasanın aradığı koşulları tam karşılamıyorsa da, bu durumun başvuru sahibinin kastından veya kötü niyetinden değil, yasadaki “kesinleşmiş pirim borcu” ifadesini yalnızca SSK pirim borcu olarak algılamak suretiyle düştüğü hatadan kaynaklandığı, dolayısıyla başvuru sahibi hakkında 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükmünün uygulanmaması ve yatırılmış olan geçici teminatın iade edilmesi gerektiği, ayrıca, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 70 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile Kanunun 58 inci maddesi uygulanarak Kamu ihalelerinden yasaklama kararı verilmesinin açıkça hukuka aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

       4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin  dördüncü fıkrasının (c) bendinde;

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır.

Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

        ……….

       Kurum, dördüncü fıkranın; (c) bendi ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının uygun görüşünü alarak sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını; (d) bendi ile ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak vergi borcu kapsamına girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir.

       Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.hükmü yer almaktadır.

       Altuğ İnş. ve Taahhüt- Altuğ ERİM firmasının 06.09.2007 tarihinde teklif ekinde;   

 

“1) Vali Konağı Yapım İnşaatı işine istekli olarak katılıyorum. Bu taahhütnamenin imza tarihi itibariyle, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i)  bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımı beyan ediyorum. Bu durumda değişiklik olması halinde, idareye derhal bildirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

2) İhalenin üzerimde kalması halinde sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihi itibarıyla  4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda [olmadığıma/olmadığımıza] ilişkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

3)Aksi takdirde geçici teminatın gelir kaydedilmesini ve hakkımda Kanunun 58 inci maddesinde öngörülen müeyyidenin uygulanmasını kabul ediyorum.” (Standart Form KİK027.0/Y) sunduğu anlaşılmıştır.

İhale komisyonu tarafından 06.09.2007 tarihinde ihalesi yapılan “Vali Konağı Yapım İnşaatı” işinde  Altuğ İnş. ve Taahhüt- Altuğ ERİM firmasının ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olarak belirlendiği, söz konusu komisyon kararının ihale yetkilisi tarafından 06.09.2007 tarihinde onaylandığı,  anılan firmanın 19.09.2007 tarihinde idarece sözleşmeye davet edildiği anlaşılmıştır.   

      Ancak idarece sözleşmeden evvel Bağ-Kur Kadıköy Şube Müdürlüğüne 19.09.2007 tarih ve 1609 sayılı yazı ile Altuğ İnş. ve Taahhüt- Altuğ ERİM firmasının pirim borcunun olup olmadığının sorulduğu, Bağ-Kur Kadıköy Şube Müdürlüğünün 20.09.2007 tarih ve 75317 sayılı cevap yazısında; Altuğ ERİM’in  06.09.2007 (ihale tarihi) itibariyle 23.992,10.-YTL pirim borcu bulunduğu, ilgili şahıs Kurumumuza olan borcunu 17.09.2007 tarihinde ödemiş olup, anılan tarih itibariyle pirim borcu kalmamıştır.” denildiği tespit edilmiştir.

       İdarece Altuğ İnş. ve Taahhüt- Altuğ ERİM firmasının Bağ-Kur Kadıköy Şube Müdürlüğünün 20.09.2007 tarih ve 75317 sayılı yazısında ihale tarihi itibariyle 23.992,10.-YTL pirim borcu olduğu ve anılan borcunu ihale tarihinden sonra 17.09.2007 tarihinde ödediğine ilişkin tespitten sonra başvuru sahibi hakkında 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 70 nci maddesinin son fıkrası ve Kamu İhale Genel Tebliğinin IX Bölümünün ilgili kısmı gereğince, sosyal güvenlik pirim borcu belgesinin ihale aşamasında taahhüt edildiği şekilde yerine getirilmediği, anılan Kanun ve Yönetmelik hükmü gereğince anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatın gelir kaydedilip, ayrıca Kanunun 58 inci maddesine göre altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar yasaklı sayılmasına karar verildiği, anılan ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin de teklifi idarece uygun görülmediği, dolayısıyla  ihalenin idarece iptal edildiği anlaşılmıştır.

       04.04.2007 tarih ve 26483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 23 üncü maddesi ile; 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi son fıkrasında değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişikliğin 4734 sayılı Kanunun ilgili maddesine eklenmiş hükmü;Kurum, dördüncü fıkranın; (c) bendi ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının uygun görüşünü alarak sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını; (d) bendi ile ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak vergi borcu kapsamına girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir.

       Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.” şeklindedir.

       4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yapılan değişiklik gereği, ihale tarihi itibariyle sosyal güvenlik prim borcu bulunduğu ve ihale tarihinden sonraki tarihte ödendiği tespit edilen isteklilerin ihale dışı bırakılarak geçici teminatın gelir kaydedilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Bu yönüyle idarece gerçekleştirilen bu işlemde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Ancak, anılan maddede yasaklamaya ilişkin hüküm bulunmadığından adı geçen isteklinin yasaklanmasına yönelik söz konusu işlemin mevzuata uygun olarak idarece yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

            Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

       2) Başvuru sahibi hakkında idarece tesis edilen yasaklama işleminin 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi  uyarınca yeniden değerlendirmek üzere konunun ihaleyi yapan  idareye bildirilmesine,

 
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul