İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3621
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :25
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3621
Şikayetçi:
 Elin Elektronik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne vekaleten Av.Yıldırım AK, Av.Nazan ALTINTAŞ Yayla Sokak 1/6 Demirtepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Eskişehir Yolu 8.Km. No:156 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.10.2007 / 28716
Başvuruya konu ihale:
 2003/100646 İKN|li “Ankara Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğünün Sınırları İçinde Bulunan İdare ve Milli Kontrol Merkezi İkmal İnşaatı”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.11.2007 tarih ve 06.0854.G023/2007-8 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından 02.12.2003 tarihinde pazarlık usulü (21/b) ile yapılan “Ankara Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğünün Sınırları İçinde Bulunan İdare ve Milli Kontrol Merkezi İkmal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Elin Elektronik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 09.10.2007 tarih ve 28716 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalenin 03.12.2003  tarihli ihale komisyonu kararı ile en ekonomik teklifi veren firmaları  uhdesinde kaldığı, 

 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü´nün 11.12.2003 tarih ve 8235 sayılı uygun bulma yazısı üzerine 11.12.2003 tarihinde ihale karının onandığı, Maliye Bakanlığından vize talebinde bulunulduğu, vize işleminin tamamlanması beklenilirken Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün 26.12.2003 tarih ve 2062 sayılı yazısı ile ihale şeklinin yanlış yapıldığının tespit edildiğinden bahisle ihale dosyasının Ankara Valiliği´ne iadesinin Maliye Bakanlığından talep edildiği ve 31.12.2003 tarihli Bakan Olur’u ile görülen lüzum üzerine ihalenin iptal edildiği,

 

Ankara Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün 10 Şubat 2004 tarih ve 01202 sayılı yazısı ile, hiçbir gerekçe gösterilmeden, ihalenin iptal edildiğinin firmalarına bildirildiği, firmaları tarafından  söz konusu ihalenin    iptal   edildiğini   bildirir   Ankara  Valiliği Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünün 10.02.2004 tarih ve 01202 sayılı işlemi ile bu işlemin dayanağını oluşturan "Bakan Olurlu” Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün  06.01.2004 tarihli işleminin iptali istemiyle açtıkları davada, Ankara 12. İdare Mahkemesince 03.02.2005 tarihinde davanın reddine karar verildiği, söz konusu kararın temyiz edildiği ve
Danıştay 13. Dairesinin 01.03.2006 tarih ve 2005/9062 Esas, 2006/1241 Karar numaralı kararı ile Ankara 12. İdare Mahkemesinin söz konusu kararının bozulmasına hükmedildiği,  bozma kararına uyan Ankara 12. İdare Mahkemesinin 22.03.2007 tarih ve 2007/50 Esas
2007/368  Karar numaralı  kararı  ile  idari merci  tecavüzü  bulunması  nedeniyle  dosyanın
Bayındırlık ve İskân Bakanlığına iadesine hükmedildiği belirtilerek, ihale kararının iptaline ilişkin olarak idare tarafından  birbirleri ile hiçbir ilgisi olmayan farklı gerekçelerin ileri sürüldüğü ve idarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının hukuka aykırı olduğu iddia edilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

Yapılan inceleme sonucunda şikayetçinin, süresi içinde idareye şikayet başvurusunu yaptığı, şikayet başvurusunun reddine ilişkin 14.08.2007 tarih ve 6166 sayılı idare yazısının başvuru sahibi tarafından 21.08.2007 tarihinde tebellüğ edildiği, bu tarihten itibaren onbeş gün içinde Kuruma şikayet başvurusu yapılması gerekirken  09.10.2007 tarihinde Kuruma başvuru yapıldığı, bu durumda Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusunun onbeş günlük süre aşılarak yapıldığı görülmüştür.

İçişleri Bakanlığının 21.8.2003 gün ve 596 sayılı olur yazısı ile Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü sınırları içinde bulunan idare ve Milli Kontrol Merkezi İkmal inşaatının İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne yaptırılmasına ve bedelinin Sivil Savunma özel ödeneğinden karşılanmak üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığına aktarılmasına karar verildiği, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 20.11.2003 gün ve 7770 sayılı Olur’u ile işin önemine binaen ivedilikle yapılması talep edildiğinden 4734 sayılı Yasanın 21/b maddesi uyarınca Pazarlık Usulü İle ihalesinin Ankara Valiliğince (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) yapılarak, Bakanlığın uygun görüşünün alınmasını müteakip Valilikçe tasdik edilmesinin karara bağlandığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün 20.11.2003 gün ve 7786 sayılı ihale talimatı ile de, sözü edilen ihaleye yetkili bulunan daire (ihale yetkilisi) olarak "Ankara Valiliği/Ankara Valisi", kontrole yetkili kılınan daire olarak da Ankara Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün belirlendiği, bu talimat üzerine ihale İşlemlerine Ankara Valiliğince başlandığı, 03.12.2003 tarihli ihale komisyonu kararı ile en uygun teklifin başvuru sahibi firmanın verdiğinin belirlendiği, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğünün 11.12.2003 gün ve 8235 sayılı yazısı ile işin başvuru sahibi firmaya ihalesinin uygun bulunduğu, Ankara Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün Vali adına Vali Yardımcısı Mehmet Ali Aytaç imzalı 11.12.2003 gün ve bila sayılı yazısı ile ihalenin tasdik edilerek vize işleminin tamamlanması için dosyanın Maliye Bakanlığına gönderildiği, ancak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün 26.12.2003 gün ve 2062 sayılı yazısı ile ihale şeklinin yanlış yapıldığının tespit edildiğinden bahisle dosyanın Ankara Valiliğine gönderilmesinin istenildiği ve 31.12.2003 gün ve 0041 sayılı olur yazısı ile de "görülen lüzum üzerine" sözü edilen ihalenin daha ileri bir tarihte yapılması uygun görüldüğünden ihale oluru ve ihale talimatının iptal edilmesine karar verildiği ve Ankara Valiliğinin 10.2.2004 gün ve 1202 sayılı yazısı ile de bu durumun başvuru sahibi firmaya bildirildiği anlaşılmıştır.

 

İhale tarihinde yürürlükte bulunan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde; başvuruda ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin gösterilmesi, başvurudaki iddiaların somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihalede ve aynı konuda esas incelemesi sonucu verilen ret kararıyla sonuçlanmış bir şikayet başvurusunun olmaması veya şikayet başvurusu üzerine alınan karara karşı Kuruma itiraz edilmemiş olması veya itirazın esasının incelenmemiş olması,  ihale süreci tamamlanmış ve aynı konuda bir şikayet ve/veya itirazen şikayet başvurusu olmamışsa; iddiaların niteliği ve konusuna göre, yapılacak idari denetimden elde edilecek kamu yararının ihale edilen işin sürdürülüp tamamlanmasıyla sağlanacak yarardan daha yüksek olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, başvurunun iptale ilişkin olması ve iptal edilen ihalede tercih edilen usulün (pazarlık usulü) gerekçesi mevzuata uygun olmadığından anılan Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

  
   Oybirliği  ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul