• Karar No: 2007/UY.Z-367
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :15
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UY.Z-367
Şikayetçi:
 Kadir SAVAŞ/Müh. Müth, Semerciler Mah. Lüleci Sok. Nu: 4/4 ADAPAZARI
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli İl Ozel İdaresi, Karabaş Mah. Hafız Selim Sok. Nu: 65 41100 İzmit/KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.01.2007 / 629
Başvuruya konu ihale:
 2006/126593 İhale Kayıt Numaralı “Kocaeli Gebze Çayırova Sevgi Evleri Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.01.2007 tarih ve 06.00.09.0019/2007-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli İl Ozel İdaresi’nce 29.09.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kocaeli Gebze Çayırova Sevgi Evleri Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Kadir SAVAŞ/Müh. Müth’in 11.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 09.01.2007 tarih ve 629 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye (11) adet teklif verildiği ve (2) firmanın teklifinin geçersiz olduğu, geçerli sayılan (9) teklifin ortalamasının 1.888.444,44 YTL olduğu ve firmaları tarafından (2006 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatlarıyla) işin yaklaşık maliyetinin 2.450.000,00 YTL olduğunun tahmin edildiği, Kamu İhale Genel Tebliğine göre ihaleye teklif veren isteklilerden Rıza Güven USTA ve Dem-Ka Ltd. Şti’nin tekliflerinin sınır değerin altında kalacağı, bu firmaların açıklamalarının yetersiz olması durumunda veya hiç açıklama yapmamaları halinde ihalenin sınır değerin hemen üzerindeki 1.878.000,00 YTL teklifi sunan firmaları üzerinde kalması beklenirken ihalenin “iki firmanın tekliflerinin geçersiz sayıldığı ve aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan iki firmanın da yazılı açıklamada bulunmaması sebebiyle kalan diğer tekliflere bakıldığında ihalede rekabet ortamının oluşmadığı” gerekçesiyle iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu ve ayrıca firmalarına ait teklifin yaklaşık maliyetten % 22 daha düşük olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhale komisyonu tarafından, teklif sunan firmalardan Tosunlar Kereste San. Tic. Ltd. Şti’nin iş deneyim belgesinin uygun olmaması, Üçler Yapı Tic. Ltd. Şti’nin ise iş deneyim belgesinin tutarının yetersiz olması sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, geçerli teklifler esas alınarak hesaplanan sınır değerin altında kalan Rıza Güven USTA’nın ve Dem-Ka San. Tic. Ltd. Şti. firmasının idarece talep edilen aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamaya cevap vermemeleri üzerine, ihaleye sunulan ve açıklama istenen en düşük teklifle sınır değerin üzerinde kalan başvuru sahibinin teklifi arasında 203.000,00 YTL fark olduğu, dolayısıyla aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan iki firmanın birden açıklama sunmamalarından dolayı ihalede yeterli rekabetin oluşmadığı kanaatiyle 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi gereğince tüm teklifler reddedilerek ihalenin iptaline karar verildiği tespit edilmiştir.

 

Şikayetçi tarafından ihalenin iptal gerekçelerinin bildirilmesi için yapılan başvuruya verilen 28.11.2006 tarihli cevabi yazıda, (2) firmaya aşırı düşük teklif sorgulaması için 03.10.2006 tarihinde yazı yazıldığı halde bu firmaların açıklamada bulunmamaları sebebiyle tekliflerinin geçersiz sayıldığı ve bu tekliflerle diğer tekliflerin bir arada değerlendirilmesi neticesinde ihalede yeterli rekabet ortamının oluşmadığı kanaatinin hasıl olduğu, dolayısıyla 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi çerçevesinde bütün teklifler reddedilerek ihalenin iptaline karar verildiği hususları bildirilmiştir.

 

Bunun üzerine, başvuru sahibinin idareye yaptığı şikayet başvurusuna verilen 25.12.2006 tarihli yazıda da aynı iptal gerekçesiyle şikayet başvurusunun reddedildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği ve bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içerisinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, ihale komisyonunun yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği yönünde hüküm bulunmaktadır. Diğer taraftan aynı Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde ise, “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

 

Her ne kadar İdarece yaklaşık maliyetin tespitine yönelik herhangi bir değerlendirme yapılmamakla birlikte, aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutularak, tekliflerinin ayrıntılı bileşenlerine ilişkin yazılı açıklama talep edilen iki firmanın birden tekliflerini sundukları halde açıklama yapmamalarından dolayı ihalenin daha yüksek bir bedelle karara bağlanması durumunda ortaya çıkacak fazladan ödemeye sebep olmamak adına yukarıda yer verilen Kanun hükümleri doğrultusunda, ihalenin iptali yoluna gidilmesi 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelerden, “ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması” ilkelerine uygun olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Açık ihale usulü ile yapılan ihaleye (11) isteklinin teklif verdiği, sınır değerin altında kalan iki istekliden aşırı düşük teklif sorgulaması istendiği, sorgulamaya cevap verilmemesi üzerine ihale komisyonu, ihalede yeterli rekabet oluşmadığı kanaat ile ihalenin iptaline karar vermiştir.

 

         Kanunun 38 inci maddesinde açıklandığı üzere; aşırı düşük sorgulamasına cevap vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesi gerekmektedir. Dolayısı ile ihale komisyonunun somut delillere dayandırılmadan “yeterli rekabet oluşmadığı” gerekçesiyle ihalenin iptaline karar vermesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

         Açıklanan nedenlerle ihale komisyonunun iptal kararının iptal edilerek, ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği görüşü ile kurulun, şikayetin uygun bulunmadığı yönündeki çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

Hakkı USTAÖMER

     Kurul Üyesi

 

 

 

 

KARŞI OY

           

 

 

            İdarenin ihaleyi iptal gerekçesi, 4734 sayılı Kanunun 39’uncu maddesine uygun olmadığından idarenin ihaleyi iptal eden kararının “İptal” edilmesinin gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

 

 

 

 

 

                          K.Nejat ÜNLÜ                                                 Bilal KARACA                         

                            Kurul Üyesi                                                       Kurul Üyesi                                                                         

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul