İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3685
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :105
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3685
Şikayetçi:
 Ahmet BAYNAZOĞLU / Baynazoğlu İnşaat Müh., 8.Cadde (Bişkek Caddesi) No:42/1 Emek Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 8. Km. No:156 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.09.2007 / 27585
Başvuruya konu ihale:
 2007/118794 İhale Kayıt Numaralı “Ankara Afet İşleri Genel Müdürlüğü Hizmet Binaları Isıtma Sisteminin Doğalgaza Dönüşümü İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.11.2007 tarih ve 06.08.02.0187/2007-50E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Ankara Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nce 03.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ankara Afet İşleri Genel Müdürlüğü Hizmet Binaları Isıtma Sisteminin Doğalgaza Dönüşümü İşi” ihalesine ilişkin olarak Ahmet BAYNAZOĞLU / Baynazoğlu İnşaat Müh.’nin 12.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.09.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  27.09.2007 tarih ve 27585 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuruya konu ihalenin dokümanını satın aldıkları, idari şartnamede ihale tarihinin 04.09.2007 olarak belirtilmesine rağmen ihalenin 03.09.2007 tarihinde yapılması nedeniyle ihaleye katılamadıkları, idarenin şikayet dilekçelerine verdiği cevabında yanlışlığın sehven yapıldığı belirtilerek iddia konularını kabul ettiği, idarece bu yanlışlığın düzeltme ilanı yoluyla giderilmeden ihalenin 03.09.2007 yapılmasının ihalenin iptalini gerektirdiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 24 üncü maddesinde “ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemeyeceği”, aynı maddenin (i) bendinde “ihale ilânlarında ihalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağının belirtilmesinin zorunlu olduğu”, 26 ncı maddesinde “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü yer almaktadır.  

İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; 20.08.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ilânda, yerel gazetede yer alan ilânda ve ihale dokümanında yer alan ilân örneğinde ihale tarihinin 03.09.2007 olarak, idari şartnamede ise ihale tarihinin 04.09.2007 olarak yer aldığı, buna ilişkin olarak idarece herhangi bir düzeltme ilânının da yayınlanmadığı tespit edilmiştir. Yukarıda anılan mevzuat hükümleri gereğince ilânlarda yer alan hususlar ihale dokümanına aykırı olamayacağından, ilân ve idari şartnamede ihale tarihinin farklı tarihler olarak yer almasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul