İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3694
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :2
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3694
Şikayetçi:
 Elitaş İnşaat Otom. ve Kiralama Temz. İşç. Hizm. Tic. ve San. Ltd. Şti., Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı Gümüş Apt. Altı 47 Seyhan ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana PTT Başmüdürlüğü, Kurtuluş Mahallesi 19. Sokak ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.10.2007 / 28152
Başvuruya konu ihale:
 2007/106852 İhale Kayıt Numaralı “Adana-Cemalpaşa PTT Merkez Müdürlüğü, PTT Bank Düzenlenmesi İşi ” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.11.2007 tarih ve 06.08.26.0026/2007-63E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana PTT Başmüdürlüğü’nce 29.08.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Adana-Cemalpaşa PTT Merkez Müdürlüğü, PTT Bank Düzenlenmesi İşi”  ihalesine ilişkin olarak Elitaş İnşaat Otom. ve Kiralama Temz. İşç. Hizm. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 17.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.10.2007 tarih ve 28152 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; anahtar teknik personele ait SSK belgesinin Adana Sosyal Sigorta İl Müdürlüğü tarafından tanzim edilen belge olduğu, onaysız olmasının bilgi eksikliği olduğu ve bilgi eksikliğinin tamamlatılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örnekleri başvuru süresi sonuna kadar eklenmediğinden, yapılan başvuru itirazen şikayet niteliğini kaybetmekle birlikte, iddiaların incelenmesinin kabul koşulları yönünden yapılan değerlendirme sonucunda 22.10.2007 tarih ve 2007/AK.Y-826.1 sayılı Kurul kararıyla iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verildiğinden, başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme iddiaların incelenmesine geçilen hususlarla sınırlı olarak yapılmıştır.

 

İşe ilişkin idari şartnamenin 7.3.2.2 nci maddesinde anahtar teknik personel olarak 1 adet mimar veya inşaat mühendisi istenilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında;

 

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK039.0/Y).”, hükmüne, Kamu İhale Genel Tebliğinin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı maddesinde ise; “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile Tekrar İşe Giriş Bildirgesini internet üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumuna gönderen işverenler için bu belgelerin sağ tarafındaki barkod, belgenin anılan Kurum tarafından alındığına dair onayı göstermektedir. Bu nedenle ihaleye katılacak isteklilerin sunacakları söz konusu barkodu taşıyan bu belgelerin ayrıca Sosyal Sigortalar Kurumunca onaylanmasına gerek bulunmamaktadır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

            Anılan hükümler uyarınca, anahtar teknik personelin isteklinin bünyesinde bulunduğunun ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilmesi gerektiği halde, başvuru sahibi tarafından Adana Sigorta İl Müdürlüğünce sigortalı işyeri tescil bilgilerinin bilgisayar ortamında giriş ekranını gösteren bir belgenin sunulduğu, ancak söz konusu belgenin onaylı olmadığı gibi barkod da taşımadığından resmi bir belge olmadığı, diğer taraftan tarafımızca Sosyal Sigortalar Kurumunun internet adresinde yapılan sorgulamada ilgilinin başvuru sahibinin belirtilen iş yerinde Haziran ayında yalnızca iki gün sigortalı olarak çalıştığı görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Ancak, Keban İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin de başvuru sahibi ile aynı nedenden dolayı değerlendirme dışı bırakıldığının anlaşıldığı, oysa yapılan incelemede anahtar teknik personele ilişkin sigortalı işe giriş bildirgesinin verildiği ve verilen belgenin SSK onaylı olduğu görüldüğünden anılan isteklinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığına, kaldı ki, anılan istekli tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen kişinin, isteklinin bünyesinde çalışıp çalışmadığı yönünde tereddüt oluşması halinde ilgili sigorta il müdürlüğünden buna ilişkin bilgi istenerek sonucuna göre işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.

           

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, Keban İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul