İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3695
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :3
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3695
Şikayetçi:
 Yapı Endüstri A.Ş. - Alhas Mim. Müt. Hiz. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi Vekili: Av. İbrahim ATEŞ T. Cemal Beriker Bulvarı Çolakoğlu İş Merkezi K:1 D:3 ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana İl Özel İdaresi Atakent Mh. Yaşar Doğu Cd. Yüreğir ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.10.2007 / 29670
Başvuruya konu ihale:
 2007/112043 İhale Kayıt Numaralı “Ceyhan Şehit Fehmi Koç 100 Kişilik Anaokulu İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.11.2007 tarih ve 06.08.92.0065/2007-52E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

            Adana İl Özel İdaresi’nce 31.08.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Ceyhan Şehit Fehmi Koç 100 Kişilik Anaokulu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Yapı Endüstri A.Ş. - Alhas Mim.  Müt. Hiz. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi Vekili Av. İbrahim ATEŞ’in 10.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 18.10.2007 tarih ve 29670 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale yetkilisinin 27.09.2007 tarihli ihalenin iptaline yönelik kararının iptaline,

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede en uygun teklifi verdikleri halde, ihale komisyonunun oy çokluğu ile aldığı karar ile tekliflerinde yer alan “iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname” uygun olarak düzenlenmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanmadığı ve ihalenin iptal edildiği, ihale yetkilisinin iptal gerekçesinde; tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı ve ihale komisyonu kararının oy çokluğu ile verilmesi nedeniyle ihalenin iptal edildiğinin belirtildiği, ihale yetkilisinin iptal gerekçesinin yerinde olmadığı, ihale iptal kararının iptal edilmesi ve teklifinin geçerli sayılarak ihale işlemlerine devam edilmesinin gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalenin iptal gerekçesi ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İncelenen ihalede dört isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunun oy çokluğu ile aldığı 24.9.2007 tarihli karar ile; Gene İnş. Taah. Tic’in teklifinde iş kalemlerine ait birim fiyatlar ve analizler bulunmadığı, Tunkar İnş. Ltd. Şti.’nin geçici teminatının teklif ettiği bedelin % 3’ünden az olduğu, teklifinde ortaklık hisse beyanı ile iş kalemlerine ait birim fiyatlar ve analizler sunulmadığı ve iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütnamenin noter onayının bulunmadığı, şikayetçinin ise, teklifinde yer alan iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütnamede belge sahibinin hatalı belirtildiği gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin geçerli olduğu belirlenen tek teklif sahibi olan İlkkahraman İnş. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına karar verildiği; ancak ihale yetkilisinin ihale kararını onaylamadığı ve ihalenin iptal edilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

 

İhale yetkilisinin ihalenin iptaline ilişkin gerekçesinde;

…Tarafımdan yapılan incelemede; Muzaffer UMUT 27 Temmuz 2007 tarih ve 6861 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandığı şekli ile Yapı End. A.Ş. firmasının % 99 hisse sahibidir. İş deneyim belgesinin başka tüzel kişiliklere kullandırılmayacağına dair taahhütname noter tarafından tanzim edilmiş olup 1. paragrafında belge sahibi Muzaffer UMUT yazılması gerekir iken Yapı Endüstri A.Ş. olarak yazılmıştır. Ancak belgenin sol alt köşesinde Belge sahibinin adı Muzaffer UMUT olarak yazıldığı ve ilgilisi tarafından imzalandığı görülmüştür. Standart formda 2. paragrafta geçen “Yarıdan fazla hisse oranının ....” ibaresi firmanın sunmuş olduğu belgede “Sözkonusu hisse oranının ...” olarak belirtildiği görülmüştür. Belirtilen hisse oranı % 99 olduğundan standart form ile içerik olarak aynı olduğu tespit edilmiştir.

Yukarıda açıklanan gerekçeler ile oy çokluğu ile alınan kararda Yapı End. A. Ş.+ Alhas ortak girişimi firmasının elenme gerekçesi teklifin içeriğine yönelik herhangi bir eksiklik olarak tarafımdan değerlendirilmemiştir, ihale komisyon üyeleri ile ihale komisyon başkanı arasında farklı kararlar verilmesi dolayısı ile ihale komisyon kararı uygun görülmeyerek ihale hükümsüz kılınmıştır.” hususlarına yer verilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde;

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.”,

 

4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında; “İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.hükümleri yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin yukarıda aktarılan hükmünden anlaşılacağı üzere, ihale komisyonunun kararlarını
   Oybirliği ile alma zorunluluğu olmadığından; ihale yetkilisinin, şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hususunda ihale komisyonu başkanı ile üyeler arasında farklı görüş olduğu şeklindeki iptal gerekçesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Başvuru sahibinin iptal gerekçesine de konu olan, değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin iddiasına yönelik olarak yapılan incelemede;

 

Başvuru sahibi iş ortaklığının teklifinde, Yapı Endüstri İnş. A.Ş.’nin sermayesinin yarısından fazla hissesine sahip ortağı olan Muzaffer UMUT’a ait iş bitirme belgesi yer almaktadır. “İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname”de ise;

31/08/2007 tarihinde ihalesi yapılacak olan, Ceyhan Şehit Fehmi Koç 100 kişilik Anaokulu İnşaatı Yapım İşi’ne ilişkin olarak (teklif başvurusu) kapsamında adaylardan YAPI ENDÜSTRİ A.Ş.’ın sunduğu iş bitirme belgesinin bu (isteklide) yarıdan fazla hisseye sahip ortaklardan YAPI ENDÜSTRİ A.Ş. ye ait olduğunu…” ifadesi bulunmaktadır. Taahhütnamede belge sahibi olarak Muzaffer UMUT ve istekli vekilinin imzaları bulunmaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin (d) bendinde;

İş bitirme, iş durum, iş denetleme veya iş yönetme belgeleri belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde, tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. İş deneyim belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerin, birden fazla tüzel kişiliğin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunmaları halinde, iş deneyim belgeleri bu tüzel kişilerin sadece birinde kullanılabilir (Standart Form KİK027.2/Y). Yıllara sari yapım işlerinde idareler, yükleniciden, bu ortaklık oranının muhafaza edildiğine dair Ticaret Sicil Memurluğunun teyit yazısını her yıl istemek zorundadırlar.” hükmü yer almaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda aktarılan hükmü gereği, yarısından fazla hissesine sahip olan kişilerin iş deneyim belgeleri ile ihaleye katılan isteklilerin, tekliflerinde “iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname” sunmaları gerekmekte olup, söz konusu taahhütnamenin ihaleye katılan istekli ve belge sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir.

 

Şikayetçinin teklifinde sunduğu taahhütnamenin birinci paragrafında, iş deneyim belgesi sahibi “Muzaffer UMUT” olarak belirtilmesi gerekirken, isteklinin adı yazılmış olmakla birlikte; şikayetçinin teklifinde, yarısından fazla hissesine sahip ortağı Muzaffer UMUT adına düzenlenmiş iş deneyim belgesini sunduğu, taahhütnamenin altında Muzaffer UMUT’un belge sahibi olarak belirtildiği, ayrıca taahhütnamede belirtildiği üzere, iş deneyim belgesinin şikayetçiye ait olması durumunda bu taahhütnamenin sunulmasına gerek olmadığı hususları dikkate alındığında, taahhütnamedeki çelişkinin maddi bir hata olarak kabul edilmesi ve sunulan taahhütnamenin geçerli sayılması gerektiğinden şikayetçinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin ihale komisyon kararında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Diğer yandan, idari şartnamenin diğer hususlar bölümünde isteklilerden tekliflerinin ekinde iş kalemlerine ilişkin miktarlar ve birim fiyatlar ile analizler istenmektedir. İhale komisyonu tarafından düzenlenen zarf açma ve belge kontrol tutanağında, şikayetçi ile ihale üzerinde bırakılan İlkkahraman İnş. Ltd. Şti.’nin tekliflerinde söz konusu belgeler “Var” olarak belirtilmiş olmakla birlikte, idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında bu belgelerin olmadığı belirlendiğinden, 26.10.2007 tarih ve 14226 sayılı yazı ile idareden söz konusu belgelerin gönderilmesi istenilmiş, idareden alınan 31.10.2007 tarih ve 12556 sayılı yazı ekinde gönderilen dosyada yer alan belgelerin şikayetçiye ait olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekliye ait söz konusu belgelerin dosyada yer almadığı belirlenmiştir. Yapılan bu tespitler sonucunda; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinde, idari şartnamenin diğer hususlar bölümünde istenen “iş kalemlerine ilişkin miktarlar ve birim fiyatlar ile analizler” in olmadığı halde ihalenin üzerinde bırakılmasına ilişkin ihale Komisyon kararında hukuka uyarlık bulunmamakta olup, ihaleye teklif veren ve söz konusu belgeleri sunmayan iki isteklinin teklifi bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılırken, aynı belgeleri sunmayan bir isteklinin üzerinde ihalenin bırakılmasına yönelik ihale komisyonu kararında, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” ilkesine aykırılık görülmüş olup, görevlerini kanuni gereklere uygun yapmayan görevliler hakkında gerekli inceleme ve/veya gerekiyorsa soruşturma yapılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhale yetkilisinin 27.09.2007 tarihli ihalenin iptaline yönelik kararının iptaline,

 

2) Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Adana İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan 2007/112043 İKN’li “Ceyhan Şehit Fehmi Koç 100 Kişilik Anaokulu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak;

 

Şikayetçi iş ortaklığının ortaklarından Yapı Endüstri A.Ş.’nin sunduğu iş deneyim belgesinin kullandırılmayacağına ilişkin taahhütnamenin mevzuata uygun düzenlenmediği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin analizleri sunmadığı, dolayısıyla her iki isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, neticede ihalede geçerli teklif kalmadığından, ihalenin idarece iptal işleminin yerinde olduğu düşüncesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

 

 

              Adem KAMALI                                                            Hicabi  ECE                        

                          Kurul Üyesi                                                                 Kurul Üyesi                                

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul