En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3696
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :4
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3696
Şikayetçi:
 VDFK İnşaat Müh. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. İzzetpaşa Mah. Şehit İlhanlar Cad. Canbay İş Merk. No:7 Kat:7 D:13 ELAZIĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü Osman Kavuncu Cad. No:2 Melikgazi/KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.10.2007 / 29766
Başvuruya konu ihale:
 2007/94945 İhale Kayıt Numaralı “Nevşehir - Ürgüp Yolu Km:0+000-19+000” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.11.2007 tarih ve 06.08.95.0065/2007-54E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü’nce 16.08.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Nevşehir - Ürgüp Yolu Km:0+000-19+000” ihalesine ilişkin olarak VDFK İnşaat Müh. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 26.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 19.10.2007 tarih ve 29766 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinde 2004 ve 2005 yılı ciro belgelerinin yer almadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, 2006 yılında kurulan şirketlerinin 2006 yılı cirosunun bulunduğu, 2004ve 2005 yılı cirolarının sıfır kabul edilse dahi 2006 yılı cirolarının üçe bölünmesi sonucu bulunan tutarın teklif ettikleri bedelin %15 inden fazla olduğu, dolayısıyla ihale dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikayetçinin teklifinin 2004 ve 2005 yılına ait gelir tablolarının sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin 7.2.3 maddesi:

7.2.3-İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgeler,

Bu belgelerde, son üç yılın ortalamasının; toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin % 15’inden, yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin % 12’sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve buna ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu şartları son üç yılda sağlayamayan istekliler, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde;

Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerindeki ihalelerde, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur.


Taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı hesabında, isteklinin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirmiş olduğu inşaat sektöründeki faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

Bu belgelerin istenildiği durumlarda; son üç yılın ortalamasının; toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin % 15’inden, yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin % 12’sinden az olmaması gerekir.

Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu şartları son üç yılda sağlayamayan istekliler, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


Sunulan gelir tablosu ile taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin yapım işi gelirini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gereklidir…” hükümleri yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda; şikayetçinin Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasından alınan 27.2.2007 tarih ve 610 sayılı sicil kayıt suretinde 16.1.2006 tarihinde odaya kayıt olduğunun belirtildiği, bu itibarla 2005 ve öncesi yıllara ilişkin cirosunun mevcut olamayacağı, teklifinde sunduğu 2006 yılı gelir tablosundaki ciro tutarının, 2004 ve 2005 yılları “sıfır” kabul edilse dahi, idari şartnamede belirtilen asgari yeterlik kriterini sağladığı, dolayısıyla başvuru sahibine ait teklifin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı anlaşılmakla birlikte; şikayetçinin teklifinde anahtar teknik personel olarak şirket ortaklarından Cem AYBAR’ın bildirildiği ancak adı geçenin bünyesinde çalıştığı hususunun sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilmediği belirlenmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında;

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK039.0/Y).”

“Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.” hükümleri yer almakta olup, şikayetçi limited şirketin anahtar teknik personel olarak bildirdiği Cem AYBAR’ın şirkette müdürlük görevini yürüten ortaklardan olmadığı, dolayısıyla Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükmü gereği, isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususunun, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilmesinin gerektiği açık olup, şikayetçinin söz konusu tevsik edici belgeleri teklifinde sunmadığı, bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığından ve sonuç itibarıyla  değerlendirme dışı bırakılma işlemi yerinde olduğundan şikayet başvurusu uygun görülmemiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ı) bendinde yer alan, ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından diğer aday ve isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olmasının yeterli olduğu, özel sektörde geçen deneyim süresinin ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresinin ise hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle tevsik edileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan Sü-Ha İnş. Tic. A.Ş. teklifinde, anahtar teknik personel olarak bildirilen M.Oğuz TÜRKASLAN’a ait deneyim süresini gösterir bir belgenin yer almadığı, adı geçen anahtar teknik personele ilişkin meslek odası üye kimlik belgesinde odaya kayıt tarihinin belirtilmediği, dolayısıyla anahtar teknik personelin deneyim süresinin tevsik edilemediği anlaşılmış olup, Sü-Ha İnş. Tic. A.Ş.’nin teklifinin değerlendirmeye alınarak ihalenin üzerinde bırakılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

2) Kamu İhale Genel Tebliğinin “Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlıklı kısmı F maddesinin (b) bendinde;

Uygulama yönetmeliklerinde ve idari şartnamelerde ihaleye katılanların "gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannameyi (standart form KİK027.3/….) vermeleri zorunlu tutulmuştur. Anılan hüküm gereği söz konusu beyannamenin ihaleye katılan bütün isteklilerce verilmesi zorunlu olduğundan, isteklilerin herhangi bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmasa dahi beyannamenin 1 numaralı dipnotu gereği "Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]" bölümünü doldurmak suretiyle beyannameyi düzenlemeleri ve sunmaları gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda belirtilen Tebliğ hükmünden de anlaşıldığı üzere, söz konusu beyannamenin ihaleye katılan bütün isteklilerce verilmesi zorunlu olduğundan, isteklilerin herhangi bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmasa dahi beyannamenin (1) numaralı dipnotu gereği “Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]” bölümünü işaretlemek suretiyle beyannameyi sunmaları gerekmektedir.

 

İncelenen ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Gökçen İnş. Ltd. Şti.’nin teklifinde yer alan, “Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname”de beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut olup olmadığına ilişkin seçeneklerin işaretlenmediği, ortaklık/hisse beyanına ilişkin tabloda ise adı geçen şirkete ait bilgilere yer verildiği, belirtilen nedenlerle beyannamenin usulüne uygun düzenlenmediği belirlenmiş olup,  Ortaklık Hisse Beyannamesini anılan hükümlere aykırı olarak sunan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, teklifinin değerlendirmeye alınması işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda yapılan tespitler çerçevesinde ihalede geçerli teklif kalmadığı anlaşıldığından ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği Gerekçede  Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde “Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde de, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgeler istenebilir. Bu durumda isteklilerin bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Yönetmeliğin aktarılan hükmünden, ihale dokümanında isteklinin iş hacmini gösteren belgelere ilişkin yeterlik kriteri öngörülmesi durumunda; ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait, isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren hakediş raporlarının istenmesinin zorunlu olduğu, isteklilerin de teklifleri kapsamında bu iki belgeden birini sunmaları gerekmektedir.

 

İncelenen ihalede başvuru sahibinin, 2006 yılında faaliyete başladığından, teklifinde sadece 2006 yılına ait gelir tablosu ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren belgeleri sunduğu, iş hacmine ilişkin olarak 2004 ve 2005 yıllarına ait belgeleri sunmadığı anlaşıldığından, ihale komisyonu tarafından başvuru sahibinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı düşüncesiyle karar gerekçesinin bu kısmına katılmıyoruz.

 

 

 

 

Bahattin IŞIK                                     Adem KAMALI                      Abdullah DÜNDAR

   II. Başkan                                          Kurul Üyesi                                  Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul