İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3698
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :6
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3698
Şikayetçi:
 Ferruh Hamit YARDIMCI İnşaat Taah., Doğanbey Mah. Doğanbey Cad. Muti İşmerkezi No:60 K:7 BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 İnegöl Belediye Başkanlığı, Cuma Mah. Nuri Doğrul Cad. No:1 İnegöl/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.10.2007 / 29087
Başvuruya konu ihale:
 2007/119593 İhale Kayıt Numaralı “ Akhisar Mahallesine 2500 Tonluk İçmesuyu Deposu Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.11.2007 tarih ve 06.0872.0075/2007-51E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İnegöl Belediye Başkanlığı’nca 05.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Akhisar Mahallesine 2500 Tonluk İçmesuyu Deposu Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Ferruh Hamit YARDIMCI İnşaat Taah’ün 20.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.10.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  11.10.2007 tarih ve 29087 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İnegöl Belediye Başkanlığı tarafından 05.09.2007 tarihinde yapılan “Akhisar Mahallesine 2500 tonluk Betonarme İçme Suyu Deposu  Yapımı” ihalesinde vermiş oldukları teklifin idarece ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin ihale tarihi itibariyle Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesine uygun olmadığı, idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine, gönderilen cevap yazısında; TÜRKAK  tarafından düzenlenen Akredite Belge İnceleme Formu’nun müracaat tarihinin 05.09.2007  tarihini taşıdığının bildirildiği, ancak bu belgenin TÜRKAK tarafından veriliş tarihinin belirtilmediği, bu durumda ihale tarihinde TÜRKAK’a müracaat edildiği göz önüne alındığında, teklif ekinde bu belgenin sunulmamış olduğunun düşünüldüğü, söz konusu belgenin tamamlatılabilir bir belge olmadığı halde, eğer teklif kapsamında bulunuyorsa, bu belgenin teklif dosyasına nasıl girdiğinin şaibeli olduğu, bu nedenle ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdarece işe ilişkin olarak hazırlanan idari şartnamenin 7.2.2-a maddesinin;

 

            Bu iş ile ilgili olarak teklif verecek olan isteklilerin  ISO 9001:2000 Kalite Sistem Belgesine haiz olmaları ve bu belgeyi diğer ihale evrakları ile birlikte ihale teklif zarfının içinde ibraz etmeleri gerekmektedir.” şeklinde düzenlendiği,

 

Başvuruya konu ihalede, ihale komisyonu tarafından düzenlenen “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” nda, “Kalite Standart Belgeleri” için sütun açılmış olduğu ve ihale üzerinde bırakılan istekliye ait bölümde ise söz konusu belgenin “ Var” olarak gösterildiği,

 

İhale üzerinde bırakılan istekliye ait teklif dosyası kapsamında, ISO 9001:2000 Kalite Sistem Belgesinin noter onaylı örneğinin bulunduğu, ekinde, 05.09.2007 tarihli “Akretide Belge İnceleme Formu” nun düzenlenerek kendilerine verilmesinin talep edildiği yazının bir örneği ile Türk Akreditasyon Kurumu  tarafından 05.09.2007 tarihinde düzenlenmiş olan 91641 sayılı  “Akredite Belge İnceleme Formu” ‘nun yer aldığı, bahse konu sertifikanın yayım tarihinin 22 Kasım 2005 ve bitiş tarihinin 21 Kasım 2008 olduğu tespit edilmiştir.

 

Yapım İşleri ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 42 inci maddesinin 8 inci fıkrasında:

 

İdareler ayrıca işin niteliğini göz önünde bulundurarak, istekliden kalite yönetim sistem belgesi ile çevre yönetim sistemi belgesi isteyebilir. Bu kalite belge ve sertifikalarının, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından  akredite edilen belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur.” hükmü bulunmaktadır.      

           

Yukarıda yer alan hüküm çerçevesinde, idarece gerçekleştirilen işlemler birlikte değerlendirildiğinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi ekinde sunmuş olduğu Kalite Sistem Belgesinin mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul