İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3699
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :8
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3699
Şikayetçi:
 Candem İnşaat Taahhüt Montaj San. ve Tic. Ltd. Şti., Doğu Mah. Namık Kemal Cad. No:22 Kat:1 Daire:1 81480 Pendik/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Rize İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü,Engindere Mah. Niyazi Türkmenbaşı Cad. Merkez RİZE
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.08.2007 / 23912
Başvuruya konu ihale:
 2007/64108 İKN|li “ Rize İli Fındıklı İlçesi (200 Öğrenci Kapasiteli) Öğrenci Yurdu İnşaatı”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.11.2007 tarih ve 06.0681.0085/2007-48E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Rize İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nce 03.07.2007 tarihinde Açık İhale  Usulü  ile  yapılan “ Rize İli Fındıklı İlçesi (200  Öğrenci Kapasiteli) Öğrenci Yurdu İnşaatı”

ihalesine ilişkin olarak Candem İnşaat Taahhüt Montaj San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 23.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.08.2007 tarih ve 23912 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Raporda yapılan tespitler çerçevesinde değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin değerlendirmeye alınarak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Rize İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tarafından  “Rize Fındıklı İlçesi (200 öğrenci kapasiteli) Öğrenci Yurdu İnşaatı” işinin 03.07.2007 tarihinde ihale edildiği, söz konusu ihalede en düşük fiyat veren üçüncü firma durumunda oldukları, idarece firmalarının aşırı düşük teklif olarak belirlendiği  ve tekliflerinin detayına ilişkin açıklamaların istendiği, idareye istenen belgelerin eksiksiz olarak sunulmasına rağmen, 20.07.2007 tarihinde tebliğ edilen kesinleşen ihale kararında açıklamalarının idarece kabul edilmeyerek ihalenin kendilerinden daha yüksek teklif veren Kök İnş. Taah. İth. San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığının  belirtildiği, idarece yaklaşık maliyet hesap cetvelindeki imalat miktarları ile firmalarının imalat miktarlarının eşit olmaması nedeniyle açıklamalarının kabul edilmediğinin ifade edildiği, maliyet tablosundaki imalat miktarlarının kesin miktarlar olmadığı, ihalenin teklif birim fiyat usulüne göre ihale edilmediği, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen işlerde zaten ödemelerin miktarlara göre değil, o imalata tekabul eden pursantaj oranlarına göre yapıldığı, ihale üzerinde bırakılan firma ile kendilerinin teklifi arasındaki farkın sadece 7.000 YTL. olduğu iddia edilmektedir.  

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Başvuru dilekçesinde; söz konusu ihalede firmalarının aşırı düşük teklif sahibi olarak belirlenmeleri üzerine idareye istenilen belge ve bilgileri süresi içerisinde sunmuş olmalarına rağmen metraj miktarlarının idareninkilerle birebir örtüşmediği gerekçesi ile kabul edilmemesinin mevzuata uygun olmadığı, söz konusu işin anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edildiği, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen işlerde metrajların idarenin metrajlarıyla birebir örtüşmesinin beklenmemesi gerektiği iddia edilmiştir.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinde tespit edilen eksikliklerin süresi içerisinde tamamlanmadığı belirlendiğinden 08.10.2007 tarih ve 2007/AK.Y-681.1 sayılı Kurul kararıyla başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenmesine karar verilmiştir.

 

Rize İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tarafından “ Rize İli Fındıklı İlçesi (200 Öğrenci Kapasiteli) Öğrenci Yurdu İnşaatı” işinin anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilmiş, 15 adet ihale dokümanının satın alınmış, 03.07.2007 tarihinde yapılan ihaleye 15 istekli katılmıştır.

 

Söz konusu ihalede ilk oturumda, ihale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğunun tespit edildiği, hazır bulunanlar önünde teklif zarflarının alınış sırasına göre açıldığı, teklif mektubu ve geçici teminatların usulüne uygun olup olmadığının kontrolünün yapıldığı, isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığının kontrol edildiği, teklif fiyatlarının açıklandığı ve ilk oturumun kapatıldığı  anlaşılmıştır.

 

Daha sonra ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; Demir Altyapı Kazı Haf. İnş.Tic. Ltd. Şti.’nin geçici teminat mektubu süresinin yetersiz olması nedeniyle, Okumuşoğulları İnş. Ltd. Şti.’nin ise, iş deneyim belgesinin uygun olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı belirlenmiştir.

 

Bir sonraki aşamada, teklifleri geçerli olduğu belirlenen 13 isteklinin teklif fiyatları esas alınarak Kamu İhale Genel Tebliği’nde belirtilen usule uygun olarak sınır değer belirlenmiş ve teklifleri belirlenen bu sınır değerin altında bulunan 4 istekliden (Kök İnş. Taah.İth. San. Ltd.Şti., Candem İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti., Gündoğdu Mimarlık Müh. İnş. ve Atabey Mühendislik ve Danışmanlık) 10.07.2007 tarihli yazı ile tekliflerinin detayına ilişkin belgelerin 17.07.2007 tarihine kadar sunulması talep edilmiştir.

 

Aşırı düşük teklif sahibi olarak belirlenen Gündoğdu Mimarlık Müh. İnş. ve Atabey Mühendislik ve Danışmanlık’ın aşırı düşük teklif açıklarına ilişkin süresi içerisinde istenen bilgileri sunmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Kök İnş. Taah.İth. San. Ltd.Şti., Candem İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.,’nin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının ihale komisyonu tarafından değerlendirildiği ve Candem İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.,’nin sunduğu açıklamaların kabul edilmeyerek değerlendirme dışı bırakıldığı, 18.07.2007 tarihli  ihale komisyon kararı ile ihalenin Kök İnş. Taah.İth. San. Ltd.Şti. üzerinde bırakıldığı, Özkan Gökçay’ın ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından tekliflerinin detayına ilişkin istenen belge ve bilgilerin 16.07.2007 tarihli yazı ekinde sunulduğu,  yazının ekinde her imalata ait miktar ve teklif edilen birim fiyatları gösterir tabloların, imalat kalemleri için piyasadan alınan proforma faturaların eklendiği görülmüştür. Söz konusu yazıda; “ imalat süreci yıl içerisinde belirlenen ödenek ve iş programına göre devam edecektir. İş programına göre imalatların hızla ve sekteye uğramadan devam etmesi için şirketimizin iş yönetimi, imalatların seri halde yapılmasını sağlayacak deneyimli teknik elemanlarımız ve yine firmamızın demirbaşında kayıtlı çelik pano kalıpları, teleskobik dikme, kalıp iskelesi, iş iskelesi borusu takriben 2000 m2ve ahşap kereste, asansör vinçleri ve kalıp avandalıklarımızla iş hızlı ve ekonomik bir şekilde bitirilecektir.

 

Seçilecek iş tekniği ile çift kalıp kullanılarak zaman ve imalat ekonomisi sağlanacaktır. Elimizde mevcut olan kalıp ve iş iskelesi, kalıp malzemesi, bu malzemeyi yerinde kullanacak teknik kadro ve işçinin oluşu ile maliyet de ekonomi sağlanacaktır.” ifadesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin idareye yapılan başvurusuna verilen cevapta; sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarından öngörülen C20 betonarme betonunun m3 fiyatının, 200 dozlu demirsiz betonun, 300 dozlu demirsiz betonun, 12 mm .lik ince nervürlü çeliğin bükülmesi ve yerine konması fiyatının  Rize Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınan piyasa fiyatlarından düşük olduğu belirtilmiştir.

 

Kuruma gönderilen ihale dosyasında yer alan ve idarece başvuru sahibinin Kuruma yaptığı başvuru üzerine yapılan değerlendirmelerin yer aldığı raporda ise;  başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarında imalat çizelgelerinde pozlandırılmış her bir imalata ait miktarların,  işin keşfinde idarece hesaplanmış miktarlardan oldukça farklı olması  (örneğin 16.012/MK poz nolu 200 dozlu demirsiz beton, 16.058/1-B poz nolu BS 20 satın alınan ve beton pompasıyla basılan hazır beton, 23.014 poz nolu beton çelik çubuklarının bükülmesi yerine konulması), bazı kalemlere ilişkin imalat miktarlarının eksik, bazılarının fazla hesaplanmış olması nedenleriyle, ayrıca bazı kalemlere ilişkin fiyatların piyasadan alınan fiyattan düşük olması nedeniyle açıklamaların kabul edilmediği belirtilmiştir.   

 

Söz konusu işin anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edildiği göz önüne alındığında, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen işlerde iş gruplarına göre teklif  verildiği ve ödemelerin pursantaj oranlarına uygun şekilde yapıldığı, birim miktarlara göre bir ödemenin bulunmadığı, yüklenicinin işin projesine ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim etme zorunluluğu bulunduğundan idarenin metrajlarıyla isteklilerin metrajlarının birebir örtüşmesi beklenmemektedir. Ayrıca idarece sadece Rize Sanayi Odası’ndan alınan fiyatların piyasa fiyatını yansıttığı kabulüyle, başvuru sahibinin belirlenen kalemlere ilişkin fiyatlarının piyasa fiyatları olmadığını belirtmesi uygun bulunmamıştır. Bununla birlikte, idarenin yaklaşık maliyete ilişkin hesaplarında ve tablolarında da belirlenen kalemlere ilişkin birim fiyatlar Rize Sanayi Odası’ndan alınan fiyatlardan farklı olduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından imalat kalemlerine ilişkin teklif edilen fiyatlara ilişkin proforma faturaların da açıklamalarının ekinde sunulduğu belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 nci maddesinde;“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu; 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda belirtilen tespitler mevzuat hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde,  idarece başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmeyerek anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen işlemin mevzuat hükümlerine uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. 

 

Belirtilen tespitlerin dışında; uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçesine ilişkin tutanakta; ihalede en düşük ikinci teklifi sunmuş olan Demir Altyapı Kazı Haf. İnş.Tic. Ltd. Şti.’nin geçici teminat mektubunun süresinin yetersiz olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir. Kuruma gönderilen ihale dosyası kapsamında yer alan söz konusu isteklinin teklif dosyası kapsamında sunulan geçici teminat mektubu incelendiğinde, geçici teminat mektubunun 29/10/2007 tarihine kadar geçerli olduğunun belirtildiği görülmüştür.

 

Söz konusu ihalenin ilanının 10 uncu maddesinde; “ Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Şikayet konusu ihaleye ilişkin idari şartnamenin 25 inci maddesinde; “Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.”  düzenlemesi,

 

Anılan şartnamenin 27 inci maddesinin 3 üncü bendinde; “ Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.”  düzenlemesi,

 

Bulunmaktadır.

 

Demir Altyapı Kazı Haf. İnş.Tic. Ltd. Şti.’nin geçici teminat mektubunun geçerlilik tarihi yukarıda belirtilen düzenlemelere uygun olduğu ve süre yönünden yeterli olduğu anlaşıldığından, söz konusu isteklinin belirtilen nedenden dolayı değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, yukarıda yapılan tespitler çerçevesinde değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin değerlendirmeye alınarak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

           

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği i
le karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul