İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3700
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :9
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3700
Şikayetçi:
 Be-Ha-Şe İnş. Tic. San. Ltd. Şti., Ayten Sokak No:8 Tandoğan/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri XIX. Bölge Müdürlüğü, Barbaros Bulvarı Sivas Ankara Karayolu Üst Geçit Yanı No:194 58010 SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.10.2007 / 28589
Başvuruya konu ihale:
 2007/77163 İKN|li “Sivas Ulaş Karacalar Sulaması İnşaatı”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.11.2007 tarih ve 06.0845.0085/2007-51E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Devlet Su İşleri XIX. Bölge Müdürlüğü’nce 29.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Sivas Ulaş Karacalar Sulaması İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Be-Ha-Şe İnş. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 27.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.10.2007 tarih ve 28589 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2)  Altınca Yapı Tic. Ltd. Şti.-Doruk İnş. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin değerlendirmeye alınarak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            DSİ XIX. Bölge Müdürlüğü tarafından “Sivas Ulaş Karacalar Sulaması İnşaatı” işinin 29.08.2007 tarihinde ihale edildiği, söz konusu ihalede kesinleşen ihale kararının kendilerine bildirildiği, bu bildirimde firmalarının ortaklık hisse beyanında sunulan bilgilerin eksikliğinden dolayı değerlendirme dışı bırakıldıklarının belirtildiği, 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde önemsiz bilgi ve belge eksikliklerinin idarece tamamlatılması gerektiğine ilişkin hüküm bulunduğu, ihale dosyalarında idarece istenen tüm belge ve formların bulunduğu, ortaklık hisse beyanında anlaşılamayan bir bilginin tamamlatılmasının mümkün olduğu, idarece kamu yararının gözetilmediği, ihale üzerinde bırakılan istekli ile firmaları arasında 1.837.748,94 YTL. fiyat farkı olduğu, ihale dosyalarının eksiksiz olduğu, firmalarının haksız yere elendiği iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Devlet Su İşleri XIX. Bölge Müdürlüğü tarafından “ Sivas Ulaş Karacalar Sulaması İnşaatı İşi” 29.08.2007 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilmiş, ihaleye ilişkin 27 adet ihale dokümanının satın alınmış, 13 istekli tarafından teklif verilmiştir. İhale konusu işin içeriğinin  CTP ve HDPE borulu şebeke hatları, tahliye ve drenaj kanalları, sanat yapıları yapımı ve şeritvari kamulaştırma haritası yapılması işlerini içerdiği belirlenmiştir.

 

Söz konusu ihalede ilk oturumda, ihale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu tespit edilmiş, hazır bulunanlar önünde teklif zarfları alınış sırasına göre açılmış, teklif mektubu ve geçici teminatların usulüne uygun olup olmadığının kontrolü yapılmış, isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı kontrol edilmiş, teklif fiyatları açıklanmış ve ilk oturum kapatılmıştır.

 

Daha sonra ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; Be-Ha-Şe İnş. Tic. San. Ltd. Şti., Altınca Yapı Tic. Ltd. Şti.-Doruk İnş. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ve Meksan İnş. Tic. San. Ltd. Şti.’nin ortaklık hisse beyanının uygun olarak sunulmaması nedeniyle, Biltek Org. Müh. Basın Emlak Tic. Ltd. Şti.’nin alt yüklenici bildiriminin sunulmaması nedeniyle, Peker İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin geçici teminat mektubunun yetersiz olması, mali durum bildiriminin sunulmaması, alt yüklenici çalıştırılmayacağına dair taahhütnamenin imzasız olması nedenleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı belirlenmiştir.

 

Bir sonraki aşamada, teklifleri geçerli olduğu belirlenen 8 isteklinin teklif fiyatları esas alınarak Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen usule uygun olarak sınır değer belirlenmiş ve teklifleri belirlenen bu sınır değerin altında bulunan 5 istekliden (Dirgün İnş. Tur. Gıda Tic. Ltd. Şti., STY İnş. Tic. ve San. Ltd.Şti.-Haselsan İnş. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, NVS İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ak-Eli İnş. Tic. Ltd.Şti. ve Ak-Yal İnş. ve Tic. Ltd. Şti.) 10.09.2007 tarihli yazı ile  tekliflerinin detayına ilişkin belgeler, teklif edilen bedele nasıl ulaşıldığı, işi yaparken kullanılacak malzemelerin nereden, hangi şart ve fiyatlarla temin edileceği, söz konusu iş yapılırken uygulanacak yapım teknikleri, seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullarının belgelenmek suretiyle sunulması talep edilmiştir.

 

Aşırı düşük teklif sahibi olarak belirlenen  Ak-Eli İnş. Tic. Ltd.Şti. ve Ak-Yal İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklarına ilişkin süresi içerisinde istenen bilgileri sunmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Dirgün İnş. Tur. Gıda Tic. Ltd. Şti., STY İnş. Tic. ve San. Ltd.Şti.-Haselsan İnş. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ile NVS İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının ihale komisyonu tarafından değerlendirildiği, sunulan tüm açıklamaların kabul edildiği ve 24.09.2007 tarihli kesinleşen ihale kararı ile ihalenin en düşük geçerli teklif durumunda olan ve aşırı düşük teklif açıklamaları kabul edilen Dirgün İnş. Tur. Gıda Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, STY İnş. Tic. ve San. Ltd.Şti.-Haselsan İnş. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin ekonomik açıdan ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru dilekçesinde; ortaklık hisse beyanında sunulan bilgilerin eksikliğinden dolayı değerlendirme dışı bırakılmalarının  mevzuata uygun olmadığı, ortaklık hisse beyanında yer alan bilgilerden anlaşılamayan bir hususun tamamlatılabilir bilgi eksikliği olarak değerlendirilmesi gerektiği iddia edilmiştir. 

 

Başvuru sahibinin teklif dosyası kapsamında; 5 adet ortaklık hisse beyanı formu sunulduğu, söz konusu beyanlarda Çeliknet İnternet Hizmetleri Ltd. Şti., Bekir Halil Çelik İnş. Tic. San. A.Ş., AB Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Asçelik İnş. San. ve Dış Tic. A.Ş., As Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.’nin % 100’üne sahip olduklarının beyan edildiği anlaşılmıştır.

 

                Kamu İhale Genel Tebliği’nin VIII. Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar F) “ İş Deneyim Belgesinin Başka Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname ile İsteklilerin Ortaklık  ve/veya Hisseleri İçin Verecekleri Beyanname” başlıklı bölümünün (b) ve (c) bentlerinde; “ b) Uygulama yönetmeliklerinde ve idari şartnamelerde ihaleye katılanların "gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannameyi (standart form KİK027.3/….) vermeleri zorunlu tutulmuştur. Anılan hüküm gereği söz konusu beyannamenin ihaleye katılan bütün isteklilerce verilmesi zorunlu olduğundan, isteklilerin herhangi bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmasa dahi beyannamenin 1 numaralı dipnotu gereği "Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]" bölümünü doldurmak suretiyle beyannameyi düzenlemeleri ve sunmaları gerekmektedir.

 

            c) Kuruma yapılan şikayetlerden ve gönderilen yazılardan, uygulama yönetmeliklerinin ekinde yer alan İhaleye Katılacak Olanlar Tarafından Tüzel Kişiliklerdeki Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verilecek Beyanname doldurulurken bazı tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle Beyanname doldurulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 

1- 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında, haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı oldukları başka şahıs veya sermaye şirketleri hakkında da yasaklama verilmesini gerektiren haller belirtilmiştir. İdareler tarafından ihale üzerinde kalan istekli hakkında yasaklama kararı verirken, söz konusu maddelerde belirtilen durumdaki diğer ortak ve/veya ortaklıkların tespiti önem arz etmektedir. Bu amaçla İhaleye Katılacak Olanlar Tarafından Tüzel Kişiliklerdeki Ortaklık Ve/Veya Hisseleri İçin Verilecek Beyanname’nin 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen duruma uygun olarak doldurulması gerekmektedir.

 

2- Buna göre,  ihaleye başvuran veya teklif veren aday veya istekli gerçek kişi ise  varsa ortağı olduğu başka şahıs şirketleri ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerini; ihaleye başvuran veya teklif veren aday veya istekli tüzel kişi ise yine aynı şekilde varsa başka ortaklıkları ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu diğer sermaye şirketlerini Beyanname’de belirtmesi gerekmektedir.

 

3- İhalelere katılmaktan yasaklama kararı  bu beyannamede beyan edilen ortaklıklar veya sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu  sermaye şirketleri hakkında da  verilecektir.

 

4- Bu Beyannamede tüzel kişi istekliler, kendi ortak veya hissedarlarını beyan etmeyeceklerdir.

 

5- Beyannamede beyanı gereken bir husus bulunmadığı takdirde Beyannamenin dip notunda belirtildiği şekilde ilgili kısım işaretlenecek ve ortaklık/hisse durumuna ilişkin tablo doldurulmayacaktır.

 

6- İdareler, Beyannamede belirtilen ortaklıkların da ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumun İhale Kontrol Sisteminde yapılan açıklamalara uygun olarak teyit ettirmeleri gerekmektedir.” düzenlemeleri bulunmaktadır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan belge ve bilgilerden ihale komisyonunca başvuru sahibi tarafından sunulan ortaklık hisse beyanları ile ilgili olarak 01.10.2007 tarih ve 5494 sayılı yazı ile Ticaret Odası Başkanlığı’na yazı yazılarak  ortaklık hisse beyanında beyan edilen şirketlere ait ortaklık hisse durumlarının bildirilmesinin istenildiği, Ticaret Odası Başkanlığı’nın 01.10.2007 tarih ve 08.10.2007 tarihli yazı ekinde istenilen bilgileri idareye sunduğu belirlenmiştir.

 

İhale komisyonu tarafından Ticaret Odası Başkanlığı tarafından gönderilen belge ve bilgilerin incelendiği, bu belgelerden başvuru sahibince ortaklık hisse beyanında beyan edilen hiçbir şirkette başvuru sahibinin tüzel kişilik olarak % 100 hisseye sahip olmadığının tespit edildiği anlaşılmıştır. Ancak söz konusu belgelerden başvuru sahibinin anılan şirketlerin hiç birinde % 50’sinden fazla hisseye sahip olmadığı, Be-Ha-Şe İnş. Tic. San. Ltd. Şti.’nin şirket ortaklarının anılan şirketlerin % 100’üne sahip olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla başvuru sahibinin sunduğu ortaklık hisse beyanında beyan edilen şirketlerin aslında beyan edilmesine gerek olmadığı, başvuru sahibince fazladan bir beyanın yapıldığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin iddiası yukarıdaki belirlenen tespitler ve mevzuat hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde;  isteklilerce ihalelerde sunulması istenen ortaklık/hisse beyanı belgesinde varsa başvuru sahibi şirketin ortak olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerini beyan etmesi ve bu durumda değişiklik olması halinde idareye bildirmeyi kabul ve taahhüt ettiğinin belirtilmesi gerektiğinden, başvuru sahibinin beyan edilen şirketlerden hiçbirinde tüzel kişilik olarak % 50’sinden fazla hisseye sahip olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Altınca Yapı Tic. Ltd. Şti.-Doruk İnş. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından sunulan ortaklık hisse beyanının uygun olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı  belirlenmiştir.

 

Altınca Yapı Tic. Ltd. Şti.-Doruk İnş. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin teklif dosyası kapsamında sunduğu ortaklık hisse beyanına ilişkin belgelerden; söz konusu ortak girişimin gerek pilot ortağı durumunda olan Altınca Yapı Tic. Ltd. Şti., gerekse diğer ortak durumunda olan Doruk İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından ortaklık hisse beyanına ilişkin formun kendi durumlarına uyarlanarak, beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisselerinin mevcut olmadığının, bu durumda değişiklik olması durumunda bildirmeyi kabul ve taahhüt ettiklerine dair bilgiyi içerecek şekilde düzenlendiği, imzalandığı ve teklif dosyalarında sunulduğu, dolayısıyla sunulan belgelerin ortaklık hisse beyanında istenen bilgileri içerecek şekilde sunulduğu belirlenmiştir.

 

Bu nedenle, söz konusu iş ortaklığının değerlendirmeye alınarak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi gerektiği  sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibinin ve Altınca Yapı Tic. Ltd. Şti.-Doruk İnş. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin değerlendirmeye alınarak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Kamu İhale Genel Tebliği’nde belirtilen hüküm gereği, ihaleye başvuran veya teklif veren aday veya istekli gerçek kişi ise  varsa ortağı olduğu başka şahıs şirketleri ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerini; ihaleye başvuran veya teklif veren aday veya istekli tüzel kişi ise yine aynı şekilde varsa başka ortaklıkları ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu diğer sermaye şirketlerini Beyanname’de belirtmesi gerekmektedir.

 

            Şikayet konusu ihalede, başvuru sahibi  tarafından tüzel kişilik olarak beş ayrı şirketin % 100’üne sahip olunduğunu ifade eden, her bir şirket için ayrı düzenlenmiş 5 ayrı ortaklık  hisse beyanının sunulduğu görülmüştür. Bunun üzerine idarece Ticaret Odası Başkanlığı’na yazı yazılarak ortaklık hisse beyanında beyan edilen şirketlere ait ortaklık hisse durumlarının bildirilmesinin istendiği ve ihale komisyonu tarafından Ticaret Odası Başkanlığı tarafından gönderilen belge ve bilgilerin incelendiği, bu belgelerden başvuru sahibince ortaklık hisse beyanında beyan edilen hiçbir şirkette başvuru sahibinin tüzel kişilik olarak % 100 hisseye sahip olmadığının tespit edildiği anlaşılmıştır. Söz konusu belgelerden başvuru sahibinin tüzel kişilik olarak anılan şirketlerin hiç birinde % 50’sinden fazla hisseye sahip olmadığı ancak Be-Ha-Şe İnş. Tic. San. Ltd. Şti.’nin şirket ortaklarının anılan şirketlerin % 100’üne sahip olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla başvuru sahibinin sunduğu ortaklık hisse beyanında beyan edilen şirketlerin aslında beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır. Dolayısıyla,  başvuru sahibince ortaklık hisse beyanının Tebliğ hükmüne uygun şekilde düzenlenmemesi nedeniyle idarece söz konusu isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğunu düşündüğümüzden; Kararın (A) bölümünde yapılan değerlendirmeye katılmıyoruz.   

 

 

 

 

            Adem KAMALI                                                                               Dr. Hasan GÜL

               Kurul Üyesi                                                                                    Kurul Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul