İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3701
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :10
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3701
Şikayetçi:
 Asel Mekanik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. VEKİLİ Av.Mahmut KAÇMAZ, Uğur Mumcu Caddesi No:63/10 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği,253 Sokak No:143 Basınsitesi / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.10.2007 / 28339
Başvuruya konu ihale:
 2007/70727 İhale Kayıt Numaralı “Radyoloji Servisi Havalandırma Tadilat İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.11.2007 tarih ve 06.08.30.0120/2007-69E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 06.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Radyoloji Servisi Havalandırma Tadilat İşi” ihalesine ilişkin olarak Asel Mekanik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 04.10.2007 tarih ve 28339 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede, idarenin 26.02.2007 tarihli kararı ile müvekkil firmanın aşırı düşük teklif sorgulaması yazısına verdiği cevapta, malzemelere ait proforma faturalar olmadığından, ihale konusu işi gerçekleştiremeyeceğinin tespit edildiği gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarenin şikayete cevap yazısında değerlendirme dışı bırakılma gerekçesine başka sebepler ikame ettiği ve müvekkil firmanın bazı imalatlarının idarece verilen proje ve şartnamelere göre eksik olduğu, bazı imalatların ise fiyatlandırılmadığı, analizlerin eksik olduğu ve proforma faturaların bulunmadığını belirttiği, ancak teklifleri ekinde teklif bedelini gösteren hesap cetveli ile analizlere yer verildiği, hesap cetvellerinin proje, teknik şartname ve mahal listelerine göre hazırlandığı, ayrıca idarece proforma faturaların teklif kapsamında isteneceğine ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı bölümünün (3) no’lu alt bendinde; “İsteklilerin tekliflerinin ekinde; teklif edilen bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetvellerini vermek zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            4734 sayılı Kanunun 38 nci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

           

            İhale komisyonu;

 

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Söz konusu ihaleye 6 isteklinin teklif verdiği, geçerli olduğu belirlenen 6 teklife ilişkin olarak; ihale komisyonu kararı ile Kamu İhale Genel Tebliğinde yayımlanan formüle göre aşırı düşük teklif sınır değerinin tespit edildiği, teklif fiyatları sınır değerin altında kalan 2 istekliden tekliflerine ilişkin olarak, ihalede sunmuş oldukları teklif ve analizlerine bağlı kalarak, yapılacak imalatlarda kullanılacak malzemelerin marka, model ve cinslerini belirtir kataloglar ve tüm malzemelerle ilgili marka ve serileri belirtir listeyi sunmalarının istenilmesine karar verildiği,

 

            Başvuru sahibi ile Türkoğlu Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği açıklamaların değerlendirildiği ve başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarında malzemelere ait proforma faturalar olmadığından isteklinin ihale konusu işi gerçekleştiremeyeceğinin tespit edildiği, Türkoğlu Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin birçok imalatta verdiği metrajın proje ve şartnameye uymadığı, bazı proforma faturaların tarihi ile hitap kısmının uygun olmadığı ve teknik şartnameye uygun olmayan malzeme sunduğu gerekçeleriyle tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı ve 13.08.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Özkay Grup İnş. Proje Taah. Elek. Elekr. Klima Sis. Turz. Gıda İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve komisyon kararının ihale yetkilisince onaylandığı tespit edilmiştir.

 

            Başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında; ihale konusu işte yapılacak imalatlarda kullanılacak malzemelerin marka, model ve cinslerini belirtir kataloglar ve malzemelerle ilgili marka ve serileri belirtir listelerin sunulduğu görülmüştür.

 

            Başvuru sahibinin 17.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusuna idarece verilen cevap yazısında, başvuru sahibinin bazı imalatlarının idarece verilen proje ve şartnamelere göre eksik olduğu, bazı imalatların ise fiyatlandırılmadığı, analizlerin eksik olduğu ve proforma faturaların bulunmadığı belirtilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin teklif dosyası, teklif bileşenlerine ilişkin olarak yaptığı aşırı düşük teklif açıklaması, ihale komisyonu kararı ile idarenin şikayet üzerine aldığı karar dikkate alındığında; başvuru sahibinin teklif ekinde idari şartnamenin diğer hususlar bölümünde istenilen belgeleri idareye sunduğu, teklifinin geçerli kabul edildiği ve teklifi aşırı düşük teklif sınırı değerin altında kaldığından sorgulamaya tabi tutulduğu, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında idarece istenilen belgelerin yazılı olarak verildiği ancak idarece aşırı düşük teklif sorgulama kapsamında istenilmeyen bir belge nedeniyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görüldüğünden ihale komisyonunca başvuru sahibinin aşırı düşük teklif değerlendirilmesine ilişkin olarak yapılan işleminin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Öte yandan, idarenin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında 2 istekliye yazdığı yazıda; “…ihalede sunduğunuz teklif ve analizlerinize bağlı kalarak; yapılacak imalatlarda kullanılacak malzemelerin marka, model ve cinslerini belirtir katalogları ve tüm malzemelerle ilgili marka ve serileri belirtir listesini tebliğ tarihinden itibaren 19.07.2007 tarihine kadar komisyonumuza sunulması...” gerektiği belirtilmiştir. İdarece aşırı düşük teklif sorgulamasında istenilen hususların mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

            B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1- (d) bendi gereğince ihale komisyonu yönünden yapılan incelemede;

 

            İdarenin 11.06.2007 tarih ve 12433 sayılı Olur’u ile ihale komisyonu 7 asıl ve 3 yedek üyeden oluşturulmuştur.

 

            Şikayete konu ihale dosyasının incelenmesinden, 06.07.2007 tarihli ihale komisyonu tutanaklarında ve 13.08.2007 tarihli ihale komisyonu kararında, ihale komisyonunda asıl veya yedek üye olarak yer almayan 2 üyenin bulunduğu görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde; “İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin, genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.” hükmü mevcuttur.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Tanımlar” başlıklı V/B maddesinin ikinci fıkrasında; 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (g) bendiyle, 4734 sayılı Kanunun "İhale Komisyonu" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılarak daha önce yer alan "genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise" ibaresi "ve" şeklinde değiştirilmiş ve bu değişikliğin 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Buna göre ihale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilk ilan veya davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur. İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve birinin muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel olması şartıyla, tek sayıda olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle oluşturulur. İhale komisyonunun eksiksiz olarak ihaleyi sonuçlandırabilmesi için yedek üyeler tespit edilirken ihale konusu işin uzmanları ile muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel yerine geçecek en az birer yedek üye belirlenmelidir. İhale komisyonlarının idare personelinden oluşturulması gerekmekte olup, ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Anılan mevzuat hükümleri gereğince ihale komisyonuna seçilecek kişilerin, genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memuru ve diğer kuruluşlarda muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel dahil isim olarak belirlenmesi; ihale komisyonunun asıl üyelerinin bulunmaması halinde ise yedek üyelerle ve eksiksiz olarak toplanması öngörülmüştür.

 

            İhale dosyasının incelenmesinden, Baştabiplik Makamına yazılan 23.06.2007 tarih ve 2832 sayılı yazı ile, ihale komisyonunda yedek üye olarak yer alan üyenin yıllık izinde olması nedeniyle başka bir yedek üyenin görevlendirilmesinin talep edildiği ve 02.07.2007 tarih ve 14046 sayılı yazı ile bir şahsın ihale komisyonunda yedek üye olarak yer alan şahsın yerine Baştabiplik tarafından görevlendirildiği görülmüştür.

 

            Ayrıca başka bir şahsın ise, ihalenin yapıldığı gün görevlendirildiği, bu konuda idarenin İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne yazdığı 06.07.2007 tarih ve 14498 sayılı yazı ile ihale komisyonu asil üyesi Elektrik Mühendisinin izinli olması nedeniyle yerine görevlendirilecek kişinin bildirilmesinin istenildiği, İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün idareye yazdığı aynı tarih ve 914 sayılı yazıda 3 şahsın görevlendirildiğinin bildirildiği anlaşılmıştır.

 

            İhale komisyonunun oluşturulmasına ilişkin Olur’un mevzuatta öngörüldüğü şekilde asıl ve yedek üyelerin isim olarak belirtilmek suretiyle oluşturulmadığı ve Olur’da asıl veya yedek üye olarak ismi yer almayan 2 kişinin üye sıfatı ile toplantılara katılmalarının mevzuata aykırı olduğu .görüldüğünden bu husus ihalenin iptalini gerektirmektedir.

 

            2- (ı) bendi gereğince tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

            İdari şartnamenin “İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.2.a maddesinde;

 

            “Anahtar teknik personel

            Makine mühendisi (1 adet)

            Elektrik mühendisi (1 adet)

            İnşaat mühendisi veya mimar (1 adet)

 

            İhale tarihinden önce alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartı aranacaktır. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belge ile, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesi ile, isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir...”

 

            Düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamede yapılan düzenleme ile ihaleye katılım için yeterlik kriteri olarak; 1 adet makine mühendisi, 1 adet elektrik mühendisi ve 1 adet inşaat mühendisi veya mimarın anahtar teknik personel olarak öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin anahtar teknik personel listesinde, makine mühendisi olarak Adnan EVRENSEL’i, elektrik-elektronik mühendisi olarak Seyhan YAZIRLI’yı ve inşaat mühendisi olarak Nail SÖNMEZ’i önerdiği ve Seyhan YAZIRLI ve Nail SÖNMEZ adına sosyal güvenlik kurumu onaylı belgelerin verildiği, ancak Adnan EVRENSEL’e ait sosyal güvenlik kurumu onaylı belgenin sunulmadığı görülmüştür.

 

            Başvuru sahibinin teklif ekinde sunulan 16.02.2007 tarih ve 6747 Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, Adnan EVRENSEL’in 31.01.2007 tarihi itibarıyla şirket müdürlüğü görevinden alınmasına ve imza yetkisinin kaldırılmasına ve şirket müdürü olarak Elmas EVRENSEL’in 01.02.2007 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süre ile yetkili kılınmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin isteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeleri düzenleyen 41 inci maddesinde; “…Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, bu personelin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde çalışıyor bulunması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ise, personel adına prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.

            Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz…” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan Yönetmelik hükmünde, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar için sosyal güvenlik kurumu belgelerinin aranmayacağı açıkça ifade edilmiştir.

 

            Kaldı ki, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 540 ıncı maddesinde; “Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, ortaklar hep birlikte müdür sıfatiyle şirket işlerini idareye ve şirketi temsile mezun ve mecburdurlar.

                Şirket mukavelesi veya umumi heyet kararı ile şirketin idare ve temsili ortaklardan bir veya birkaçına bırakılabilir.

                Kuruluştan sonra şirkete giren ortaklar, bu hususta umumi heyetin ayrı bir kararı olmadıkça, idare ve temsile mezun ve mecbur değildirler.

                Limitet şirketin temsilcileri arasında bir hükmi şahıs bulunduğu takdirde, ancak o hükmi şahıs adına limitet şirketin temsil ve idaresini üzerine almış bulunan hakiki şahıs limitet şirketin temsilcisi olarak tescil ve ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Bu hükümlerden hareketle; şirketin temsil ve idaresinin şirket müdürü tarafından yürütüldüğü, bu nedenle şirket müdürü olarak yer almayan şahısların anahtar teknik personel olarak öngörüldükleri durumda, şirket bünyesinde çalıştıklarına dair sosyal güvenlik kurumu belgelerinin sunulmasının zorunlu olduğu anlaşılmıştır.

 

            Dolayısı ile, ihale tarihi itibarı ile Adnan EVRENSEL’in limited şirkette şirket müdürü olmadığı tespit edildiğinden, bu kişi adına prim ödendiğine dair sosyal güvenlik kurumu belgelerinin, başvuru sahibinin teklif dosyası kapsamında sunulması zorunlu olduğundan başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

           

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul