En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3703
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :13
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3703
Şikayetçi:
 As İnş. Taah. Nak. Tur. İth. İhrc. San. ve Tic.Ltd. Şti., Çetin Emeç Bulvarı 8.Cadde No:46/4 Öveçler Merkez/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü, Ankara Yolu Duaçınarı 16330 Yıldırım/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.11.2007 / 31979
Başvuruya konu ihale:
 2007/115482 İhale Kayıt Numaralı İKN|li “Bandırma-Susurluk Yolundaki Karadere Grubu Köprülerinden Karadere DDY.ÜG.-1 ve DDY.ÜG.-2 Köprüleri Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.11.2007 tarih ve 06.09.42.0132/2007-61 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü tarafından 14.09.2007 tarihinde açık ihale usulü  ile yapılan Bandırma-Susurluk Yolundaki Karadere Grubu Köprülerinden Karadere DDY.ÜG.-1 ve DDY.ÜG.-2 Köprüleri Yapım İşi   ihalesine ilişkin olarak As İnş. Taah. Nak.  Tur. İth. İhrc. San. ve Tic.Ltd. Şti.’nin 07.11.2007 tarih ve 31979 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; sözkonusu ihaleye 4 istekli katılmasına rağmen idarece rekabet ortamı oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği, iptal kararının ihale mevzuatına aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 10.10.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, doğrudan 23.10.2007 tarihinde Kuruma şikayet başvurusunda bulunulduğu, başvuru dilekçesi ve eklerinin ihaleyi yapan idareye gönderildiği, idarenin kayıtlarına 30.10.2007 tarihinde alındığı, bu tarihin idareye şikayet başvurusu olarak kabulü edilmesi gerektiği, ayrıca 01.11.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, bu durumda başvuru sahibinin idareye şikayet başvurusunun süresi içerisinde yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul