En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3706
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :16
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3706
Şikayetçi:
 Acar Kardeşler İnşaat Taahhüt - Osman ACAR, Özel İdare İşhanı No:1/8 GİRESUN
 İhaleyi yapan idare:
 Bolu Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Sağlık Mahallesi Şehitler Caddesi No:54 14100 BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.10.2007 / 28870
Başvuruya konu ihale:
 2007/79193 İhale Kayıt Numaralı “Gerede 500 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.11.2007 tarih ve 06.08.50.0187/2007-47E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bolu Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nce 30.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Gerede 500 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Acar Kardeşler İnşaat Taahhüt - Osman Acar’ın 17.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.10.2007 tarih ve 28870 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede tekliflerinin aritmetik olarak %1 farkla aşırı düşük kapsamında kaldığı, ancak, aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevapta tekliflerinin yeterli görülmeme sebeplerine ilişkin herhangi bir ayrı açıklama ve gerekçe belirtilmediği ve mevcut açıklamaların da gerçeğe uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Tekliflerinin yaklaşık olarak, yapı yaklaşık maliyetine göre %23 tenzilatlı olduğu, işin yapılabilirliği bakımından %23 tenzilatın aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği, söz konusu işe vermiş oldukları bedelin, işin maliyetinin üzerinde ve işin yapımını  mümkün kılan bir bedel olduğu, ülke genelinde yapılan ihalelerle mukayese edildiğinde yaptıkları tenzilatı aşırı düşük saymanın mümkün olmadığı, 

 

İdarece aşırı düşük diye belirlenen fiyatların, Kamu İhale Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen, “teklif de önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler” kapsamında değerlendirilmesinin gerçekçi olmadığı,  düşük olduğu iddia edilen fiyatlar ve bunlara ait imalat miktarlarının toplam maliyeti etkileyecek boyutta olmadığı, idareye vermiş oldukları itiraz dilekçesinde ve eklerinde bu hususların ayrıntılı olarak anlatılmaya çalışıldığı, düşük bulunan fiyatların ve miktarların neye göre düşük ve ne kadar düşük olduğu ve bu faktörün toplam maliyeti ne kadar etkilediği belirtilmeden soyut gerekçeyle tekliflerinin kabul edilmediği, önemli olduğu tespit edilen bileşenlerle ilgili fiyatları teklif eden firmaların ciddi firmalar olup fiyatlarının da halen geçerli olduğu,

 

Diğer yandan 23.08.2007 tarihinde, miktar ve büyüklük bakımından farklı, fakat proje ve mahal listeleri bir birinin aynı sayılacak kadar benzer ve aynı inşaat sınıfında olan, aynı Bakanlığın başka bir il müdürlüğünde yapılan Eskişehir 1000 kişilik öğrenci yurdu inşaatı işi ihalesine de iştirak ettikleri,  ihalenin m2’si 347,00 YTL gelen teklif sahibine verildiği ve bu teklifin ihale komisyonunca aşın düşük bulunmadığı,

 

Fakat Bolu Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünün 18.000 m2 toplam inşaat alam olan 500 kişilik öğrenci yurdu inşaatı işine m2’si 432,00 YTL teklif eden firmalarının teklifinin işi bu fiyata yapamayacağı gerekçesiyle kabul edilmediği hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle gerçekleştirilen söz konusu ihalede, idarece teklifi aşırı düşük bulunan başvuru sahibinden teklifiyle ilgili açıklamalarının belgeleriyle birlikte istendiği, idarece başvuru sahibinin açıklamalarının bazı kalemlerde birim fiyat ve miktarların çok düşük olduğu, nakliye fiyatlarına yer verilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

            Yapılan incelemede, anılan istekli tarafından teklif edilen fiyatlara ilişkin proforma faturalar sunulmuş olmakla birlikte, birim fiyat cetvellerinin incelenmesi sonucu; bir kısım iş kalemlerinde idarece tespit edilen miktarlar ile isteklice teklif edilen miktarlar arasında çok yüksek miktarlarda farklar olduğu, bu nedenle idarece aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin verilen kararın yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          ı) Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede tespit edilen hususlar şunlardır;

 

Yapım işlerinde aşırı düşük sınır değerin ve dolayısıyla aşırı düşük tekliflerin nasıl tespit edileceği Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII üncü başlığının (H) maddesinin (a) bendinde açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla, idarelerin aşırı düşük sınır değerin tespiti hususunda takdir hakkı bulunmamaktadır. Anılan düzenlemeye göre, idareler ilk önce geçerli teklifleri tespit edecek, daha sonra bu geçerli teklifleri ve yaklaşık maliyeti baz alarak tebliğde yer alan formülü kullanarak aşırı düşük sınır değeri tespit edecek, bu sınır değerin altında kalan isteklilerden ise tekliflerinde önemli olduğunu düşündüğü bileşenler ile ilgili ayrıntıları talep edeceklerdir. Bu itibarla, aşırı düşük tekliflerin belirlenmesinde en önemli husus, yaklaşık maliyet idarece önceden belirlendiğinden, geçerli tekliflerin doğru tespit edilmesidir. Dolayısıyla, öncelikle incelenmesi gereken husus geçerli tekliflerin doğru tespit edilip edilmediğidir.

 

Bu yönde yapılan inceleme sonucu tespit edilen hususlar aşağıda yer almaktadır.

 

1) İdari Şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde iş deneyimi olarak teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istendiği, OK-SA İnş. Nak. Trz. Tem. San. Ltd. Şti. sunduğu iş deneyim belgesinin tutarının 4.075.820,36 YTL, güncellenmiş tutarının 4.567.242,60 YTL olduğu, ancak teklif bedelinin %50’sinin 4.635.000,00 YTL olduğu, dolayısıyla iş deneyiminin yetersiz olduğu, idarece bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, teklifinin geçerli kabul edildiği tespit edilmiştir.

 

2) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde; “Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerindeki ihalelerde, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur.

Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde de, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgeler istenebilir. Bu durumda isteklilerin bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur.

Taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı hesabında, isteklinin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirmiş olduğu inşaat sektöründeki faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

Bu belgelerin istenildiği durumlarda; son üç yılın ortalamasının; toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin % 15’inden, yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin % 12’sinden az olmaması gerekir.

Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

………

Sunulan gelir tablosu ile taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin yapım işi gelirini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gereklidir.” düzenlemesi yer almakta, bu bağlamda, idari şartnamenin 7.2.3 üncü maddesinde Yönetmeliğin anılan maddesindeki belgelerin sunulması istenmektedir.

 

Yapılan incelemede Acar Kardeşler İnş. Taah. - Osman ACAR’ın sunduğu gelir tablolarında yer alan değerlerin yeterli olmadığı, serbest muhasebeci mali müşavir raporunda yeterli olduğu belirtilen değerleri kanıtlayıcı belgelerin eklenmediği, aynı şekilde, Çelik İnş.  – Ali Rıza ÇELİK’in sunduğu gelir tablolarında yer alan değerlerin yeterli olmadığı, yeminli mali müşavir raporunda yeterli olduğu belirtilen değerleri kanıtlayıcı belgelerin eklenmediği, her iki isteklinin de bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, tekliflerinin geçerli kabul edildiği tespit edilmiştir.

   

3) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeleri düzenleyen 39 uncu maddesinin (e) bendi kapsamında, idari şartnamenin (o) bendinde; “Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname” istendiği, aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinde yer alan; “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.” düzenlemesi kapsamında, idari şartnamenin 7.3.2.1 inci maddesi kapsamında  3 adet anahtar teknik personel istendiği,

 

Özsoy Mimarlık - Nilüfer ÖZSOY’un teklif dosyasının incelenmesi neticesinde, anılan isteklice ortağı olduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname ile anahtar teknik personelin bünyesinde çalıştığına ilişkin belgelerin sunulmadığı, isteklinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, teklifinin geçerli kabul edildiği tespit edilmiştir.

 

Bu bağlamda, idarece aşırı düşük sınır değer hesabının 7 geçerli teklif üzerinden yapılması gerekirken, 11 teklif üzerinden yapıldığı, başvuru sahibinin teklifi ile yukarıda belirtilen üç teklifin, aşırı düşük sorgulamasından önce, tespit edilen hususlar doğrultusunda değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, bu tekliflerin geçerli kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tespit edilen hususlar ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul