İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3707
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :17
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3707
Şikayetçi:
 Taşlar İnşaat Taah. Paz. Turz. İth. İhrc. ve Tic. Ltd. Şti., 1.Murat Mahallesi Güngör Mazlum Cad. Zeynep Taş Apt. No:7/1 EDİRNE
 İhaleyi yapan idare:
 Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Merkez Yerleşkesi Karaağaç / EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.10.2007 / 28910
Başvuruya konu ihale:
 2007/79406 İhale Kayıt Numaralı “T.Ü. Rekt. B. Onarım Kaps. Tıp Fakültesi Dekanlığı Onarım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.11.2007 tarih ve 06.08.53.0187/2007-48E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nca 18.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “T.Ü. Rekt. B. Onarım Kaps. Tıp Fakültesi Dekanlığı Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak Taşlar İnşaat Taah. Paz. Turz. İth. İhrc. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 12.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.10.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  10.10.2007 tarih ve 28910 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, Edirne Belediyesince düzenlenen iş denetleme belgesinin iptali hususunun ilgili Belediyeye bildirilmesine, bahse konu iş denetleme belgesiyle ilgili olarak, aynı belgeyi dört farklı şekilde düzenleyen ve onaylayanlar hakkında değerlendirme yapılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Başvuruya konu ihalede idarece aşırı düşük teklif açıklaması istendiği, idarece istenilen açıklamaların sunulduğu, ancak sunmuş oldukları proforma faturalarda tarih bulunmadığı, hangi imalat kalemlerine ait olduklarının anlaşılamadığı, proforma faturalarda yer alan iş kalemlerine ilişkin miktarlar ile teklifleri ekinde yer alan ve daktilo hatası olarak açıklanan iş kalemlerine ilişkin miktarlar arasında uyum bulunmadığı ve iş kalemlerine ilişkin miktarların değiştirilmesinin kabul edilemeyeceği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

İmalat kalemlerinde yapılan daktilo hatasının ihaleye sunmuş oldukları teklif dosyasının ellerinde kalan örneğinde fark edildiği, ancak aşırı düşük teklif açıklamalarında bu hatanın düzeltildiği ve açıklamalarında belirtildiği, imalat kalemlerinde yapılan daktilo hatasının, ne imalat miktarlarını oluşturan gruplardaki toplam tutarları ne de ihaleye sunmuş oldukları tekliflerini etkiler nitelikte olmadığı, dolayısıyla Kamu İhale Kanununun 37 nci maddesi gereği düzeltilebilecek nitelikte olduğu, Anahtar Teslimi Götürü Bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilen işlerde esas olanın işin uygulama projelerinde ve teknik şartnamesinde belirtilen şartlara ve esaslara uygun olarak idareye teslim edilmesi olduğu, bu konuda Kamu İhale Kurulu Kararları olduğu,

 

Ayrıca idarenin bahsettiği söz konusu imalatlara ait sunulan proforma faturalarda ve imalat kalemlerinde poz numaraları ve açıklamaları yazıldığından hangi imalatlara ait olduğunun açıkça anlaşıldığı, her ne kadar proforma faturalarda tarih yazılı olmasa da dilekçeleri ekinde sunulan proforma faturaların söz konusu işe ait olduğu ve dilekçe tarihinden de güncel fiyatlar olduğunun anlaşıldığı, proforma faturalarda işin adının açıkça yazılmış olup başka bir işe ve geçmiş tarihe ait olmasının mümkün olmadığı,

 

İdarenin ihale ilanında ve dokümanında “Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulaması aşamasında kullanılmak üzere; İsteklilerin tekliflerinin ekinde …. gerçek piyasa fiyatlarının proforma fatura veya teklif mektuplarını…” ibaresine yer verildiğinden ihale dosyalarında firmalardan alınan teklif mektuplarının sunulduğu, aşırı düşük teklif açıklamalarında ise bunların proforma fatura olarak dilekçe ekinde idareye sunulduğu, dilekçe tarihinden anlaşılabileceği halde söz konusu proforma faturalarda tarih bulunmaması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı,

 

2) İhale de daha yüksek teklif veren Enderpen Akgünler PVC Lastik İnş. Taah. Gıda San. Turz. İth. İhr. Ltd. Şti.´ne ait şikayet dilekçesinde yer alan iddiaları idarenin yerinde bulduğu ve 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) fıkrası gereği düzeltici işlem yapılmasına karar verdiği,

 

İdarenin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi hükmünden yola çıkarak iş denetleme belgesini veren makama ve ilgili firmaya bilgiler sorduğu,  ancak söz konusu iş denetleme belgesindeki eksikliklerin hem teklifin esasını değiştirecek nitelikte olduğu, hem de önemsiz kabul edilebilecek bilgi eksiklikleri niteliğinde olmadığı, adı geçen firmanın sunduğu iş denetim belgesinde işin adı, ruhsat tarihinin belge sahibinin mezuniyetinden 4 yıl önce olması, işin tutarı, ilgilinin mesleği ile ilgili oran, işverenin 3-4 defa değişmiş olması gibi hususlardaki eksikliklerin belgeyi kullanan firmanın teklifinin geçerli duruma gelmesi için gerçeğe aykırı olarak düzenlendiği, söz konusu belge, ihaleye sunulan iş denetim belgesinden tamamen farklı bir belge durumuna geldiği halde idarenin atamış olduğu raportörün raporu doğrultusunda sözde kamu yararı gözetilerek sadece bu ihaleye mahsus olarak kabul edilebilir bir belge olduğu kararı verildiği, iş denetleme belgesinde ilgilinin hissesine düşen oranın sözleşme bedelinin en az %50’si  olması gerektiği halde sunulan belgede bu oranın önce % 47 olduğu, daha sonra % 49.4’e çıktığı, bu durumun idare kararında da belirtildiği, % 50´lik oran sağlamadığı için iş denetleme belgesinin kabul edilebilir bir belge olamayacağı, söz konusu belgenin kabul edilmesinin idare tarafından firmalarına eşit muamele yapılmadığının bir göstergesi olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak; İdarece ihaleye ilişkin ilanda ve idari şartnamenin Diğer Hususlar bölümünde “Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere; İsteklilerin tekliflerinin ekinde anahtar teslim götürü bedel işlerde teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizleri, gerçek piyasa fiyatlarının proforma fatura veya teklif mektuplarını, varsa avantajlı maliyet düşürücü unsurlar, genel giderler (şantiye giderleri, personel giderleri, iş makineleri, işletme giderleri, ALL-RİSK sigorta giderleri, harç giderleri, SSK payı, vergiler v.s.), sözleşme giderleri (damga vergisi, sözleşme karar pulu, KİK payı, kesin teminat masrafları v.s.) ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli verilmesi zorunludur.” ibaresine yer verdiği,

 

            İdarece yapılan aşırı düşük değerlendirmesi sonucu başvuru sahibinden aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında “teklifi oluşturan bileşenler (teklifin maliyet bileşenleri, ihale komisyonuna sunulan bileşen dosyasındaki iş kalemlerine ait sözü edilen proforma faturalar) ve ayrıntıları (teklife ait fiyat analizleri), ayrıca idarece tespit edilen 6 iş kalemine ait açıklamalar ile analizler ve proforma faturaların” istendiği,

 

Yapılan açıklamaların idarece, “ihale tarihinde sunulan teklif zarfında yer alan iş kalemlerine ilişkin açıklama kısmında, teklifin ekli proforma faturalar esas alınarak hazırlandığının belirtilmesine rağmen proforma fatura yerine teklif mektupları sunulduğu, aşırı düşük açıklaması kapsamında sunulan proforma faturaların teklif zarfında yer almadığı, sunulan proforma faturalarda tarih bulunmadığı, iş kalemlerine ait açıklamalar ve proforma faturaların uygun ve kabul edilebilir nitelikte olmadığı, isteklinin teklif mektubu kapsamında sunduğu açıklamalarında yer alan iş kalemlerine ait miktar ve fiyatların daktilo hatası gerekçesi ile değiştirilmesinin kabul edilemeyeceği” gerekçesiyle uygun bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin aşırı düşük açıklamalarının incelenmesi neticesinde; başvuru sahibince teklif bedelini oluşturan iş kalemlerine ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bunlara ilişkin kanıtlayıcı belgeler ve proforma faturaların sunulduğu, idari şartnamenin diğer hususlar bölümünde “proforma fatura veya teklif mektuplarının” sunulması istendiğinden başvuru sahibince teklif zarfı kapsamında proforma fatura veya firmalardan alınan teklif zarflarının sunulabileceği, sunulan proforma faturalarda ve teklif mektuplarında her ne kadar tarih bulunmasa da fiyatların ihale konusu iş için verildiğinin açıkça yer aldığı, bunun ise fiyatların güncel ve piyasa şartlarını yansıttığını ortaya koymak açısından yeterli olduğu, ancak, teklif mektubu kapsamında sunulan iş kalemlerine ilişkin miktar ve birim fiyatların, idarece aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında  ayrıca istenen 6 kaleme ilişkin açıklamaların üçünde değiştiği, teklifte yapılan bu değişikliğin Kamu İhale Kanununun 30 uncu maddesinin son fıkrasının “Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.” hükmü karşısına mevzuata aykırı olduğu, dolayısıyla, idarece başvuru sahibinin açıklamalarının kabul edilmemesinin mevzuata uygun olduğu sonucunca varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak; idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde isteklilerden iş deneyimiyle ilgili olarak “son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70´ i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’ si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %100’ü oranından az olmamak üzere sözleşemeye ilişkin iş deneyim belgesi” istendiği, 7.4 maddesinde benzer iş olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/III grubu işlerin belirlendiği görülmüştür.

 

İhaleye en düşük ikinci teklifi veren Enderpen Akgünler PVC Plast. İnş. Taah. Gıda San. Turz. İth. İhr. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimine ilişkin olarak yarıdan fazla hissesine sahip Murat TOSUN’a ait Edirne Belediyesince 23.11.2004 tarihinde düzenlenmiş ve özel sektöre gerçekleştirilen iş denetleme belgesinin sunulduğu, anılan belgeyle ilgili olarak idarece 31.07.2007 tarihinde istekliden belgedeki bilgilerin incelenmesi amacıyla tevsik edici bilgi ve belgelerin istendiği, aynı tarihte Edirne Belediyesine yazılan yazı ile de anılan belgede ruhsat ve iskan tarihi gibi bilgilerin olduğu, fotoğrafın yer almadığı ve içeriğinin standart forma uygun olmaması nedeniyle tereddüde düşüldüğü gerekçesiyle bilgi istenmiştir,

 

Edirne Belediyesince 01.08.2007 tarihinde gönderilen yazıyla, iş denetleme belgesinin taraflarınca düzenlendiği, ruhsat ve iskan tarihinin sehven yazıldığı, belgenin güncelleştirilmesinin yapılarak ekte gönderildiği belirtilmiş ve 31.07.2007 tarihli iş denetleme belgesi yazı ekinde gönderilmiştir.

 

Bu arada Enderpen Akgünler PVC Plast. İnş. Taah. Gıda San. Turz. İth. İhr. Ltd. Şti. tarafından 01.08.2007 tarihli yazıyla idarece istenilen belgeler gönderilmiş, anılan belgelerin incelenmesi neticesinde idarece 08.08.2007 tarihinde Edirne Belediyesine gönderilen ikinci yazıyla iş denetleme belgesi konusu işte dörtlü TUS uygulamasının geçerli olup olmadığı ve 31.07.2007 tarihli belgedeki yetkili imzaya açıklık getirilmesi istenmiştir.

 

Edirne Belediyesince 09.08.2007 tarihinde gönderilen yazıyla, Belediye Başkanınca iş deneyim belgelerinin ilgili daire müdürlükleri tarafından imzalanmasına yetkili kılındıklarına dair 28.06.2005 tarihli yazı örneği gönderilmiş ve 31.07.2007 tarihli belgenin iptal edildiği belirtilerek yenisinin düzenlendiği ve 08.08.2007 tarihli belgenin ekte gönderildiği belirtilmiştir.

 

Edirne Belediyesince 10.08.2007 tarihinde gönderilen yazıda ise, belge sahibi Mutar TOSUN’un son gönderilen belgedeki mesleği ile ilgili orana yaptığı itiraz üzerine yeniden yapılan değerlendirmede, 08.08.2007 tarihli belgenin iptal edilerek 10.08.2007 tarihli belge düzenlendiği belirtilmiş ve anılan belge yazı ekinde gönderilmiştir.

 

Anılan belgelerin incelenmesi sonucu; isteklice sunulan belge ile Belediyece yapılan değişiklikler sonucu düzenlenen belgeler arasında işin adı ve konusu, işin yapıldığı yer, belge sahibinin sıfatı, aynı sıfatla başkasının çalışıp çalışmadığı, sözleşme bedeli, ilgilinin görev yaptığı tarihler, işin gerçekleştiği tarihler, belge tutarı ve ilgilinin mesleği ile ilgili tutarın tamamen değiştiği, hatta ilk belgede ilgilinin görev yaptığı tarihler olarak 1993 – 1999 yılları arası gösterilmesine rağmen, ilgilinin 07.07.1997 tarihinde mezun olduğu dikkate alınırsa bu tarihler de çalışmasının mümkün olmadığı,

 

            İhale komisyonunca 10.08.2007 tarihli iş denetleme belgesi esas alınarak yapılan değerlendirmede, iş denetleme belgesine konu olan “İşyeri İnşaatı: Küçük Sanatlar Depolama Alanı” işinin benzer iş kapsamında yer almadığı, B IV grubu işlerden olduğu gerekçesiyle Enderpen Akgünler PVC Plast. İnş. Taah. Gıda San. Turz. İth. İhr. Ltd. Şti.’nin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Ancak, anılan isteklinin, 27.08.2007 tarihinde, iş deneyim belgesine konu işin mimarlık hizmetlerine esas olan hizmetlerden A 3 sınıfı iş olduğunun iş deneyim belgesinde belirtildiği, dolayısıyla benzer iş kapsamında yer aldığı gerekçesiyle şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İhale yetkilisince görevlendirilen raportörün raporunda, iş denetleme belgesinde ilgilinin mesleği ile ilgili tutarın önce % 47 sonra % 49,47 ve söz konusu işin önce konut sonra ticarethane olarak düzenlendiğine değinilmekle birlikte, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinden görüldüğü üzere belge konusu işin tek katlı, asansörsüz, kalorifersiz 16 adet dükkandan oluşan 1642 m2 alana sahip yapı olduğu, B IV grubunda herhangi bir işyeri ifadesinin bulunmadığı, bu nedenle anılan işin BIII grubunun 28 inci  maddesinde yer alan “İş hanları, ticari bürolar” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiş, ihale yetkilisince şikayet üzerine verilen kararda, belge konusu işin B III grubundaki “İş hanları, ticari bürolar”  kapsamında değerlendirilebileceği gibi, B V grubunun 8 inci maddesinde yer alan “Tek katlı dükkan ve ofisler” kapsamında da değerlendirilebileceği, ancak raportör raporu doğrultusunda kamu yararı da gözetilerek, sadece bu ihaleye mahsus olarak anılan işin B III grubu kapsamında değerlendirilebileceği, bu kapsamda 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi kapsamında düzeltici işlem tesis edilmesine karar verildiği,

 

İhale komisyonunca düzeltici işlem kararı doğrultusunda henüz bir işlem yapılmadan, bu kez 08.10.2007 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçe ile Çepniler İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin düzeltici işlem kararına karşı şikayet başvurusunda bulunduğu, konunun incelenmesi için ihale yetkilisince daha önceki raportörün görevlendirildiği, ihale yetkilisince raportör raporu doğrultusunda iddiaların yeni bir bilgi ve belgeye dayanmadığı, ihaleyle ilgili olarak Taşlar İnş. Taah. Paz. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu göz önünde bulundurularak başka bir işlem yapılmasına gerek olmadığı gerekçesiyle şikayet başvurusunun reddedildiği ve anılan kararın 01.11.2007 tarihinde isteklilere gönderildiği anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede, belgeyi düzenleyen belediyece en son düzenlenen iş denetleme belgesinde, belgeye konu olan işin yapı ruhsatında tek katlı, asansörsüz, kalorifersiz 16 adet dükkandan oluşan 1642 m2 alana sahip yapı olduğu ve kullanma amacının işyeri (büro) olarak belirtildiği, bahse konu işin niteliği ve B III grubunda daha kapsamlı ve büyük işlerin tanımlandığı dikkate alınırsa, belge konusu işin B III grubu kapsamında değerlendirilemeyeceği, belgeye konu işin ihaleye göre farklı gruplara sokulamayacağı, ayrıca idarece düzeltici işlem tesisi yönünde alınan kararda, sözleşme  bedeline göre gerçekleştirilen denetleme oranının dikkate alınmadığı, Yapım İşleri İhalelerini Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinde ve idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde isteklilerce iş deneyimiyle ilgili olarak “son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70´ i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’ si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belge” sunulmasının zorunlu olduğunun açıkça belirtildiği, sunulan iş denetleme belgesinin son halinde denetleme oranının  % 49,47 olduğu ve % 50 oranını karşılamadığı, bu itibarla, idarece anılan isteklinin iş denetleme belgesinin geçerli kabul edilmesinin anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.  

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ğ) ve (ı) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          ğ) İhale dokümanının  ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması yönünden yapılan incelemede şu hususlar tespit edilmiştir;

 

İhale konusu işin onarım işi olduğu dikkate alınırsa, sadece B III grubu işlerin benzer iş olarak belirlenmesinin ihaleye katılımı sınırlandıracağı, benzer iş tanımının Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ hükümleri dikkate alınarak benzer onarım işlerini de kapsayacak şekilde belirlenmesi gerektiği,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında “Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

İdari Şartnamede ve işe ait ihale ilanında bunların dışında “gerçek piyasa fiyatlarının proforma fatura veya teklif mektuplarını, varsa avantajlı maliyet düşürücü unsurlar, genel giderler (şantiye giderleri, personel giderleri, iş makineleri, işletme giderleri, ALL-RİSK sigorta giderleri, harç giderleri, SSK payı, vergiler v.s.), sözleşme giderleri (damga vergisi, sözleşme karar pulu, KİK payı, kesin teminat masrafları v.s.)” ile ilgili belgelerin de istendiği,

 

İdari Şartnamede yapılan düzenleme ile istenen belgelerin, Uygulama Yönetmeliğinin cevaz verdiği sınırların ötesinde olduğu, bir aşırı düşük teklif açıklamasının bütün unsurlarının, tekliflerinin aşırı düşük teklif olup olmadığı henüz belli olmayan bütün isteklilerden teklif  kapsamında istenmesinin bu bağlamda mümkün olmadığı,

 

Anılan düzenlemenin söz konusu belgeleri süresinde temin edemeyen kişilerin teklif vermesini engelleyeceği ve isteklilerin teklif maliyetini artırıcı nitelikte olması nedeniyle, bahse konu belgelerin tekliflerin sunulması aşamasında istenmesinin 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine de aykırı olduğu, dolayısıyla tespit edilen bu aykırılıklar düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan ihalenin iptalini gerektirdiği sonucuna varılmıştır.

 

            ı) Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

İdarece aşırı düşük teklif sorgulamasına esas olarak yapılan aşırı düşük sınır değer tespitinde, Küre İnş. Yapı Mim. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. hariç, diğer 5 firmanın teklif fiyatları esas alınarak sınır değerin tespit edildiği, ancak Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII-H maddesinin (a) bendinde, aşırı düşük teklif sınır değer tespitinde geçerli tekliflerin dikkate alınacağının düzenleme altına alındığı, idarece sınır değer tespiti yapıldığı tarihte Enderpen Akgünler PVC Plast. İnş. Taah. Gıda San. Turz. İth. İhr. Ltd. Şti. ve DAD Müh. Taah. İnş. Paz. Gıda Teks. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmış olmasına rağmen, bu isteklilerin tekliflerinin de sınır değer tespitinde dikkate alındığı, bunun dışında aşırı düşük sınır değer hesabında esas alınan geçerli tekliflerin doğru tespit edilip edilmediği yönünden yapılan incelemede;

 

1) Taşlar İnş. Taah. Paz. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, anahtar teknik personelin bünyesinde çalıştığını tevsik etmek için sunduğu işe giriş bildirgesinde işe başlama tarihi olarak ihale tarihinin yer aldığı görülmüştür.

 

İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinin (a) bendinde anahtar teknik personel olarak 1 adet inşaat mühendisi veya mimar istenmiş, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, istenilen anahtar teknik personelin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde çalışıyor olması şartı aranmıştır.

 

Anılan düzenleme uyarınca, anahtar teknik personel ihale tarihinden önce işe alınmış olma şartını taşımadığından, bahse konu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken teklifin değerlendirmeye alınması ve aşırı düşük sınır değer hesabında dikkate alınması mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

2) Ayrıca Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 37 inci maddesinde ve idari şartnamenin 7.2.2 maddesinde “Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

Gümüş İnş. Nalb. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu bilançoların serbest muhasebeci onaylı olduğu, isteklinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerekirken teklifinin geçerli kabul edilmesi ve aşırı düşük sınır değer hesabında dikkate alınmasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Bunun dışında, anılan isteklinin 30.07.2007 tarihli yazısında, ihale sonucunca itirazları olmayacağını belirterek geçici teminat mektubunun iadesini istemesi karşısında, idarece isteklinin geçici teminatını iadesi ve kesinleşen ihale kararında isteklinin teklifini dikkate almaması da 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 30 uncu maddesinin son fıkrası hükmü karşısında mevzuata aykırı bulunmuş, ancak isteklinin teklifinin zaten değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden anılan husus esasa etkili görülmemiştir.

 

Yapılan inceleme doğrultusunda ihalede geçerli tek teklifin Çepniler İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi olduğu tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Edirne Belediyesince düzenlenen iş denetleme belgesinin iptali hususunda aynı Belediyeye bildirimde bulunulmasına,

 

3) Bahse konu iş denetleme belgesiyle ilgili olarak, aynı belgeyi dört farklı şekilde düzenleyen ve onaylayanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığına bildirilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği Gerekçede Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak alınan teknik görüşte; “Bahse konu teknik şartname incelendiğinde, belli bir ürün grubu baz alınarak yazıldığı anlaşılmaktadır. Ama bu durum başka markaların muadil cihaz teklifini engelleyecek yapıda görülmemektedir.” şeklinde görüş bildirilmiş olup, anılan görüşteki “Ama bu durum başka markaların muadil cihaz teklifini engelleyecek yapıda görülmemektedir.” şeklindeki ifade göz önünde bulundurulup ihaleye iki farklı modelde teklif verildiği de anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmadığından çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

 

 

 

                        Ali KAYA                                                                       Abdullah DÜNDAR                                  Kurul Üyesi                                                                          Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul