İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3708
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :18
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3708
Şikayetçi:
 Ahmet BİLMEZ, İstasyon Cad. Eski Hal Girişi Kapısı Yanı No:18 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ X. Bölge Müdürlüğü 101. Şube Müdürlüğü, Elazığ Yolu Üzeri 21120 Seyrantepe / DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.10.2007 / 29037
Başvuruya konu ihale:
 2007/149351 İhale Kayıt Numaralı “Dicle İlçe Merkezi Taşkın Koruma Kanalı İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.11.2007 tarih ve 06.08.67.0187/2007-49E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ X. Bölge Müdürlüğü 101. Şube Müdürlüğü’nce 17.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Dicle İlçe Merkezi Taşkın Koruma Kanalı İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Ahmet Bilmez’in  11.10.2007 tarih ve 29037 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.10.2007 tarihli dilekçe ile başvuruda bulunduğu, bahse konu ihale ile ilgili yapılan başvuru sonucunda 30.10.2007 tarih ve 2007/AK.Y-867.1 sayılı kurul kararıyla iddiaların incelenmesine geçildiği,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince iddiaların uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalenin ÇED Yönetmeliğinin Ek-2 listesi 21/d maddesi kapsamında seçme eleme kriterleri uygulanacak proje olmasına rağmen ÇED Gerekli Değildir Belgesi alınmadığı, bu durumun Çevre Kanununun 10 uncu ve Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İddia konusu ile ilgili olarak idareden bilgi ve belgelerin istenilmesi üzerine idare tarafından gönderilen ve 12.11.2007 tarih ve 32540 sayıyla Kurum kayıtlarına alınan yazı ve eklerinin incelenmesi neticesinde; söz konusu işin 2007  yılı yatırım programında yer aldığı, ödenek yetersizliği nedeniyle 2008 yılı içinde ihale edilmesinin planlandığı, ancak, Diyarbakır İli Dicle Belediyesinin 13.09.2007 tarihli yazısında; “proje ile ilgili kamulaştırma işlemlerinin çözümlendiği, kazı çalışmalarının tamamlandığı, söz konusu güzergahın mevcut halde bırakılması ve üzerinden kış mevsiminin geçmesi halinde sık sık meydana gelen taşkınlar nedeniyle 38 adet konut ve 130 dekar tarım arazisinin taşkın zararlarına maruz kalacağı belirtilerek, proje ihalesinin bir an önce yapılarak taşkın koruma kanalının inşa edilmesi” talebinde bulunulduğu, Dicle Belediyesinin yazısına istinaden Genel Müdürlüğe ödenek talebinde bulunulduğu ve ödenek talebinin uygun görülmesi üzerine anılan işin ihaleye çıkıldığı, ihale konusu işin anılan sebeplerden doğal afetler nedeniyle aciliyet arz eden  işler kapsamında olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde yer alan “İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmü doğrultusunda söz konusu işin ihalesinin yapıldığı, ancak işin aciliyeti nedeniyle daha önce sonuçlanmayan ÇED belgesi çalışmalarının 08.11.2007 tarihinde sonuçlandığı ve bahsi geçen “Dicle İlçe Merkezi (Bağlarbaşı Deresi) Taşkın Koruma Kanalı İnşaatı” projesine ait “ÇED Gerekli Değildir” belgesinin alındığının belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Yapılan incelemede, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü’nce söz konusu proje hakkında “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilerek “ÇED Gerekli Değildir” belgesi düzenlendiği, anılan belgenin yazı ekinde gönderildiği, her ne kadar ihale tarihi itibarı ile henüz “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmamış olsa da, ihale süreci tamamlanmadan önce “ÇED Gerekli Değildir” belgesinin alındığı tespit edilmiştir.

           

            Sonuç olarak, idarece 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olarak ihaleye çıkılmış ise de, ihale süreci tamamlanmadan “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alındığından, bu durum esasa etkili görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul