İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3837
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :89
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3837
Şikayetçi:
 Ahmet GENÇ / İnşaat Taahhüt İşleri, İstiklal Cad. Konyalı Apt.No: 160/8 Samsun
 İhaleyi yapan idare:
 SASKİ Genel Müdürlüğü, Pazar Mh.Necipbey Cd. No: 35/A 55020 Samsun
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.11.2007 / 32076
Başvuruya konu ihale:
 2007/99945 İhale Kayıt Numaralı “Büyükoyumca, Karaoyumca, Meyvalı ve Sarıtaş Köyleri Grubu İçmesuyu İnşaatı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.11.2007 tarih ve 06.09.44.0085/2007-65 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Saski Genel Müdürlüğü tarafından 24.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Büyükoyumca, Karaoyumca, Meyvalı ve Sarıtaş Köyleri Grubu İçmesuyu İnşaatı İşi ihalesine ilişkin olarak Ahmet GENÇ / İnşaat Taahhüt İşleri’nin 08.11.2007 tarih ve 32076 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;  4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihaleye istekli olarak katıldıkları ancak idari şartname gereği istenen makine ve ekipman taahhütnamesini eksik doldurdukları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, ihale dokümanı bir bütün olduğu için teklif mektuplarında belirtilen ihale dokümanındaki ifadeleri kabul ettikleri yolundaki beyanlarının ilgili taahhüdü de kapsayacağı dolayısıyla idarenin kendilerini değerlendirme dışı bırakmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde de; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (ç) bendi uyarınca itirazen şikayet başvuru dilekçesinde bulunması gereken, başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmediği, dilekçenin bu haliyle İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen şekil unsurlarını içermediği, bunun üzerine başvuru süresinin bitimine kadar anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca, eksiliklerin giderilmesi için aykırılıkların elektronik ortamda yayınlandığı ancak başvuru sahibinin süresi içinde eksiklikleri tamamlamadığı tespit edilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Söz konusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul