İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3838
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :90
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3838
Şikayetçi:
 Maktes Makina Tesisat ve Tic.A.Ş., Necatibey Caddesi No:18 Karaköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve Nato Enf. Dairesi Başkanlığı, 06100 Bakanlıklar/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.10.2007 / 29128
Başvuruya konu ihale:
 2007/75343 İKN|li “Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı Mevcut Kazanların Doğalgaza Dönüştürülmesi Yapım İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.11.2007 tarih ve 06.0880.0085/2007-53E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve Nato Enf. Dairesi Başkanlığı’nca 19.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı Mevcut Kazanların Doğalgaza Dönüştürülmesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Maktes Makina Tesisat ve Tic.A.Ş.’nin 12.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.10.2007 tarih ve 29128 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve Nato Enf. Dairesi Başkanlığı tarafından “Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı Mevcut Kazanların Doğalgaza Dönüştürülmesi” işinin 19.07.2007 tarihinde ihale edildiği, söz konusu ihalede en düşük teklifin firmaları tarafından verilmiş olmasına rağmen idarenin 05.09.2007 tarihli yazısında ihalenin Yetsan Paz. Isı San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığının belirtildiği, kesinleşen ihale kararı bildirim yazısında; firmalarının teklif dosyasında   ihale öncesi isteklilere şartname ekinde verilen standart form KİK 027.3/Y’ye uygun olarak tanzim edilmemiş bir formun sunulması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıklarının ifade edildiği, söz konusu formun hukuki yönden eksiksiz olduğu, şimdiye kadar tüm ihalelerde aynı formun sunulmasına rağmen hiçbir ihalede bu nedenden dolayı değerlendirme dışı bırakılmadıkları, ayrıca zaten şartnamenin 32.1.2.b maddesi uyarınca önemsiz belge ve bilgilerin tamamlanabileceği, ihalede en düşük teklifin firmalarına ait olmasına rağmen hukuki bir gerekçe olmadan idarenin zarara uğratıldığı iddia edilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun ihaleye katılımda yeterlik kurallarını düzenleyen 10 uncu maddesinin ilk fıkrasının (b) bendinin 1 numaralı alt bendinde, isteklinin mesleki ve teknik yeterliliğinin belirlenmesi için mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgelerin sunulması gerektiği belirtilmiştir. Öte yandan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinde ise, bu belgelerin hangileri olduğu sayılmıştır. Anılan maddenin ilk fıkrasının (e) bendinde göre isteklilerin teklif mektuplarında gerçek veya tüzel kişi olmaları durumuna göre, ortağı oldukları şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları sermaye şirketlerine ilişkin beyannameyi sunmak zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır. Anılan beyanname ilgili Yönetmelik ekinde İhaleye Katılacak Olanlar Tarafından Tüzel Kişiliklerdeki Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verilecek Beyanname başlıklı ve KİK027.3/Y numaralı standart form olarak düzenlenmiştir.

 

            Söz konusu beyannamenin istenmesinin nedeni, isteklilerin, varsa, ticari ortaklarıyla ilgili yasaklama kararının olup olmadığını tespit etmek ve ilerde ortaya çıkabilecek olası yasaklama kararlarına ilişkin olarak ortağı olunan şahıs şirketleriyle sermayesinin yarısından fazlasına sahip olunan sermaye şirketleri için de koşut yaptırımların uygulanmasını sağlamaktır. Dolayısıyla istekliler anılan beyannameyi sunmak suretiyle ticari ortaklıklarıyla ilgili irade beyanlarını ihaleyi yapan idareye sunmaktadırlar.

 

            Başvuruya konu ihalede, KİK027.3/Y numaralı standart forma uygun olmayan ortaklık veya hisse beyanını sunan  başvuru sahibi değerlendirme dışı bırakılmıştır. Başvuru sahibi tarafından teklifiyle birlikte sunulan standart form incelendiğinde, beyanı gereken herhangi bir ortaklık veya hisse olmaması halinde, işaretlenmesi gereken “beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır” kutucuğuyla birlikte “aşağıda ad soyad/unvan ve diğer bilgileri yer alan şahıs şirketlerinde ortak [olduğumu/olduğumuzu] ve/veya sermaye şirketlerinin sermayesinin yarısından fazlasına sahip [olduğumu/olduğumuzu] beyan [ediyorum/ediyoruz” kutucuğunun aynı anda işaretlendiği, ancak işaretlenen ikinci kutucuktaki tercihli kısımlara “ortak olmadığımızı” ve “sahip olmadığımızı” ibarelerinin eklenip ortaklık/hisse beyanı başlıklı bölümün de boş bırakıldığı tespit edilmiştir. Öte yandan başvuru sahibi “bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum” kutucuğunu da doldurarak ilgili taahhüdü de beyan etmiştir.

 

            Bu değerlendirmelerden hareketle, başvuru sahibinin doldurduğu standart formdan, isteklinin başka tüzel kişiliklerdeki ortaklıklarının olup olmadığının anlaşılabilmesinin mümkün olduğu ve başvuru sahibinin, herhangi bir ortaklığının bulunmadığı yolundaki, irade beyanı açık olduğundan, gerek 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde gerekse Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinde belirtilen belgelerdeki bilgilerin başvuru sahibi tarafından ihalede sunulan standart formdan edinilebileceği açıktır. Dolayısıyla isteklinin teklifinin  yukarda ifade edilen şekilde doldurulan standart formun uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında kamu ihale mevzuatına uyarlık bulunmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          ı) Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede;

            4734 sayılı Kanunun ihaleye katılımda yeterlik kurallarını düzenleyen 10 uncu maddesinin ilk fıkrasının (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde, iş deneyim belgesi olarak, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenebileceği belirtilmiştir. Öte yandan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin iş deneyim belgelerini tanımlayan 40 ıncı maddesinin ilk fıkrasında da aynı hüküm yer almaktadır.

Anılan Yönetmeliğin iş deneyim belgelerinin düzenlenmesini ve verilmesi usullerini belirten 50 nci maddesinde ise, iş deneyim belgesinin, bir sözleşme kapsamında, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenleneceği ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanacağı, gerçek kişi veya devlet ya da diğer kamu tüzel kişileri haricindeki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için ise, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili bayındırlık ve iskan il müdürlüğü tarafından düzenleneceği, belediyece düzenlenen iş deneyim belgelerinin belediye başkanı veya yetki verdiği kişi tarafından, bayındırlık ve iskan il müdürlüğünce düzenlenenlerin ise, valilik tarafından onaylanacağı hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, kamu ihale mevzuatı çerçevesinde, istekliler tarafından teklif mektupları kapsamında idarelere sunulacak iş deneyim belgelerinin anılan maddelerde belirtilen şekil unsurlarını taşımaları zorunludur.

Başvuru konu ihalede, başvuru sahibi Maktes Makina Tesisat ve Tic. A.Ş. iş deneyim belgesi olarak Intes İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından düzenlenmiş 07.06.2000 tarihli iş bitirme belgesini sunmuştur. Yukarıda anılan Yönetmelik hükmü gereği, bir özel hukuk tüzel kişisi olan İntes İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından düzenlenen iş bitirme belgesinin, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili bayındırlık ve iskan il müdürlüğü tarafından düzenlenmesi, belediyece düzenlenen iş deneyim belgelerinin belediye başkanı veya yetki verdiği kişi tarafından, bayındırlık ve iskan il müdürlüğünce düzenlenenlerin ise, valilik tarafından onaylanması gerekmektedir. Başvuruya konu ihalede, Maktes Makina Tesisat ve Tic. A.Ş.’ye ait iş deneyim belgesinin anılan idari makamlar tarafından düzenlenip onaylanmaması, sunulan belgenin anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde iş deneyim belgesi olarak değerlendirilmesini olanaksız kılmaktadır. Dolayısıyla ihaleyi yapan idarenin başvuru sahibine ait iş deneyim belgesini geçerli kabul etmesi kamu ihale mevzuatına aykırı bulunmaktadır.

Sonuç olarak, her ne kadar başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde ileri sürdüğü iddialar yerinde bulunmakta ise de, sunmuş olduğu iş deneyim belgesi başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirdiğinden başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen işlem sonucu itibariyle yerinde bulunmuştur.

 

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul