İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3842
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :95
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3842
Şikayetçi:
 İZKA İnşaat Taah. Müh. Teks. Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti, Yıldız 4. Cadde 65/8 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Atatürk Bulvarı No:221 06100 Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.10.2007 / 30530
Başvuruya konu ihale:
 2007/99665 İhale Kayıt Numaralı “UEKAE Gebze Ek Hizmet Binası Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.11.2007 tarih ve 06.0919.G020/2007-40 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nca 14.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “UEKAE Gebze Ek Hizmet Binası Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak İZKA İnşaat Taah. Müh. Teks. Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 10.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet  başvurusunun, idarenin 17.10.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  26.10.2007 tarih ve 30530 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece söz konusuUEKAE Gebze Ek Hizmet Binası Yapım İşi”nin ihale komisyonu tarafından; “…en düşük fiyat teklifinde bulunan firmanın teklif dosyasında eksik belgesi olması, diğer firmaların ise sunmuş oldukları fiyat tekliflerinin uygun bulunmaması nedeniyle; 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi gereğince ihale komisyonu tarafından ihale iptal edilmiştir.” şeklindeki gerekçe ile ihalenin iptal edildiği, böyle bir  gerekçe ile ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İdare tarafından söz konusu ihalenin iptaline ilişkin belirtilen gerekçe ile sınırlı olarak ihale dosyası üzerinde yapılan incelemede;

 

             4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir. hükmü yer almaktadır.

 

   Aynı maddenin gerekçesinde; tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya  yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle, ihalenin iptal edilebileceği açıklanmıştır.

 

            Aynı Kanunun  40 ıncı maddesinde; "… İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır." hükmü bulunmaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin XII “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlığı altında (c) bendinde; Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlığı altında;

 

            “ İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir hakkına sahiptir.

            Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            İhaleye sunulan yedi tekliften ikisinin belge eksikliği nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, beş adet geçerli teklifin ise yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, böylesi bir durum karşısında ihale komisyonu; “…en düşük fiyat teklifinde bulunan firmanın teklif dosyasında eksik belgesi olması, diğer firmaların ise sunmuş oldukları fiyat tekliflerinin uygun bulunmaması nedeniyle; 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi gereğince ihale komisyonu tarafından ihale iptal edilmiştir.” şeklindeki gerekçe ile ihalenin iptaline
   Oybirliği ile karar verilmiştir.

 

            Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu durumlarda ihaleyi iptal edip etmeme konusunda idarenin takdir hakkı olduğu,  söz konusu ihalede  idarenin takdirinin ihalenin yaklaşık maliyetin üzerinde bir istekli üzerinde bırakılmaması yönünde olduğu, yedi adet isteklinin katıldığı bir ihalede geçerli beş adet teklifin kalması ve bu tekliflerin de yaklaşık maliyetin üzerinde olması sebebiyle idarenin ihaleyi iptal etmesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.  

 

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul