İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3849
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :116
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3849
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Kastamonu Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:57 KASTAMONU
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.11.2007 / 596.1
Başvuruya konu ihale:
 2007/172617 İhale Kayıt Numaralı “Kastamonu Bozkurt Merkez Afet Konutları Altyapı (Kanalizasyon ve İstinat Duvarı) Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.11.2007 tarih ve 06.09.62.0132/2007-63 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kastamonu Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından 13.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kastamonu Bozkurt Merkez Afet Konutları Altyapı (Kanalizasyon ve İstinat Duvarı) İşi” ihalesine ilişkin olarak 16.11.2007 tarih ve 596.1 sayılı Başkanlık İstemine konu dilekçede, ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başkanlık İstemine konu 06.11.2007 tarih ve 31813 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçede özetle; ihale ilanında benzer iş olarak B-IV grubu işlerin belirtildiği ancak B-IV grubu işlerin üst yapı (bina) işlerini kapsadığı, ihale konusu işin ise, A-V grubuna dahil bir iş olduğu, bu nedenle rekabetin ve verimliliğin sağlanması açısından ihale ilanının buna göre düzeltilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Yapılan inceleme sonucunda; Başkanlık istemine konu dilekçe sahibinin 05.11.2007 tarihli dilekçe ile idareye başvurduğu, idarenin 19.11.2007 tarih ve 3054 sayılı yazısında; bünyelerinde doğrudan ve bütün olarak alt yapı işlerini kapsayan ihalelerin yapılmadığı ancak üst yapı grubunda olan binaların alt yapı bağlantılarını gerektiren imalatların yapıldığı, 2006 yılı yatırım programı içinde Bozkurt Afet Konutlarına ait binaların yaptırılmış olduğu, fakat istinat duvarı, çevre düzenlemesi ve kanalizasyon bağlantı işlerinin ise yapılamadığı, bu işlerin yapımının Afet İşleri Genel Müdürlüğünce 2007 yılında uygun görüldüğü ve ödenek tahsis edilerek ihaleye çıkıldığı, başvuru konusu ihalede imalatların ağırlığını istinat duvarı ve çevre düzenlemesinin oluşturduğu, işin doğrudan ve bir bütün olarak alt yapı işlerini kapsamadığı, bu nedenle B-IV grubu işlerin benzer iş olarak belirlendiği ifade edilmiştir.

 

Yerel gazetede yayımlanan ihale ilanının 4.4 maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B-IV grubu işler benzer iş olarak kabul edilecek.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ eki benzer iş grupları listesinde yer alan A-V (İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri) grubu içerisinde kanalizasyon ve/veya yağmur suyu şebekeleri işi yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan ihaleyi yapan idarenin şikayete vermiş olduğu cevapta yaptığı açıklamalar ve Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ dikkate alındığında, idarenin 2006 yılı yatırım programı içinde yaptırmış olduğu Bozkurt Afet Konutlarına ait binaların istinat duvarı, çevre düzenlemesi ve kanalizasyon bağlantı işleri için ihaleye çıktığı, bu işin üst yapı (bina) işleri ile bağlantılı olduğu, imalatların ağırlığını istinat duvarı ve çevre düzenlemesinin oluşturduğu ve işin doğrudan ve bir bütün olarak alt yapı işlerini kapsamadığı anlaşıldığından, B-IV grubu işlerin benzer iş olarak belirlenmesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul