İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3853
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :144
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3853
Şikayetçi:
 Mutlu İnşaat Müh. ve Müth. San. Tic. Ltd. Şti., Mecit Mutlu İşhanı Kat:2 68100 AKSARAY
 İhaleyi yapan idare:
 Aksaray Milli Eğitim Müdürlüğü, AKSARAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.11.2007 / 34164
Başvuruya konu ihale:
 2006/83949 İhale Kayıt Numaralı “Aksaray Merkez Nakkaş Mah. Hacı Kerim Yardımlı 24 Derslikli İ.Ö.O. İkmal İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.11.2007 tarih ve 06.09.84.0198/2007-99 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Aksaray Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 11.08.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Aksaray Merkez Nakkaş Mah. Hacı Kerim Yardımlı 24 Derslikli İ.Ö.O. İkmal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Mutlu İnşaat Müh. ve Müth. San. Tic. Ltd. Şti’nin 22.11.2007 tarih ve 34164 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Dilekçenin ilgisi nedeniyle idarenin bağlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin 11.08.2006 tarihinde firmaları üzerinde bırakıldığı ve 03.10.2006 tarihinde yer teslimi yapıldığı, söz konusu ihaleden önce yapı ruhsatı alınmamış olması ve arsa tapusunun bulunmaması nedeniyle TEDAŞ tarafından şantiye elektriği verilmediğinden inşaata başlanamadığı, arsa tapusunun ihale sonrası 14.08.2006 tarihinde, yapı ruhsatının ise yer tesliminden sonra 14.01.2007 tarihinde alındığı, yapı ruhsatının alınmasından sonra 25.01.2007 tarihinde elektrik abonesi olunduğu ancak inşaat sezonunun kapalı olmasından dolayı 01.04.2007 tarihinde inşaata başlanabildiği, 27.07.2007 tarihinde inşaat bitirilerek işin geçici kabulünün yapıldığı, geçici kabulün yapılmasından sonra düzenlenen kesin hak ediş ödemesinden yer teslim tarihi dikkate alınarak 86 günlük gecikme cezası karşılığı 38.184 YTL kesinti yapıldığı, ancak 01.04.2007 tarihi esas alınarak 28 günlük gecikme cezası karşılığı 12.432 YTL kesinti yapılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında, “İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak”, aynı maddenin ikinci fıkrasında ise, “Kurum gerekli gördüğü takdirde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır.” yönünde görevi bulunmaktadır. Bu itibarla; başvuruya konu ihale 4734 sayılı Kanuna tabi olmakla birlikte, başvuru sahibinin iddia konusunun sözleşmenin yürütülmesi sırasında doğan uyuşmazlıklara ilişkin olması ve sözleşmenin yürütülmesi sırasında doğan uyuşmazlıklara ilişkin şikayetleri Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmaması nedeniyle başvuru konusu Kurumun görev alanında bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Dilekçe ve eklerinin ilgisi nedeniyle idarenin bağlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul