İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3855
  • Toplantı No: 2007/071
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/071
Gündem No :1
Karar Tarihi:27.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3855
Şikayetçi:
 Ünal Akpınar İnşaat İml. San. ve Tic. A.Ş., Güneş Sokak, No:31 Kavaklıdere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sokak, No:62 34010 Merter/Güngören/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.10.2007 / 28996
Başvuruya konu ihale:
 2007/74801 İhale Kayıt Numaralı “Levazım-Akatlar Arası Karayolu Tüneli İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.11.2007 tarih ve 06.08.63.0026/2007-62E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü’nce 04.07.2007 tarihinde Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile yapılan “Levazım-Akatlar Arası Karayolu Tüneli İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Ünal Akpınar İnşaat İml. San. ve Tic. A.Ş.’nin 10.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.10.2007 tarih ve 28996 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

            Kurumun 15.10.2007 tarihli yazısı ve 06.11.2007/14726 tarih/sayılı tekid yazısı ile istenilmesi üzerine, idare tarafından 0811.2007 tarihli ve 134534 sayılı yazı ekinde gönderilen ve 09.11.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 04.07.2007 tarihinde yapılan ön yeterlik değerlendirmesine yapılan başvuruda sunmuş oldukları ISO 9001:2000 belgesi ve Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin fotokopi olduğu gerekçesiyle başvuruların yeterli bulunmadığı, oysa bu eksikliklerin başvurunun esasını değiştirecek nitelikte olmayıp tamamlatılabilecek belgeler sınıfında olduğu iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Şikayet Ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, adaylar yalnızca ön yeterlilik değerlendirmesine ilişkin idari işlemler hakkında şikayet başvurusunda bulunabileceklerinden, başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme ön yeterlilik aşaması ile sınırlı olarak yapılmıştır:

 

A) Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Şikayete konu ihalenin ön yeterlik şartnamesinin 9.3.4 maddesinde; “Kaliteye ilişkin belgeler; İstekliler ihale konusu işin içeriğine uygun ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi Belgesini vereceklerdir.” düzenlemesi,

 

         Anılan şartnamenin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 9.6 ncı maddesinde; “Adaylar, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesi çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

 

            Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

 

            Adaylar, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması  ile eksik belge  ve bilgilerin  tamamlatılması”  başlıklı  62 nci   maddesinde ise; “ İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, adaylarca veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

 

Ancak,

 

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

b) Adaylarca veya isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurları dışında, içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

İdarelerce tamamlatılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan hükümler uyarınca, başvuru sahibinin, ön yeterlilik aşamasında sunmuş olduğu ISO 9001:2000 Belgesi ile Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin fotokopi olması nedeniyle başvurusunun değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

(ğ) bendi gereğince ihale dokümanındaki aykırılıkların ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi olup olmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin belli istekliler arasında ihale usulünde yeterlik başlıklı 45 inci maddesinde;

İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi sebebiyle belli istekliler arasında yapılacak olan ihalelerde, adayların uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji bakımından asgari yeterlik koşullarını sağlayıp sağlamadıklarının belirlenmesi için ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre ön yeterlik değerlendirmesi yapılır.

 

Ön yeterlik aşamasında istenen bilgi ve belgelerin, bu Yönetmelikte düzenlenen esas ve usullere uygun biçimde belirlenmesi ve değerlendirilmesi zorunludur.

 

Ancak, bankalardan temin edilecek belgeler, adayların iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyim belgeleri üzerinden öngörülecek kriterler, idarece işin niteliğine uygun ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde, parasal tutar olarak belirlenir ve yeterlik kriteri olarak istenir.” hükmü yer almaktadır.

 

Aynı Yönetmeliğin “bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 36 ncı maddesinde; yeterlik belgeleri ile fiyat tekliflerinin birlikte verildiği ihalelerde; teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin verilmesinin zorunlu olduğu, Yönetmeliğin, yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkelere ilişkin 33 üncü maddesinde; isteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterlerinin rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

İşin ön yeterlik şartnamesinin 9.2.1. maddesi; “Bankalardan temin edilecek belgeler: Adayın 87.000.000,00 YTL den az olmamak üzere, aday tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin verilmesi zorunludur.” şeklinde düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde belirtilen % 10’luk tutar dikkate alındığında; adaylardan istenen nakit veya kullanılmamış teminat mektubu kredisi ya da serbest mevduat tutarının, ihale konusu işin yaklaşık maliyeti ile uyumlu olmadığı anlaşılmış olup, idarece ön yeterlik dokümanında bu hususta yapılan düzenleme Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesine aykırı bulunmuştur.

 

(ı) bendi gereğince ön yeterlik aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

Ön yeterlik şartnamesinin iş deneyim belgeleri başlıklı 9.3.1 maddesinde:

 

Son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

İş deneyimi olarak, aday tarafından 65.000.000,00 YTL tutarında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi verilmesi zorunludur.

İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının %10’ unu sağlaması gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Şartnamenin 9.4 maddesinde benzer iş olarak, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/III Grubu işlerin (1. Kapalı drenaj işleri, 2. Su tünelleri, derivasyon ve enerji tünelleri, galeriler, 3. Demiryolu ve karayolu tünelleri) kabul edileceği belirtilmiştir.

 

1) Yapılan ön yeterlik değerlendirmesi neticesinde yeterlik alarak ihaleye teklif veren adaylardan, Kiska Adi Komandit Şti.’nin sunduğu, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Dicle Barajı ve HES tesisleri inşaatı işine ilişkin iş bitirme belgesinin benzer işlere ait tutarının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin (g) bendinde yer alan “İş deneyimlerinin değerlendirilmesinde ihale veya ön yeterlik ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yılda yapılan işler ve iş kısımları dikkate alınır. İş bitirme ve iş durum belgelerinde yazılı deneyim tutarlarının asgari yüzde yetmişlik kısmı ile iş denetleme ve yönetme belgelerinde yazılı deneyim tutarlarının asgari yüzde ellilik kısmının ilk ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıl içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususu iş deneyim belgelerindeki bilgilerden tespit edilir. Bu tespitin iş deneyim belgeleri üzerinden yapılamadığı durumlarda; o işe ait düzenlenmiş hakediş raporları ve/veya idarece onaylı hakediş ödeme cetveli esas alınır. Ancak, hakediş raporlarının ve ödeme cetvelinin zorunlu nedenlerle verilemediği durumlarda, son on beş yılda gerçekleşen işlerin oran ve tutarları doğrusal orantı yoluyla bulunur.” hükmüne aykırı olarak, asgari yüzde yetmişlik kısmının son 15 yıl içinde gerçekleşmiş olma koşulunu sağlamadığı anlaşıldığından, anılan adayın yeterli bulunarak ihaleye davet edilmesi işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

2) Utay İnş. A.Ş. tarafından ön yeterlik başvurusunda, İnşaat Mühendisi Yılmaz DEMET adına İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “X1, X3 (Tuzla Sahil) ve X5 (Orhantepe Tuzla) Kolektör Ø 4500 mm . Tünel Bölümleri İnşaatı” işine ait 2.432.208.222.360 TL (1996 B.F.) + 1.407.822,85 USD tutarındaki iş denetleme belgesinin sunulduğu, söz konusu belgede uygulanan yapı tekniğinin “Konvansiyonel, mekanize, aç-kapa, ve zemin sağlamlaştırma yöntemleri ile Ø 4500 mm iç çaplı L= 6.195 m . Atıksu Tüneli ve şaft imalatları 1200/1800 mm. Yumurta kesitli L=732 m. atıksu tüneli” olarak belirtildiği, belge ekinde yer alan hakediş raporlarında benzer iş kalemlerinin güncellenen tutarının, istenen iş deneyim tutarını sağladığı, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde su tünellerinin A-III grubu işler arasında sayıldığı, dolayısıyla Utay İnş. A.Ş.’nin, iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmaması gerekçesiyle yeterli bulunmayarak ihaleye davet edilmemesi işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

3) Polat Yol Yapı San. ve Tic. A.Ş. tarafından ön yeterlik başvurusunda, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Çarşıbaşı – Trabzon – Araplı, Trabzon – Maçka yolu inşaatı” işine ait 83.487,95 YTL tutarındaki iş durum belgesinin sunulduğu, söz konusu belge ekinde yer alan Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünce düzenlenen belgede benzer iş kalemlerinin güncellenen tutarının istenen iş deneyim tutarını sağladığı anlaşıldığından, anılan adayın iş deneyim belgesinin tutarının yetersiz olduğu gerekçesiyle yeterli bulunmayarak ihaleye davet edilmemesi işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

4) Yapılan ön yeterlik değerlendirmesi neticesinde yeterlik alarak ihaleye teklif veren adaylardan, Güriş İnşaat ve Müh. A.Ş’nin başvurusunda, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Kralkızı – Dicle Cazibe Sulaması İsale Kanalı” işine ait 1986 sözleşme yılı fiyatları ile 83.292,52 YTL tutarındaki iş durum belgesinin sunulduğu, söz konusu belge ekinde yer alan hakediş raporlarında benzer iş kalemlerinin tutarları belirtilmekle birlikte, belge konusu işin sözleşme tarihinin 1986 yılı olduğu dikkate alındığında son 15 yılda yapılan benzer işler tutarı anlaşılamadığından, bu hususa ilişkin gerekli inceleme ve değerlendirme yapılarak sonucuna göre işlem yapılması gerekmektedir.

 

Yukarıdaki hususlara ek olarak, başvuru konusu ihalede yeterli bulunarak ihaleye davet edilen adayların ihaleye yeni bir iş ortaklığı oluşturarak teklif verdikleri tespit edilmiştir. Bu hususun ihalede ayrı ayrı yeterli sayılan adayların birleşerek yeni bir istekli halinde teklif vermelerinin davet edilmeyen adayın teklif vermesi, rekabeti engellemesi ve yeterli sayılma koşullarının değişmesi sonucunu doğuracağından mevzuata aykırı bulunmuştur.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Kurul Kararında ihale işlemlerinin iptalini gerektiren gerekçelere ilave olarak;

 

İşin Ön Yeterlik Şartnamenin 9.4 maddesinde benzer iş olarak, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ´de yer alan,  A/III Grubu işlerin (1. Kapalı drenaj işleri, 2. Su tünelleri, derivasyon ve enerji tünelleri, galeriler, 3. Demiryolu ve karayolu tünelleri) kabul edileceği belirtilmiştir.

 

Bilindiği üzere günümüzde aç-kapa metotla inşa edilen tüneller, klasik metotla inşa edilen tüneller,  TBM tünel delme makinesi ile inşa edilen tüneller ve batırma tünel olmak üzere dört temel yöntem ile tünel uygulamaları yapılmaktadır. Anılan düzenleme uyarınca kullanılan inşaat prensipleri açısından ayrım yapılmaksızın tünel türlerinin tamamı benzer iş kapsamında bulunmaktadır. Dolayısıyla, Alsim Alarko San. Tes. ve Tic. A.Ş., Yüksel İnş. A.Ş. ile Hazinedaroğlu İnş. Tic. A.Ş. tarafından ön yeterlik başvurusunda sunulan iş deneyim belgelerinde yer alan “Aç-kapa metodla” inşa edilen tünellere ilişkin iş kalemlerinin benzer iş kapsamında olduğu, bu itibarla;

 

Alsim Alarko San. Tes. ve Tic. A.Ş. tarafından ön yeterlik başvurusunda sunulan, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Adana Raylı Taşıma Sistemi” işine ait 153.947.916 ABD Doları tutarındaki iş durum belgesinin, söz konusu belge eki hakediş raporlarında yer alan benzer iş kalemleri dikkate alınarak yapılan güncelleme sonucunda idare tarafından istenilen iş deneyim tutarını sağladığı anlaşıldığından, anılan adayın iş deneyim belgesinin tutarının yetersiz olduğu gerekçesiyle yeterli bulunmayarak ihaleye davet edilmemesi işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı,

 

Yüksel İnş. A.Ş. tarafından ön yeterlik başvurusunda sunulan, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “ANKARAY – Hafif Raylı Toplu Taşım Sistemi İnşaat ve Bina İşleri” işine ait % 50 si anılan aday tarafından gerçekleştirilmiş olan 196.066.151,87 Alman Markı tutarındaki iş bitirme belgesinin, söz konusu belgede anılan adayın hisse oranı dikkate alınarak yapılan güncelleme sonucunda idare tarafından istenilen iş deneyim tutarını sağladığı anlaşıldığından, anılan adayın iş deneyim belgesinin tutarının yetersiz olduğu gerekçesiyle yeterli bulunmayarak ihaleye davet edilmemesi işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı,

 

Hazinedaroğlu İnş. Tic. A.Ş. tarafından ön yeterlik başvurusunda sunulan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Sultançiftliği – Edirnekapı Raylı Toplu Taşıma Sistemi İnşaatı ve Elektro-Mekanik İşleri Yapım İşi”ne ait “Aç-kapa tünel inşaatı fore kazık iksa sistemi prefabrik öngerilmeli döşeme” yapı tekniği ile gerçekleştirilmiş olan 133.281.668,66 ABD Doları tutarındaki iş durum belgesinin, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ´de tünel inşaatının A-III grubu işler arasında sayıldığı dolayısıyla anılan adayın, iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı, ancak söz konusu belgenin yüklenici adı bölümünde “Transstroy-Hazinedaroğlu-Ünüvar adi ortaklığı” yer almasına rağmen, ortaklık oranı bölümünde yalnızca Hazinedaroğlu ve Ünüvar’ın her birinin %50 ortak olduğunun belirtilmesinin, anılan belgenin içeriği hakkında tereddüd oluşturduğu, bu hususa ilişkin gerekli inceleme ve değerlendirme yapılarak sonucuna göre işlem yapılması gerektiği,

 

Görüşüyle, ihale işlemlerinin iptali yönünde oy çokluğu ile alınan karara katılıyorum.

      

                                                                                                Adem KAMALI

                                         Kurul Üyesi

KARŞI OY

                                                                                            

Kamu İhale Kurumunca Çıkarılan;  İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20. maddesinde: “İtirazen şikayet başvurusu üzerine Kurum, ihale işlemlerini başvuru sahibinin iddiaları ve aşağıda belirtilen hususlar yönünden inceler:”  düzenlemesi ile  Kuruma  yapılan İtirazen şikayet incelemesinin,  nasıl yapılacağı sayma yöntemiyle  maddeler halinde belirtilmiştir

İncelenen ihalede, başvuru sahibinin iddiaları incelenerek reddedilmiştir. Ama Raporun B kısmında  şikayet konusu olmayan hususlarda incelenerek ihaleye  iptal  kararı verilmiştir.

            Raporun B kısmında yer alan iptal gerekçeleri

 

 )  bendi gereğince ihale dökümanına süresinde  itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise  ihale dökümanındaki aykırılıkların ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi olup olmadığı yönünden yapılan incelemede; Yapım İşleri İhaleleri  Uygulama Yönetmeliğinin 36. maddesinde sadece alt limitinin belirlendiği  üst sınırın belirtilmediği  ve işin yapılmasını güvence altına almaya yönelik olan  ve hiçbir adayın elenmediği ve şikayet konusu olmayan  isteklinin ekonomik ve mali yeterliğini gösteren belgenin istenmesi  ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlanmasına engel olmadığı gibi  rekabeti de engellememiştir.  Bu nedenle  söz konusu düzenlemeyi  iptal gerekçesi görmek mümkün değildir.

 (I)  bendi gereğince ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi   aşamasında itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından  diğer aday ve isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı  yönünden yapılan incelemede tespit edilen hususların tamamı, itirazen şikayet konusu yapılan işlemler   ile ilgili değildir.  İtirazen şikayet konusu: “…sunmuş oldukları  ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ile İSO 14001   Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin fotokopi olduğu gerekçesi ile  başvuruların ret edildiği…”  hususudur. Bu nedenle uzman ancak  diğer adaylar açısından söz konusu belgelerin usulüne göre sunulup sunulmadığını incelemesi gerekirken şikayet konusu ile hiçbir ilgisi olmayan hususları inceleyip iptal gerekçesi yapması Yönetmeliğin 20. maddesine aykırıdır.

 

            Yukarıda açıklanan  nedenlerle ihale işlemlerinin iptali yönünde oy çokluğu ile alınan karara katılmıyoruz.

 

 

 

 

  Kazım ÖZKAN                             Hicabi  ECE                        Ali KAYA                                   Üye                                              Üye                                                 Üye                              

                                                               KARŞI OY

              2007/74801 İhale Kayıt Numaralı “Levazım- AKADLAR Arası karayolu Tünel İnşaatı”

ihalesinde  başvuru sahibinin OISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesi ile ISO  14001:Çevre Yönetim  Sistemi  Belgesini , ihale dokümanında belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmadığı anlaşıldığından, şikayetçinin değerlendirme dışı bırakılması konusundaki karara katılıyorum.

 

              Ancak; İncelemeye konu  ihale işlemlerinin iptaline ilişkin çoğunluk görüşüne ve bu görüşe esas inceleme raporunda yer alan  hususlara  aşağıdaki gerekçelerle katılmıyorum.

 

              1-Ön yeterlik şartnamesinde yer alan ; “İsteklilerce Bankalardan temin edilecek belgelerin  teklif edilen bedelin  10 ‘undan  az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek miktarda olması gerektiği “şeklindeki  düzenlemeye rağmen, ön yeterlik şartnamesinde adaylardan bu belge  tutarlarının 87.000.000,00 YTL. den az  olmamak üzere temin edilerek vermeleri gerektiği düzenlemenin ; işin yaklaşık maliyeti ile uyumlu olmadığı, yapılan bu düzenlemenin Yapım İşleri ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal nedeni olarak sayılmıştır.

              Ön yeterlik ve ihale ilanında yer alan söz konusu  düzenlemeye ilişkin bir şikayet başvurusunda bulunulmadığı,dokümana yapılmış bir şikayet olmadığından dokümanın kesinleşmiş  olduğu,ihaleye katılan  isteklilerden bu yeterlik  kriterini sağlamadığı gerekçesiyle hiç kimsenin değerlendirme dışı  bırakılmadığı hususları göz önünde bulundurulduğunda, dokümandaki bu düzenlemenin ihalenin esasına etkili olmadığı , dolayısıyla da iptal nedeni olarak gösterilemeyeceği görüşüyle  çoğunluk kararına  katılmıyorum. 

 

              2- Kurul kararında KİSKA Komandit Şirketi-Kajima ortak girişimi adına düzenlenen iş deneyim belgesinde ortaklık hisse oranının belirtilmediği, ortaklık oranı tespit edilmeden  bu belgenin değerlendirmeye alınmasının mümkün olmadığı, belirtilerek bu husus ihalenin iptal nedenleri arasında sayılmıştır. İhale dosyası içerisinde KİSKA firmasının  anılan işin yeterli kısmının firmalarınca gerçekleştirdiğine ilişkin bir yazısı bulunmaktadır.Bu beyanın doğruluğunun idare tarafından incelenerek teyidi edildiğine dair dosyasında bir bilgi bulunmamaktadır. İdarece yapılacak incelemeden sonra işin yeterli kısmının KİSKA tarafından gerçekleşmediğinin anlaşılması durumunda adı geçen firmaya verilen yeterlik konusunda düzeltici işlem tesis edilmesi mümkün bulunmaktadır.Dolayısıyla  “Düzeltici İşlem Tesisi” suretiyle giderilecek bir işlem nedeniyle iptal kararı verilmesinde hukuka uyarlılık bulunmamaktadır.

 

              KİSKA şirketinin sunduğu İş bitirme belgesinin  asgari % 70 lik kısmının son 15 yıl içinde gerçekleşmiş olma koşulunu sağlamadığı, yapılan bu tespit  çerçevesinde,adı geçen adaya  yeterlik verilerek  ihaleye davet edilmesi işlemindeki mevzuata aykırılığın “Düzeltici İşlem Tesisi “ suretiyle giderilebileceğinden, bu hususu  ihalenin iptal nedenleri arasında sayan çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

              3- UTAY  İnş. A.Ş. nin  sunduğu “İş Denetleme Belgesinin” söz konusu belgede uygulanan yapı tekniği açısından  A-III grup işler arasında sayıldığından, UTAY İnş.A.Ş.’ nin “İş Deneyim Belgesinin”  benzer işe uygun olmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı şeklindeki çoğunluk kararına katılmakla birlikte, belgede  adı geçen  İnşaat Mühendisi Yılmaz DEMET adına  İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından  düzenlenen belgede bu şahsın “Kontrol Amiri” sıfatıyla bu belgeye hak kazandığı açıkça belirtilmiştir. Bu durumda

 

 

              “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin” 54-c-2 ‘inci fıkrasına göre Yılmaz DEMET adına düzenlenen belgenin “ İş Denetleme Belgesi” değil “İş Yönetme Belgesi” olarak değerlendirilmesi gerekmektedir . Bu durumda da belge tutarının % 10 unun  ihale konusu iş için yetersiz kaldığı hususu dikkate alındığında, esasen iş bitirme belgesi yeterli olmayan  firmanın ihale  komisyonu tarafından belgenin benzer işe uygun olmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakılmış olmasının ihalenin esasına etkili olmadığı,  dolayısıyla  da  bu hususun iptal nedeni olarak gösterilemeyeceği görüşüyle  çoğunluk kararına  katılmıyorum. 

 

              4- POLAT Yol Yapı San.Tic.A.Ş. tarafından  sunulan İş Deneyim Belgesindeki benzer iş kalemlerinin   güncellenen tutarının  idari şartnamede istenilen  İş Deneyim tutarını sağladığından, anılan adayın İş Deneyim Belgesinin tutarının yetersiz olduğu gerekçesiyle ön yeterlik aşamasında yeterli bulunmayarak ihaleye davet edilmemesi işleminin mevzuata aykırı olduğu,  gerekçesiyle bu husus çoğunluk görüşü ile iptal nedenleri arasında sayılmıştır.

 

              İhale dosyasında mevcut belgelerden  Karayolları Genel Müdürlüğünce düzenlenen  İş Durum Belgesi ile bunun ekinde   idarece firmaya yazılan yazıda yer alan işlerin yapıldığı yerler arasında bir uyum olmadığı, Bölge Müdürlüğünce  firmaya yazılan yazıda yer alan ve  ödenek temin edilmemesi nedeniyle hak edişe bağlanmadığı belirtilen 30.776.652.YTL.lik imalat tutarının dahil edilmesi durumunda şartnamede   istenilen iş tutarının sağlandığı, yazıda yer alan miktarı kanıtlayacak tespit tutanağı v.b. belgenin yazı ekinde yer  almadığı, hak edişe bağlanmadığı ileri sürülen imalat kalemlerinin ne kadarının münhasıran tünel inşaatı ile ilgili olduğu konusunda yazıda bir netlik bulunmadığı, Yoroz, Konakönü ve Çamburnu Tünellerinin tek bir sözleşmeye bağlı iş olup olmadığının da  belirtilmediği, husuları göz önünde bulundurulduğunda  anılan yazı esas alınarak POLAT  firmasının  iş deneyim belgesinin yeterli görülerek ihalenin iptaline karar verilmesinde  hukuka uyarlılık bulunmadığı ,düşüncesiyle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

              5- Kurulun çoğunluk görüşü ile; ihalede yeterli bulunarak ihaleye davet edilen adayların ihaleye yeni bir iş ortaklığı oluşturarak teklif verdikleri , bu hususun ihalede ayrı ayrı yeterli sayılan adayların birleşerek yeni bir istekli halinde teklif vermelerinin davet edilmeyen adayın teklif vermesi, rekabeti engellemesi ve yeterli sayılma koşullarının değişmesi sonucunu doğuracağından mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

              İdari şartnamede aksine bir düzenleme olmadığı sürece  idare tarafından her biri ayrı ayrı yeterli olan firmaların birleşerek teklif  vermeleri onları bir bütünün parçaları haline getirmiş olmaktadır. Her bir parça yeterli ise onların oluşturduğu birliğin yeterli olduğu konusunda  kimsenin bir kuşkusu olamaz. Keza  ayrı ayrı davet edilenlerin oluşturduğu birlikteliğin iş ortaklığı şeklinde teklif vermelerinin iş ortaklığı müessesesinin hukukumuzda  “Adi Ortaklık” olarak  değerlendirildiği dikkate alındığında, ortaya yeni bir hükmi şahsiyet  oluşumu çıkmadığı sürece davet edilmeyen adayın  teklif vermesi şeklindeki değerlendirmede hukuka uyarlılık bulunmamaktadır. Keza; bu hususun yeterli sayılma  koşullarını değişmesi sonucunu doğuracağı iddiasının da  hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır. Bu  eylemin rekabeti niçin ve nasıl engellediği, davetiye usulü ile veya ön yeterlik aranarak yapılan bir ihalede yeterli görülen firmaların birleşerek iş ortaklığı şeklinde teklif vermelerinin rekabeti engellediği iddiasının inandırıcılığı da bulunmamaktadır.

             

              Yukarıda açıklanan nedenlerle çoğunluk görüşünün aksine inceleme konusu ihaleye “Düzeltici İşlem Tesisi” suretiyle devam edilmesi gerekirken, çoğunluk görüşü ile İhalenin İptaline karar verilmesinde hukuka uyarlılık bulunmadığı, gerekçesi ile karar katılmıyorum.

 

                                                                                      Abdullah DÜNDAR

                                                                                        Kurul Üyesi

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul