İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3858
  • Toplantı No: 2007/071
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/071
Gündem No :4
Karar Tarihi:27.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3858
Şikayetçi:
 Ünal Akpınar İnşaat İml. San. ve Tic. A.Ş. Güneş Sok. No:31 Kavaklıdere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü, M. Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. No:62 Merter Güngören/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.10.2007 / 28994
Başvuruya konu ihale:
 2007/74785 İKN|li “Eyüp Silahtarağa Caddesi -Gaziosmanpaşa Caddesi Arası Karayolu Tüneli İnşaatı”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.11.2007 tarih ve 06.0860.0085/2007-52E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce 04.07.2007 tarihinde Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile yapılan “Eyüp Silahtarağa Caddesi -Gaziosmanpaşa Caddesi Arası Karayolu Tüneli İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Ünal Akpınar İnşaat İml. San. ve Tic. A.Ş.’nin 10.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.10.2007 tarih ve 28994 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Kurumun 15.10.2007/13740 tarih/sayılı yazısı ve 06.11.2007/14725 tarih/sayılı tekid yazısı ile istenilmesi üzerine, idare tarafından 07.11.2007 tarih ve 133926 sayılı yazı ekinde gönderilen ve 08.11.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından “Eyüp Silahtarağa Caddesi- Gaziosmanpaşa Caddesi Arası Karayolu Tüneli İnşaatı” işinin belli istekliler arasında ihale usulüne göre ihale edildiği, söz konusu işin ön yeterliğinin 04.07.2007 tarihinde yapıldığı, firmalarının söz konusu ihalenin ön yeterliğine başvuru yaptığı, firmalarının bugüne kadar 58 325 m . uzunluğunda 9,50 m . kazı çapında Şanlıurfa Tünelleri, 10 700 m . uzunluğunda Zamantı Derivasyon Tüneli ve 2175 m . uzunluğunda Kuskunkıran Karayolu Tüneli inşaatlarını başarı ile tamamladığı, iş deneyimi açısından idarece istenen yeterlik kriterini sağladıkları halde ön yeterliği yapılan şikayet konusu ihalede ilk oturumda belgelerinin eksik olduğunun belirtilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar  verildiği, söz konusu ihalenin ön yeterlik şartnamesinde ISO Kalite Yönetim Belgesi ile ISO 14001 Çevre Yönetim belgelerinin sunulmasının istendiği, firmalarına ait bu belgeleri düzenleyen kuruluşların uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün Türk Akreditasyon Kurumu’ndan alınan bir yazı ile teyit edilmesi gerektiğinin ihale dokümanında belirtildiği, bu teyit yazısının ilk ilan veya son başvuru tarihinin içersinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunluluğu Kanunda açık olduğundan firmalarına ait belgelerde teyit yazılarının Türk Akreditasyon Kurumundan ilk ilan tarihinden sonra alındığı, bu belgelerin “aslına uygun olduğunu onaylarım” ifadesi ile notere onaylattırılarak yeterlik dosyalarına koyulduğu, söz konusu belgelerin eksiksiz ve usulüne uygun olarak sunulduğu, belgenin kopyasının Türk Akreditasyon Kurumunca teyit yazısına eklenmediği, dolayısıyla firmaları tarafından ilgili Kurumca verilen teyit yazısının ekine belgelerin sehven fotokopisinin koyulduğu, ön yeterlik şartnamesinde ve Kanunda önemsiz belge ve bilgilerin tamamlatılabileceğine ilişkin hüküm olduğu, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ile ISO 14001: Çevre Yönetim Sistem Belgelerinin fotokopilerinin dosyalarına konulmuş olması nedeniyle yeterlik başvurularının reddedildiği, firmalarının tünel yapımı konusunda ihtisaslaşmış olduğu halde böyle bir nedenden dolayı yeterlik verilmemiş olmasının Kanuna uygun olmadığı, rekabet ilkesinin gözetilmediği iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibinin ön yeterlik dokümanını satın aldığı, şikayet ehliyetinin ön yeterlik dokümanı ve ön yeterlik değerlendirmesine ilişkin işlemlerle sınırlı olduğu anlaşıldığından inceleme ön yeterlik değerlendirmesine ilişkin işlemler açısından yapılmıştır.

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından “ Eyüp Silahtarağa Caddesi -Gaziosmanpaşa Caddesi Arası Karayolu Tüneli İnşaatı” ihalesinin belli istekliler arasında ihale usulüne göre teklif birim fiyat alınmak suretiyle ihale edilmiştir. İşin içeriği; Eyüp Silahtarağa Caddesi-Gaziosmanpaşa Caddesi Arasında 200 mt. tünel inşaatı işidir. Söz konusu işin ön yeterliği 04.07.2007 tarihinde yapılmış, anılan ihaleye ilişkin 22 aday tarafından ön yeterlik başvurusunda bulunulmuştur.

 

Söz konusu ihalenin ön yeterlik aşamasının ilk oturumunda tüm ön yeterlik zarflarının 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak sunulduğu belirlenmiş, bunun üzerine ön yeterlik zarfları alınış sırasına göre açılmış ve belge kontrolü yapılmış, zarf açma ve ön yeterlik belge kontrol tutanağı düzenlenmiş ve  ilk oturum kapatılmıştır.

 

Kapalı oturumda ihale komisyonu tarafından ön yeterlik belgelerinin detaylı olarak incelendiği, Ünal Akpınar İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin  Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 9001 belgesinin fotokopisinin sunulması nedeniyle, Ahmet Aydeniz A.Ş. ve Tinsa İnş. ve San Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın iş deneyim belgesinin son on beş yılda gerçekleştirilen bölümünün % 70’i karşılamaması nedeniyle, Yüksel İnş. A.Ş.’nin Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 9001 belgesinin fotokopisinin sunulması nedeniyle,  Transstory Corporation Industry and Trade, Ünüvar İnş. San. A.Ş.  ve Yüzbaşıoğlu İnş. San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 2006 yılı bilanço ve ciro  belgelerinin ibraz edilmemesi, özel ortağın iş deneyim belgelerinin benzer işe uygun olmaması, kalite belgesi, TSE belgesi, Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin ibraz edilmemesi nedeniyle, Utay İnş. A.Ş.’nin iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmaması nedeniyle, Be-Ha-Şe İnş. Tic. San. Ltd. Şti.’nin Çevre Yönetim Belgesinin, ISO 9001:2000 kalite Yönetim belgesinin  TÜRKAK  teyit belgelerinin sunulmaması, anahtar teknik personelin oda kayıt süresinin yetersiz olması nedeniyle, Ahmet Nihat Özsan İnş. San. A.Ş.’nin Çevre Yönetim Belgesinin, ISO 9001 belgesinin  fotokopi olarak sunulması, anahtar teknik personel olarak belirtilen jeoloji mühendisine ilişkin belgelerin sunulmaması nedeniyle yeterli bulunmadığı, 27.08.2007 tarihli ihale komisyonu tutanağından; 15 adayın yeterli bulunduğu, idarenin 27.08.2007 tarihli yazısı ile adaylara yeterlik değerlendirme sonuçlarının bildirildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde; söz konusu ihalenin ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda firmaları tarafından ön yeterlik dosyalarına ISO Kalite Yönetim Belgesi ile ISO 14001 Çevre Yönetim belgelerinin fotokopilerinin sunulması nedeniyle yeterli bulunmamalarının mevzuata uygun olmadığı, ön yeterlik dosyalarına belgelerin sehven fotokopisinin koyulduğu, ön yeterlik şartnamesinde ve Kanunda önemsiz belge ve bilgilerin tamamlatılabileceğine ilişkin hüküm olduğu iddia edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin ön yeterlik dosyası kapsamında sunulan belgelerden; başvuru sahibince Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen teyit belgelerinin ve ekinde teyit ettirilen kalite yönetim belgesi ile çevre yönetim sistem belgelerinin fotokopilerinin sunulduğu belirlenmiştir.  Zaten başvuru sahibinin dilekçesinde de bu belgelerin sehven fotokopi olarak dosyalarına konulduğu ifade edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin sunduğu ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin 21/04/2009 tarihine kadar geçerli olduğu, ISO 9001:2000 Kalite Sistem Belgesinin ise 26/06/2009 tarihine kadar geçerli olduğu, bu belgeleri düzenleyen kuruluşların akredite edilen belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenmiş olduğunu teyit amacıyla Türk Akreditasyon Kurumu’ndan alınan teyit yazılarının tarihinin 28/06/2007 olduğu belirlenmiştir.            

 

Şikayet konusu ihalenin ön yeterlik şartnamesinin 9.3.4 maddesinde; “ Kaliteye ilişkin belgeler; İstekliler ihale konusu işin içeriğine uygun ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi Belgesini vereceklerdir.” düzenlemesi,

 

         Anılan şartnamenin “ Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 9.6 ncı maddesinde; Adaylar, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesi çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

 

            Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

 

            Adaylar, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması  ile eksik belge  ve bilgilerin  tamamlatılması”  başlıklı  62 nci   maddesinde; “ İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, adaylarca veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

 

Ancak,

 

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

b) Adaylarca veya isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurları dışında, içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

İdarelerce tamamlatılır.” hükmü,

 

            Söz konusu ihalenin ön yeterlik ilanının 4.3.2 maddesinin c bendinde; “İstekliler ihale konusu işin içeriğine uygun ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi Belgesini vereceklerdir.

 

Bu belgenin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları Uluslar arası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslar arası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.”  hükmü,

 

Bulunmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen tespitler başvuru sahibinin iddiası ve mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; ön yeterlik şartnamesinde adaylar tarafından sunulması istenen ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin ihale dokümanında belirtilen belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulmadığı anlaşıldığından, idarece söz konusu hususun tamamlatılacak bilgi kapsamında değerlendirilmeyerek başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.    

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda  tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1. İdare tarafından Kuruma gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan belge ve bilgilerden; söz konusu ihalede Utay İnş. A.Ş. tarafından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından “X1, X3 (Tuzla Sahil) ve X5 (Orhantepe- Tuzla) Kolektör Ø 4500 mm . Tünel Bölümleri İnşaatı İşi”’ ne ilişkin Yılmaz Demet adına düzenlenmiş iş denetleme belgesinin sunulduğu, Yılmaz Demet’in anılan firmanın yarısından fazla hissesine sahip olduğu, ihale komisyonunca yapılan ön yeterlik değerlendirmesinde söz konusu iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmaması nedeniyle yeterli görülmediği anlaşılmıştır.

 

Şikayet konusu ihalenin ön yeterlik şartnamesinin 9.4 üncü maddesinde; “ Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ, (A) Altyapı İşleri, III.Grup: Temel-tünel, kapalı drenaj, galeri işleri (1. Kapalı drenaj işleri, 2. Su tünelleri, derivasyon ve enerji tünelleri, galeriler, 3. Demiryolu ve karayolu tünelleri)”  düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Ön yeterlik değerlendirme tutanağında yer alan belgelerden söz konusu ihalede yeterli olarak belirlenen ve daha sonraki aşamada fiyat teklifi sunan Güngen İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ise; yine İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından “X1, X3 (Tuzla Sahil) ve X5 (Orhantepe- Tuzla) Kolektör Ø 4500 mm . Tünel Bölümleri İnşaatı İşi”’ ne ilişkin STFA & Güngen İnş. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı adına düzenlenmiş iş bitirme belgesinin sunulduğu belirlenmiştir.  İş deneyim belgesine konu işte STFA’nın % 70, Güngen İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin % 30 ortaklık oranına sahip olduğu anlaşılmıştır.

 

Utay İnş. A.Ş. tarafından sunulan belge ile Güngen İnş. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgeleri karşılaştırıldığında; her iki belgenin aynı işe ilişkin alınmış birisi iş denetleme belgesi, birisinin de iş bitirme belgesi olduğu, her iki belgede de belge tutarının 1996 yılı birim fiyatlarıyla 2.432.208.222.360 TL.+1407.822.85 USD olduğu belirlenmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin b bendinde; iş denetleme belgelerinin tam olarak değerlendirileceği, f bendinde; isteklinin başka iş ortaklıklarında gerçekleştirdiği iş nedeniyle elde edilen iş deneyiminin o iş ortaklığındaki hissesi oranında dikkate alınacağı belirtilmiştir.  Belirtilen hüküm gereği, Güngen İnş. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinde belge tutarının ortaklık hissesi olan % 30 ’unun alınarak yeterli ve uygun görülmüş iken,  Utay İnş. A.Ş.’nin belge tutarının tamamının dikkate alınması ve her iki deneyim belgesinin benzer iş kalemlerinin irdelenmesi gerekirken, ihale komisyonunca söz konusu adayların iş deneyim belgelerinin değerlendirilmesi aşamasında yapılan işlemlerin bir biri ile çeliştiği anlaşılmıştır.

 

Aynı işe ilişkin bu iki belgeden Utay İnş. A.Ş.’nin sunduğu iş denetleme belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı yönünde değerlendirme yapılırken, Güngen İnş. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin kabul edilmesi yönünde tesis edilen işlem açısından isteklilere eşit muamele yapılmadığı ve idarece 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan eşitlik ilkesine aykırı davranıldığı sonucuna varılmıştır.

 

2. Şikayet konusu ihalede yeterli görülen ve daha sonraki aşamada ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Özka İnş. A.Ş. ve Kalyon İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nda diğer ortak sıfatında bulunan Kalyon İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kalen Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ce hazırlanmış “ Kalen Hidroelektrik Santrali İnşaatı İletim Hattı Tünelleri Yapım İşi”’ne ilişkin iş deneyim belgesinin sunulduğu, söz konusu belgenin Yağlıdere Belediye Başkanlığı’na tastik ettirildiği, belgenin sol alt köşesinde Yağlıdere Belediye Başkanlığı’nın kaşesinin bulunduğu görülmüştür.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “ Belgeyi düzenleyecek merci” başlıklı 50 inci maddesinde;    İş deneyim belgeleri; Bir sözleşme kapsamında, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

 

Gerçek kişi veya yukarıda belirtilenler dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için ise, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili bayındırlık ve iskan il müdürlüğü tarafından düzenlenir. Belediyece düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkanı veya yetki verdiği kişi tarafından, bayındırlık ve iskan il müdürlüğünce düzenlenenler ise, valilik tarafından onaylanır.” hükmü,

 

Anılan Yönetmeliğin “ Komisyonların inceleme yetkisi” başlıklı 57 nci maddesinde; “ İhale komisyonları isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerindeki bilgilerin incelenmesi amacıyla;

 

İş bitirme belgesinin ekinde; sözleşme, hakediş raporları, geçici kabul tutanağı, kesin hakediş raporu ve işin niteliğine göre varsa tasfiye tutanağı, keşif artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi, alt yüklenici ile yüklenici arasında düzenlenmiş noter onaylı sözleşme, alt yüklenicinin iş için yükleniciye düzenlediği fatura suretleri, alt yüklenicilerde çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler,

....

 

Özel inşaatlara ait işin sahibiyle yüklenici arasında noter onaylı inşaat sözleşmesi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden alınan iş yeri bildirgesi,

 

gibi belgelerden gerekli gördüklerini, yurt dışında iş veya görev yapanlardan da yukarıda sayılanların muadili belgeler isteyebilir.” hükmü,

 

Bulunmaktadır.

 

Kalyon İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin özel sektör tarafından düzenlendiği anlaşıldığından yukarıda belirtilen mevzuat hükmüne uygun şekilde düzenlemeyen bir iş deneyim belgesi ile ilgili olarak ihale komisyonunun inceleme ve araştırma yaparak belgenin geçerliliğini irdelemesi gerekirken bu işlem yapılmadan belgenin uygun görülmesi mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak; ihalenin belli istekliler arasında ihale usulüne göre ihale edildiği ve fiyat tekliflerin verildiği  göz önüne alındığında idarece yapılan ve yukarıda belirtilen aykırılığın düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

          4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 

          Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Kamu İhale Kurumunca Çıkarılan;  İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20. maddesinde: “İtirazen şikayet başvurusu üzerine Kurum, ihale işlemlerini başvuru sahibinin iddiaları ve aşağıda belirtilen hususlar yönünden inceler:”  düzenlemesi ile  Kuruma  yapılan İtirazen şikayet incelemesinin,  nasıl yapılacağı sayma yöntemiyle  maddeler halinde belirtilmiştir

İncelenen ihalede, başvuru sahibinin iddiaları incelenerek reddedilmiştir. Ama Raporun B kısmında  şikayet konusu olmayan hususlarda incelenerek ihaleye  iptal  kararı verilmiştir.

            Raporun B kısmında yer alan iptal gerekçeleri

 

1- (I) bendi gereğince ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi   aşamasında itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından  diğer aday ve isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı  yönünden yapılan incelemede tespit edilen hususların tamamı, itirazen şikayet konusu yapılan işlemler   ile ilgili değildir.  İtirazen şikayet konusu: “…sunmuş oldukları  ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ile İSO 14001   Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin fotokopi olduğu gerekçesi ile  başvuruların ret edildiği…”  hususudur. Bu nedenle uzman ancak  diğer adaylar açısından söz konusu belgelerin usulüne göre sunulup sunulmadığını incelemesi gerekirken şikayet konusu ile hiçbir ilgisi olmayan hususları inceleyip iptal gerekçesi yapması Yönetmeliğin 20. maddesine aykırıdır.

 

            Yukarıda açıklanan  nedenlerle ihale işlemlerinin iptali yönünde oy çokluğu ile alınan karara katılmıyoruz.

 

 

 

    Kazım ÖZKAN                           Hicabi  ECE                        Ali KAYA                                   Üye                                              Üye                                                 Üye                                                     

 

                                                               KARŞI OY

 

                   

              2007/74785 İhale Kayıt Numaralı “Eyüp Silahtarağa Caddesi- Gaziosmanpaşa Caddesi Arası karayolu Tünel İnşaatı” halesinde  başvuru sahibinin ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesi ile ISO  14001:Çevre Yönetim  Sistemi  Belgesini , ihale dokümanında belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmadığı anlaşıldığından, şikayetçinin değerlendirme dışı bırakılması konusundaki karara katılıyorum.

 

              Ancak; İncelemeye konu  ihale işlemlerinin iptaline ilişkin çoğunluk görüşüne ve bu görüşe esas inceleme raporunda yer alan  hususlara  aşağıdaki gerekçelerle katılmıyorum.

 

              1-UTAY  İnş. A.Ş. nin  sunduğu “İş Denetleme Belgesinin” söz konusu belgede uygulanan yapı tekniği açısından  A-III grup işler arasında sayıldığından, UTAY İnş.A.Ş.’ nin “İş Deneyim Belgesinin”  benzer işe uygun olmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı şeklindeki çoğunluk kararına katılmakla birlikte, belgede  adı geçen  İnşaat Mühendisi Yılmaz DEMET adına  İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından  düzenlenen belgede bu şahsın “Kontrol Amiri” sıfatıyla bu belgeye hak kazandığı açıkça belirtilmiştir. Bu durumda “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin” 54-c-2 ‘inci fıkrasına göre Yılmaz DEMET adına düzenlenen belgenin “ İş Denetleme Belgesi” değil “İş Yönetme Belgesi” olarak değerlendirilmesi gerekmektedir . Bu durumda da belge tutarının % 10 unun  ihale konusu iş için yetersiz kaldığı hususu dikkate alındığında, esasen iş bitirme belgesi yeterli olmayan  firmanın ihale  komisyonu tarafından belgenin benzer işe uygun olmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakılmış olmasının ihalenin esasına etkili olmadığı,  dolayısıyla  da  bu hususun iptal nedeni olarak gösterilemeyeceği görüşüyle  çoğunluk kararına  katılmıyorum. 

 

              2.İhale komisyonunca Güngen İnşaat  ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aynı işle ilgili olarak alınmış  “İş Bitirme Belgesi”nin benzer iş tanımına uygun olduğu değerlendirmesi yapıldığı , Kurul’un bu  konudaki görüşün de aynı doğrultuda olduğu, UTAY İnş.A.Ş.nin  sunduğu  belgenin  benzer işe  uygun olmamasından değil, “İş Yönetme Belgesi” olarak değerlendirilmesi gerektiği, bunun sonucunda da idari şartnamede istenilen miktarı karşılamadığı, gerekçesiyle yeterli bulunmaması gerektiğinden, kararda yer alan  isteklilere eşit muameleye yapılmadığı”” 4734 sayılı yasanın 5 inci maddesinde sayılan  ilkelere aykırı davranıldığı” şeklindeki çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

              3- Kalyon İnş.San.ve Tic.A.Ş. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin özel  sektör  tarafından düzenlendiği , İş Deneyim Belgelerinin  mevzuat hükmüne uygun düzenlenip düzenlenmediğinin  araştırılıp irdelenmeden ihale komisyonunca  belgenin uygun görülmesinin mevzuata  aykırı bulunmasının, “Düzeltici İşlemle” giderilecek nitelikte  bir aykırılık olması nedeniyle, bu işlemi ihalenin iptal nedeni sayan çoğunluk görüşüne katılmıyorum.               

             

              Yukarıda açıklanan nedenlerle çoğunluk görüşünün aksine inceleme konusu ihaleye “Düzeltici İşlem Tesisi” suretiyle devam edilmesi gerekirken, çoğunluk görüşü ile İhalenin İptaline karar verilmesinde hukuka uyarlılık bulunmadığı, gerekçesi ile karar katılmıyorum.

 

                                                                                      Abdullah DÜNDAR

                                                                                        Kurul Üyesi

    

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul