İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3859
  • Toplantı No: 2007/071
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/071
Gündem No :5
Karar Tarihi:27.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3859
Şikayetçi:
 Ünal Akpınar İnşaat İml. San. ve Tic. A.Ş. Güneş Sokak No:31 Kavaklıdere ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı M. Nezihi Özmen Mah. Kasım Sokak No:62 34010 Merter Güngören/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.10.2007 / 28993
Başvuruya konu ihale:
 2007/74790 İhale Kayıt Numaralı “Dolmabahçe - Fulya Arası Karayolu Tüneli İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.11.2007 tarih ve 06.08.62.0065/2007-50E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 04.07.2007 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan “Dolmabahçe - Fulya Arası Karayolu Tüneli İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Ünal Akpınar İnşaat İml. San. ve Tic. A.Ş.’nin 10.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 11.10.2007 tarih ve 28993 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Kurumun 08.10.2007/13409 tarih/sayılı yazısı ve 06.11.2007/14726 tarih/sayılı tekid yazısı ile istenilmesi üzerine, idare tarafından 12.11.2007 tarih ve 135766 sayılı yazı ekinde gönderilen ve 14.11.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; yapılan ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda; şartnamede istenen bütün yeterlik kriterlerini sağladıkları halde, kalite yönetim sistemi ile çevre yönetim sistemi belgelerinin fotokopi olduğu gerekçesiyle yeterlik alamadıkları, söz konusu belgelere ilişkin Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısının noter onaylı örneğinin başvurularında yer aldığı, değerlendirme dışı bırakılmalarına ilişkin söz konusu eksikliğin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca teklifin esasını etkilemeyecek nitelikte olup, tamamlatılabilir olduğu, şirketlerinin söz konusu belgelere sahip olduğu ve yeterlik değerlendirmesi aşamasında noter onaylı örneklerinin idareye sunulduğu halde idare tarafından değerlendirmeye alınmadığı, tünel yapımı konusunda ihtisaslaşmış bir şirket oldukları ve değerlendirme dışı bırakılmalarına gerekçe teşkil eden belgelere sahip oldukları halde, böyle bir nedenden dolayı kendilerine yeterlik verilmemiş olmasının Kanunun temel ilkelerinden rekabet ve saydamlık ilkelerine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Başvuru sahibinin ön yeterlik başvurusunda, kalite yönetim sistem belgesi ile çevre yönetim sistem belgelerinin fotokopileri ile bu belgelere ilişkin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen teyit belgelerinin noter onaylı örneklerini sunduğu, ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, kalite yönetim ve çevre yönetim sistemi belgelerinin fotokopi olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde;

İdareler ayrıca işin niteliğini göz önünde bulundurarak, istekliden kalite yönetim sistem belgesi ile çevre yönetim sistemi belgesi isteyebilir. Bu kalite belge ve sertifikalarının, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından  akredite edilen belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. İş ortaklıklarında, pilot ortağın bu belgeleri sağlaması yeterlidir. Konsorsiyum olarak ihaleye katılan isteklilerde, ihale konusu işin kalite belgesi istenen kısmına teklif veren konsorsiyum ortaklarının bu belgeleri sunması gerekir.

 

Aynı Yönetmeliğin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 62 nci maddesinde; “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, adaylarca veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

 

Ancak,

 

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

b) Adaylarca veya isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurları dışında, içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

İdarelerce tamamlatılır.” hükümleri yer almaktadır.

 

Şikayet konusu ihalenin ön yeterlik şartnamesinin 9.3.4 maddesinde;

Kaliteye ilişkin belgeler; İstekliler ihale konusu işin içeriğine uygun ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi Belgesini vereceklerdir.

 

Anılan şartnamenin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 9.6 ncı maddesinde;

Adaylar, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesi çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

 

Adaylar, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.  düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Yukarıda belirtilen tespitler, başvuru sahibinin iddiası ve mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde;

 

Başvuru sahibinin “ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi” ile “ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi Belgesi”ni , ihale dokümanında belirtilen, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmadığı anlaşıldığından, değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

ğ) İhale dokümanındaki aykırılıkların ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi olup olmadığı yönünden yapılan incelemede;

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin belli istekliler arasında ihale usulünde yeterlik başlıklı 45 inci maddesinde;

İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi sebebiyle belli istekliler arasında yapılacak olan ihalelerde, adayların uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji bakımından asgari yeterlik koşullarını sağlayıp sağlamadıklarının belirlenmesi için ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre ön yeterlik değerlendirmesi yapılır.

 

Ön yeterlik aşamasında istenen bilgi ve belgelerin, bu Yönetmelikte düzenlenen esas ve usullere uygun biçimde belirlenmesi ve değerlendirilmesi zorunludur.

 

Ancak, bankalardan temin edilecek belgeler, adayların iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyim belgeleri üzerinden öngörülecek kriterler, idarece işin niteliğine uygun ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde, parasal tutar olarak belirlenir ve yeterlik kriteri olarak istenir.” hükmü yer almaktadır.

 

Aynı Yönetmeliğin “bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 36 ncı maddesinde; yeterlik belgeleri ile fiyat tekliflerinin birlikte verildiği ihalelerde; teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin verilmesinin zorunlu olduğu, Yönetmeliğin, yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkelere ilişkin 33 üncü maddesinde; isteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterlerinin rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

İncelenen ihalede; ön yeterlik şartnamesinin 9.2.1. maddesi;

Bankalardan temin edilecek belgeler: Adayın 56.500.000,00 YTL den az olmamak üzere, aday tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin verilmesi zorunludur.” şeklinde düzenlenmiş olup, Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde belirtilen % 10’luk tutar dikkate alındığında; adaylardan istenen nakit veya kullanılmamış teminat mektubu kredisi ya da serbest mevduat tutarının, ihale konusu işin yaklaşık maliyeti ile uyumlu olmadığı anlaşılmıştır. İdarece ön yeterlik dokümanında bu hususta yapılan düzenleme Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesine aykırı bulunmuştur.

 

ı) Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede;

Ön yeterlik şartnamesinin iş deneyim belgeleri başlıklı 9.3.1 maddesinde:

Son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

İş deneyimi olarak, aday tarafından 40.000.000,00 YTL tutarında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi verilmesi zorunludur.

İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının %10’ unu sağlaması gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Şartnamenin 9.3.4 maddesinde benzer iş olarak, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ´de yer alan A/III Grubu işlerin kabul edileceği belirtilmiştir.

 

Yapılan ön yeterlik değerlendirmesi neticesinde yeterlik alarak ihaleye teklif veren adaylardan, Kiska Adi Komandit Şti.’nin sunduğu ve DSİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Dicle Barajı ve HES tesisleri inşaatı işine ilişkin iş bitirme belgesinin benzer işlere ait tutarının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin (g) bendinde yer alan “İş deneyimlerinin değerlendirilmesinde ihale veya ön yeterlik ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yılda yapılan işler ve iş kısımları dikkate alınır. İş bitirme ve iş durum belgelerinde yazılı deneyim tutarlarının asgari yüzde yetmişlik kısmı ile iş denetleme ve yönetme belgelerinde yazılı deneyim tutarlarının asgari yüzde ellilik kısmının ilk ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıl içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususu iş deneyim belgelerindeki bilgilerden tespit edilir. Bu tespitin iş deneyim belgeleri üzerinden yapılamadığı durumlarda; o işe ait düzenlenmiş hakediş raporları ve/veya idarece onaylı hakediş ödeme cetveli esas alınır. Ancak, hakediş raporlarının ve ödeme cetvelinin zorunlu nedenlerle verilemediği durumlarda, son on beş yılda gerçekleşen işlerin oran ve tutarları doğrusal orantı yoluyla bulunur.” hükmü gereği, asgari yüzde yetmişlik kısmının son 15 yıl içinde gerçekleşmiş olma koşulunu sağlamadığı, adı geçen adayın başvurusunda yer alan, “Kiska Komandit Şti. – Kajima Ortak Girişimi” adına Washington Ulaşım Dairesi tarafından düzenlenen iş deneyim belgesinde ortaklık hisse oranının belirtilmediği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin (f) bendinde yer alan; “İsteklinin başka iş ortaklıklarında gerçekleştirdiği iş nedeniyle elde ettiği iş deneyimi, o iş ortaklığındaki hissesi oranında dikkate alınır. Konsorsiyum olarak gerçekleştirilmiş işlerden elde edilen deneyim ise, ortakların gerçekleştirdiği iş kısımlarına ilişkin miktarlar üzerinden değerlendirilir.” hükmü gereği, ortaklık oranının tespiti yapılmadan belgenin değerlendirmeye alınmasının mümkün olmadığı anlaşılmış olup, yapılan bu tespit çerçevesinde; adı geçen adaya yeterlik verilerek ihaleye davet edilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmaktadır.

 

İş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan Utay İnş. A.Ş. ile iş deneyim belge tutarının yetersiz olması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan Mön İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgelerine ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

Utay İnş. A.Ş. önyeterlik başvurusunda, inşaat mühendisi Yılmaz DEMET adına İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “X1, X3 (Tuzla Sahil) ve X5 (Orhantepe Tuzla) Kolektör Ø 4500 mm . Tünel Bölümleri İnşaatı” işine ait 2.432.208.222.360 TL (1996 B.F.) + 1.407.822,85 USD tutarındaki iş denetleme belgesini sunmuştur. Söz konusu belgede uygulanan yapı tekniği, “Konvansiyonel, mekanize, aç-kapa ve zemin sağlamlaştırma yöntemleri ile Ø 4500 mm iç çaplı L= 6.195 m . Atıksu Tüneli ve şaft imalatları, 1200/1800 mm. yumurta kesitli L=732 m. atıksu tüneli” olarak belirtilmektedir. Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde “su tünelleri” (A-III grubu işler) arasında sayılmakta olup, Utay İnş. A.Ş.’nin, iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmaktadır.

 

Mön İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesi tutarının güncellenmesine ilişkin bir hesaplama ihale işlem dosyasında yer almamakla birlikte, ön yeterlik kararından, adayın iş deneyim belge tutarının yetersiz olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 56 ncı maddesinde, iş deneyim belgelerinin güncellenmesine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Sözkonusu maddenin (c) bendinde; yabancı para üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, iş deneyim belgesinin ihale ilk ilan veya davet tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden güncelleneceği hüküm altına alınmıştır.

 

Mön İnş. ve Tic. Ltd. Şti. önyeterlik başvurusunda, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 12/12/2006 tarih ve 10689 sayılı “Antalya-Alanya 4. Kısım Yolu Km:109+000-141+400 Arası”na ait iş bitirme belgesi sunulmuştur. İş bitirme belgesi ekinde 20.5.2006 tarih ve 32 sayılı hakediş raporu ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2/7/2007 tarih ve 556 sayılı bir yazı yer almaktadır. Söz konusu yazıda; iş kapsamındaki “Tünel ve Kapalı drenaj (sanat işleri)” işlerinin ayrıştırıldığı, belge eki hakediş raporunda “kapalı drenaj” adı altında bir iş grubu yer almamakla birlikte, “kapalı drenaj” işleri dikkate alınmasa dahi benzer işlere ilişkin iş miktarının (36.822.758,47 USD) ihale ilan tarihindeki döviz alış kuru (1,2963) üzerinden güncellenmesi sonucu bulunan tutarın ön yeterlik şartnamesinde istenen iş deneyim tutarını sağladığı anlaşılmış olup, adı geçen adayın iş deneyim belgesinin güncellenmesine ilişkin bir hesaplama yapılmadan, belge tutarının yetersiz olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Yapılan bu tespitler çerçevesinde; Mön İnş. ve Tic. Ltd. Şti. ile Utay İnş. A.Ş.’nin yeterli görülmeme işlemine ilişkin ihale komisyonu gerekçelerinde mevzuata uyarlık bulunmamakta olup, fiyat tekliflerinin alındığı ihale sürecinin bu aşamasında, ihale komisyonu tarafından yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen bu işlemin, düzeltici işlem tesis edilerek düzeltilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından ihale işlemlerinin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Kamu İhale Kurumunca Çıkarılan;  İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20. maddesinde: “İtirazen şikayet başvurusu üzerine Kurum, ihale işlemlerini başvuru sahibinin iddiaları ve aşağıda belirtilen hususlar yönünden inceler:”  düzenlemesi ile  Kuruma  yapılan İtirazen şikayet incelemesinin,  nasıl yapılacağı sayma yöntemiyle  maddeler halinde belirtilmiştir

İncelenen ihalede, başvuru sahibinin iddiaları incelenerek reddedilmiştir. Ama Raporun B kısmında  şikayet konusu olmayan hususlarda incelenerek ihaleye  iptal  kararı verilmiştir.

            Raporun B kısmında yer alan iptal gerekçeleri

 

 )  bendi gereğince ihale dökümanına süresinde  itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise  ihale dökümanındaki aykırılıkların ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi olup olmadığı yönünden yapılan incelemede; Yapım İşleri İhaleleri  Uygulama Yönetmeliğinin 36. maddesinde sadece alt limitinin belirlendiği  üst sınırın belirtilmediği  ve işin yapılmasını güvence altına almaya yönelik olan  ve hiçbir adayın elenmediği ve şikayet konusu olmayan  isteklinin ekonomik ve mali yeterliğini gösteren belgenin istenmesi  ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlanmasına engel olmadığı gibi  rekabeti de engellememiştir.  Bu nedenle  söz konusu düzenlemeyi  iptal gerekçesi görmek mümkün değildir.

 (I)  bendi gereğince ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi   aşamasında itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından  diğer aday ve isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı  yönünden yapılan incelemede tespit edilen hususların tamamı, itirazen şikayet konusu yapılan işlemler   ile ilgili değildir.  İtirazen şikayet konusu: “…sunmuş oldukları  ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ile İSO 14001   Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin fotokopi olduğu gerekçesi ile  başvuruların ret edildiği…”  hususudur. Bu nedenle uzman ancak  diğer adaylar açısından söz konusu belgelerin usulüne göre sunulup sunulmadığını incelemesi gerekirken şikayet konusu ile hiçbir ilgisi olmayan hususları inceleyip iptal gerekçesi yapması Yönetmeliğin 20. maddesine aykırıdır.

 

            Yukarıda açıklanan  nedenlerle ihale işlemlerinin iptali yönünde oy çokluğu ile alınan karara katılmıyoruz.

 

 

 

  Kazım ÖZKAN                             Hicabi  ECE                        Ali KAYA                                   Üye                                              Üye                                                 Üye                                          

 

                                                               KARŞI OY  

                

              2007/74790 İhale Kayıt Numaralı “Dolmabahçe- Fulya  Arası karayolu Tünel İnşaatı”

ihalesinde  başvuru sahibinin OISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesi ile ISO  14001:Çevre Yönetim  Sistemi  Belgesini , ihale dokümanında belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmadığı anlaşıldığından, şikayetçinin değerlendirme dışı bırakılması konusundaki karara katılıyorum.

 

              Ancak; İncelemeye konu  ihale işlemlerinin iptaline ilişkin çoğunluk görüşüne ve bu görüşe esas inceleme raporunda yer alan  hususlara  aşağıdaki gerekçelerle katılmıyorum.

 

              1-Ön yeterlik şartnamesinde yer alan ; “İsteklilerce Bankalardan temin edilecek belgelerin  teklif edilen bedelin  10 ‘undan  az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek miktarda olması gerektiği “şeklindeki  düzenlemeye rağmen, ön yeterlik şartnamesinde adaylardan bu belge  tutarlarının 56.500.000,00 YTL. den az  olmamak üzere temin edilerek vermeleri gerektiği düzenlemenin ; işin yaklaşık maliyeti ile uyumlu olmadığı, yapılan bu düzenlemenin Yapım İşleri ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal nedeni olarak sayılmıştır.

              Ön yeterlik ve ihale ilanında yer alan söz konusu  düzenlemeye ilişkin bir şikayet başvurusunda bulunulmadığı,dokümana yapılmış bir şikayet olmadığından dokümanın kesinleşmiş  olduğu,ihaleye katılan  isteklilerden bu yeterlik  kriterini sağlamadığı gerekçesiyle hiç kimsenin değerlendirme dışı  bırakılmadığı hususları göz önünde bulundurulduğunda, dokümandaki bu düzenlemenin ihalenin esasına etkili olmadığı , dolayısıyla da iptal nedeni olarak gösterilemeyeceği görüşüyle  çoğunluk kararına  katılmıyorum. 

 

              2- Kurul kararında KİSKA Komandit Şirketi-Kajima ortak girişimi adına düzenlenen iş deneyim belgesinde ortaklık hisse oranının belirtilmediği, ortaklık oranı tespit edilmeden  bu belgenin değerlendirmeye alınmasının mümkün olmadığı, belirtilerek bu husus ihalenin iptal nedenleri arasında sayılmıştır. İhale dosyası içerisinde KİSKA firmasının  anılan işin yeteri kısmının firmalarınca gerçekleştirdiğine ilişkin bir yazısı bulunmaktadır.Bu beyanın doğruluğunun idare tarafından incelenerek teyidi edildiğine dair dosyasında bir bilgi bulunmamaktadır. İdarece yapılacak incelemeden sonra işin yeteri kısmının KİSKA tarafından gerçekleşmediğinin anlaşılması durumunda adı geçen firmaya verilen yeterlik konusunda düzeltici işlem tesis edilmesi mümkün bulunmaktadır.Dolayısıyla  “Düzeltici İşlem Tesisi” suretiyle giderilecek bir işlem nedeniyle iptal kararı verilmesinde hukuka uyarlılık bulunmamaktadır.

 

                      KİSKA şirketinin sunduğu İş bitirme belgesinin  asgari % 70 lik kısmının son 15 yıl içinde gerçekleşmiş olma koşulunu sağlamadığı, yapılan bu tespit  çerçevesinde,adı geçen adaya  yeterlik verilerek  ihaleye davet edilmesi işlemindeki mevzuata aykırılığın “Düzeltici İşlem Tesisi “ suretiyle giderilebileceğinden, bu hususu  ihalenin iptal nedenleri arasında sayan çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

              3- UTAY  İnş. A.Ş. nin  sunduğu “İş Denetleme Belgesinin” söz konusu belgede uygulanan yapı tekniği açısından  A-III grup işler arasında sayıldığından, UTAY İnş.A.Ş.’ nin “İş Deneyim Belgesinin”  benzer işe uygun olmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı şeklindeki çoğunluk kararına katılmakla birlikte, belgede  adı geçen  İnşaat Mühendisi Yılmaz DEMET adına  İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından  düzenlenen belgede bu şahsın “Kontrol Amiri” sıfatıyla bu belgeye hak kazandığı açıkça belirtilmiştir. Bu durumda “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin” 54-c-2 ‘inci fıkrasına göre Yılmaz DEMET adına düzenlenen belgenin “ İş Denetleme Belgesi” değil “İş Yönetme Belgesi” olarak değerlendirilmesi gerekmektedir . Bu durumda da belge tutarının % 10 unun  ihale konusu iş için yetersiz kaldığı hususu dikkate alındığında, esasen iş bitirme belgesi yeterli olmayan  firmanın ihale  komisyonu tarafından belgenin benzer işe uygun olmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakılmış olmasının ihalenin esasına etkili olmadığı,  dolayısıyla  da  bu hususun iptal nedeni olarak gösterilemeyeceği görüşüyle  çoğunluk kararına  katılmıyorum.

 

              4-MÖN İnş.ve Tic.Ltd.Şti.nin  sunduğu iş bitirme  belgesinin yetersiz olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı,  İhale Komisyonu tarafından  İş Deneyim Belgesinin güncelleşmesine ilişkin bir hesaplamanın ihale dosyasında yer almadığı, inceleme raporunda ise tünele ilişkin iş miktarının  ihale ilan tarihindeki döviz kuruna göre  güncelleştirilmesi durumunda istenen iş deneyim tutarını sağladığının belirtildiği, bu nedenle ihalenin iptali gerektiği ileri sürülmüştür. İdareden güncelleme yapıp yapmadığının, yaptı ise  hesaplamasında bir hata bulunup bulunmadığı saptanmadan resen yapılan bir hesaplama ile bu sonuca varılmasının hatalı olduğu görüşü ile çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

              Yukarıda açıklanan nedenlerle çoğunluk görüşünün aksine inceleme konusu ihaleye “Düzeltici İşlem Tesisi” suretiyle devam edilmesi gerekirken, çoğunluk görüşü ile İhalenin İptaline karar verilmesinde hukuka uyarlılık bulunmadığı, gerekçesi ile karar katılmıyorum.

 

                                                                                      Abdullah DÜNDAR

                                                                                        Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul