İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3861
  • Toplantı No: 2007/071
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/071
Gündem No :7
Karar Tarihi:27.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3861
Şikayetçi:
 Betsan İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti, Yeni Sanayi Sitesi 3.Cadde 9.Sokak No:14 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Malatya / Turgut Özal Lisesi, Başharık Mah.18.Sok. MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.11.2007 / 33394
Başvuruya konu ihale:
 2007/159315 İhale Kayıt Numaralı “Genel Onarım ve Doğalgaza Dönüşüm İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.11.2007 tarih ve 06.09.66.0075/2007-58E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Malatya Turgut Özal Lisesi Müdürlüğün’nce 16.10.2007 tarihinde  ile yapılan “Genel Onarım ve Doğalgaza Dönüşüm İşi” ihalesine ilişkin olarak Betsan İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 30.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.11.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  16.11.2007 tarih ve 33394 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale ilanı ile idari şartname arasında anahtar teknik personele ilişkin düzenlemelerde uyumsuzluk bulunduğu, anahtar teknik personel olarak, Pegaz Yetki Belgesi olan makine mühendisi olmasının istendiği,  bu hususun  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama  Yönetmeliğinin 41 inci maddesine aykırı olduğu, ihale aşamasında talepte bulunmalarına rağmen kendilerine “Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nın verilmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde ;

 

İsteklinin organizasyon yapısı ile ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırılmasına ilişkin  olarak aşağıda belirtilen belgeler istenebilir ve bunlar üzerinden asgari yeterlik kriterleri belirlenebilir.

 

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir .” hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuru konusu ihaleye ait ihale ilanının 4.3.2 maddesinin;

 

“ Anahtar teknik personel, makine mühendisi beş yıl deneyimli, Pegaz yetkili belgeli olduğunu gösterir belgeler.” şeklinde,

 

4.4 maddesinin ise;

 

Bu ihalede benzer iş olarak, her türlü  yapım işleri (inşaat, imalat tesisat, onarım, değiştirme, iyileştirme, yenileştirme ve montaj) benzer iş olarak kabul edilecektir. İş deneyim belgesi yerine inşaat mühendisliği  ve pegaz yetki belgeli ve makine mühendisliği bölümü mezunları diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girebilirler.” şeklinde  düzenlendiği,

 

idari şartnamenin 7.3.3 maddesinin;

Anahtar teknik personel: Makine mühendisi, pegaz yetkili belgeli, 2 yıl deneyimli olması zorunludur. Anahtar teknik personelin ihale tarihinden önce yüklenici bünyesinde çalışıyor olması ve SSK bordrosu ve belgelerinin ihale teklif dosyasında ibraz edilmesi zorunludur.” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

Ayrıca idari şartnamenin 7.4  maddesinde idarece düzenlenmesi gereken benzer iş olarak kabul edilecek işlerin belirtilmediği anlaşılmıştır.  

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 24 üncü maddesinin ilk fıkrasında, ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 28 inci maddesinde ise;

 

“ İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale  veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir” hükmü bulunmaktadır.

 

Yukarıda yer alan hükümler ile idarece yapılan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, anahtar teknik personele ait düzenlemelerde, ilan ve idari şartnamenin birbirine uygun olmadığı, ilanda benzer iş tanımına yer verilmiş olmasına karşın, idari şartnamede bu hususa ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği, dolayısıyla ihale dokümanındaki düzenlemelerin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından anahtar teknik personelin pegaz yetki belgeli istenilmiş olmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasına yönelik olarak ise, söz konusu sertifikaya ilişkin olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından  yayımlanan  “Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği” gereğince  Pegaz (Malatya Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım A.Ş)’dan alınması gereken söz konusu belgenin, ilanda yer alan benzer iş tanımında belirtildiği üzere ihaleye katılacak isteklilere ait olması hususu bu belgeyle istenilen amacın gerçekleştirilmesi için yeterlidir. Ayrıca anılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde istenen anahtar teknik personelin de pegaz yetki belgesinin olmasının gerektiği yönündeki düzenleme mevzuata aykırıdır.

 

Ancak, başvuru sahibinin, söz konusu ihaleye teklif verdiği göz önüne alındığında, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Başvuru süresi” başlıklı 4 üncü maddesinin 2 inci fıkrasında yer alan;

 

İhale veya ön yeterlik dokümanına karşı yapılacak başvurularda, ihale veya ön yeterlik dokümanının satın alındığı tarih, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarih, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olarak kabul edilir. İhale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona ereceğinden ihaleye teklif veren isteklilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.” hüküm gereğince başvuru sahibinin ihale dokümanına yönelik yapmış olduğu şikayet başvurusu uygun bulunmamıştır.        

 

Bununla birlikte, idarece hazırlanan ihale dokümanına uygun olarak teklifler değerlendirildiğinde ise,  söz konusu dokümana uygun teklif bulunmadığı, idareden temin edilen ihale işlem dosyasında yer alan isteklilere ait tekliflerin hiç birinde ön görülen anahtar teknik personele ait pegaz yetki belgesinin bulunmadığı ve geçerli teklif bulunmadığı tespit edilmiştir. 

 

Ayrıca, başvuru sahibinin, başvuruya konu ihalenin ilk oturumunda  “Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nın kendilerine verilmediği yönündeki iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede, idareden temin edilen ihale işlem dosyasında, söz konusu belgenin istendiğine ilişkin belgeye rastlanmadığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.    

           

            Sonuç olarak, yukarıda belirtildiği üzere başvuruya konu ihalede geçerli teklif kalmadığından, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul