En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3915
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :69
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-3915
Şikayetçi:
 Ömer Faruk CEVHERİ Cumhuriyet Cad. Tedaş İş Merkezi Kat.3 No:72 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Şanlıurfa Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Cumhuriyet Cad. Eski Koşu Meydanı 63100 ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.11.2007 / 34123
Başvuruya konu ihale:
 2007/140026 İKN|li “Bahçelievler Hizmet Binası Bakım ve Onarım İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.11.2007 tarih ve 06.0976.G023/2007-14 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Şanlıurfa Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından 26.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bahçelievler Hizmet Binası Bakım ve Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ömer Faruk CEVHERİ’nin 22.11.2007 tarih ve 34123 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

 1) İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

2) İhale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan M. Yaşar ÇAP’ın başvuru dosyasında iş deneyim belgesinin bulunmadığı, mezuniyet belgesini ve oda kayıt belgesini sunmasının yeterli olmadığı, mezuniyet belgesinin değerlendirmeye alınması yönünde talebinin de olması gerektiği, idarenin aksine tutumunun Yapım İşleri Yönetmeliği’nin 55 inci maddesine aykırı olduğu, bu kişinin ihale konusu işte kendisini anahtar teknik personel olarak gösterdiğini ancak, başka bir firmada sigortalı olarak çalışmakta olduğu, bir işte teknik personel olarak çalışan bir şahsın aynı zamanda başka bir iş ya da firmada anahtar teknik personel olarak çalışamayacağı, M. Yaşar ÇAP’ın sunduğu ihale dosyasında bazı belgelerde imzasının eksik olduğu, bunun ihale komisyonu tarafından dikkate alınmadığı, ihale dokümanında belirtilmediği halde ilanda, kullanılacak malzemenin TSE’li olacağına dair noter onaylı taahhütnamenin tekliflerle birlikte sunulmasının istenildiği, bu hususun idari şartnamede yer almadığı,  bu durumun da 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği,

Hükme bağlanmıştır.

İncelenen ihalede başvuru dilekçesine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği, belirtilen eksikliklerin giderilmesi için başvuru süresinin bitimi olan 22.11.2007 tarihine kadar tamamlanması gerektiğinin www.ihale.gov.tr adresinde yayımlandığı, ancak süresi içinde eksikliklerin giderilmediği bu nedenle başvuru dilekçesi ve ekli belgelerin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu hususlar tespit edilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

 

                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul