İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3917
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :72
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-3917
Şikayetçi:
 Adil İnşaat Taahhüt Tic. Ltd. Şti. Bağcılar Mah. 2.Sk. 5/3 G.O.P./ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sinop Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü –SİNOP
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.11.2007 / 31143
Başvuruya konu ihale:
 2007/133026 İhale Kayıt Numaralı “Sinop 500 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.11.2007 tarih ve 06.09.30.0065/2007-56E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sinop Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nce 04.10.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Sinop 500 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Adil İnşaat Taahhüt Tic. Ltd. Şti.’nin 16.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 01.11.2007 tarih ve 31143 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale dokümanı eki, Mekanik Tesisat Teknik Şartnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan; “İstekliler teklifleri ile birlikte, teklif edilen plakalı ısı eşanjörüne ait aşağıdaki dokümanları vermeleri gerekmektedir:

Plakalı ısı eşanjörünün ön, arka ve yan görünüşlerini gösteren ölçüleri üzerine yazılı resimleri, Plakalı ısı eşanjörünün seçim kriterlerine uygunluğunu belirten, teknik detayların verildiği orijinal veya doğruluğunu teyid eden ibare ile imzalı kaşeli teknik sayfası (teknik sayfada LMTD ve basınç düşümleri mutlaka belirtilecektir.)” düzenlemesi uyarınca, istenilen belgelerin isteklilerin teklifleri ile birlikte verilmesi ve ihale komisyonu tarafından bu doğrultuda inceleme yapılmasının gerektiği, ancak idare tarafından verilen kararda, istenen belgelerin sözleşmenin uygulanması sırasında uyulması gereken husus olarak değerlendirildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun idari şartnamede yer alması zorunlu hususlarla ilgili 27 nci maddesinde, idari şartnamelerde, isteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterlerinin belirtilmesinin zorunlu olduğu, anılan Kanunun ihale ilanlarında bulunması zorunlu hususlara ilişkin 24 üncü maddesinde, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğunun ihale ilanlarında belirtilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

İhale dokümanı eki “Makina Tesisatı Teknik Şartnamesi”nin “Plakalı Eşanjör” bölümünün 9 uncu maddesi;

İsteklilerin teklifleri ile birlikte , teklif edilen plakalı ısı eşanjörüne ait aşağıdaki dökümanları vermeleri gerekmektedir.

a) Plakalı ısı eşanjörünün ön,arka ve yan görünüşlerini gösteren ölçüleri üzerine yazılı resimleri

b) Plakalı ısı eşanjörünün seçim kriterlerine uygunluğu belirten, teknik detayların verildiği orijinal veya doğruluğunu teyid eden ibare ile imzalı kaşeli teknik sayfası (teknik sayfada LMTD ve basınç düşümleri mutlaka belirtilecektir.)” şeklinde düzenlenmiştir. İdari şartnamede ve ihale ilanında bu hususa ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

 

İncelenen ihalede, ihaleye katılan onsekiz istekliden, şikayetçi dışındaki onyedisinin teknik şartnamede istenen söz konusu belgeleri teklifinde sunmadığı, ihale komisyonu tarafından isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesinde, söz konusu belgeleri vermeyen isteklilerin değerlendirme dışı bırakılmadığı belirlenmiştir.

 

İdari şartname ve ilanda verilmesi gerektiği belirtilmeyen bir belgenin isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak göz önünde bulundurulması, 4734 sayılı Kanunun 24 ve 27 nci maddelerinde yer alan hükümlere aykırılık teşkil edecektir. Belirtilen bu nedenle; ihale komisyonu tarafından söz konusu belgeleri vermeyen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmaması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığından, şikayet başvurusu yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanmasının esas olduğu, aynı Kanunun 27 nci maddesi gereği isteklilerin yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin idari şartnamelerde belirlenmesinin zorunlu olduğu, teknik şartnamelerde işin yapımına ilişkin dokümanların yeterlik kriteri olarak istenilmesinin uygun olmadığı hükümleri yer almaktadır.

 

İhale dokümanı eki “Makine Tesisatı Teknik Şartnamesi”nin “Plakalı Eşanjör” bölümünün 9 uncu maddesinde yeterlik kriteri olarak yer alan düzenleme 4734 sayılı Kanunu anılan hükümlerine aykırılık teşkil ettiği, mevcut düzenleme ile ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasının mümkün bulunmadığı, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul