• Karar No: 2007/UY.Z-3920
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :75
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-3920
Şikayetçi:
 Ekşioğlu İnşaat Endüstri A.Ş. Selman-i Pak Caddesi No:127/3 Üsküdar/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği,Postane Caddesi No:3 KARABÜK
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.10.2007 / 29959
Başvuruya konu ihale:
 2007/102126 İhale Kayıt Numaralı “Vali Konağı Yapım İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.11.2007 tarih ve 06.09.05.0075/2007-55E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nce 06.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Vali Konağı Yapım İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Ekşioğlu  İnşaat  Endüstri A.Ş.’nin 04.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.10.2007 tarih ve 29959 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

     

Karabük Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından 06.09.2007 tarihinde yapılan “Karabük Vali Konağı Yapım İşi” ihalesinde kendilerine bildirilen kesinleşen ihale kararında, tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiğinin belirtildiği, ancak daha sonra 01.10.2007 tarihli yazı ile ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği, idareye yapılan şikayet başvurusuna istinaden, idarece gönderilen yazıda, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin Bağ-Kur borcu olması sebebiyle  sözleşme yapılamadığı, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve kamu yararı nedeni ile kendi tekliflerinin ekonomik bulunmadığı gerekçesi ile tekliflerinin uygun görülmediğinin belirtildiği, idarenin uygulamalarının çelişkili olduğu,  bir kararında  ekonomik olarak tespit edilen bir teklifin daha sonraki kararda ekonomik olmadığına karar verilmesinin yanlı bir uygulama olduğu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine aykırı olduğu, başvuruya konu ihaleye 7 isteklinin katıldığı, 6 isteklinin teklifinin geçerli olduğu, bu haliyle yeterli rekabetin sağlandığı, vermiş oldukları teklifin, fiyat farkı verilmeyen ve 1. derece deprem bölgesinde yapılacak olan, ayrıca özelliği nedeniyle içerisinde  özel imalatlar bulunan ihale konusu iş için tamamlanabilir ve yapılabilir sınırlarda olduğu, aşırı düşük teklif üzerine bırakılan ihalelerde  işin sağlıklı yürütülemediği ve kamu zararına yol açtığı, bu nedenle idarenin iptal kararının iptal edilerek ihalenin kendi teklifleri üzerine bırakılması gerektiği   iddialarına yer verilmiştir.

 

İdare tarafından söz konusu ihalenin iptaline ilişkin gerekçeler ile sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuruya konu ihalede, Altuğ İnş. ve Taahhüt- Altuğ ERİM firmasının ekonomik açıdan en avantajlı  teklif olarak belirlendiği, söz konusu komisyon kararının ihale yetkilisi tarafından 06.09.2007 tarihinde onaylandığı,  anılan firmanın 19.09.2007 tarihinde idarece sözleşmeye davet edildiği anlaşılmıştır.

 

      Ancak idarece Altuğ İnş. ve Taahhüt- Altuğ ERİM firmasının Bağ-Kur Kadıköy Şube Müdürlüğünün 20.09.2007 tarih ve 75317 sayılı yazısında ihale tarihi itibariyle 23.992,10.-YTL pirim borcu olduğu ve anılan borcunu ihale tarihinden sonra 17.09.2007 tarihinde ödediğinin tespit edildiği ve sonra başvuru sahibi hakkında 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 70 nci maddesinin son fıkrası ve Kamu İhale Genel Tebliğinin IX Bölümünün ilgili kısmı gereğince, sosyal güvenlik pirim borcu belgesinin ihale aşamasında taahhüt edildiği şekilde yerine getirilmediği, anılan Kanun ve Yönetmelik hükmü gereğince anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatın gelir kaydedilip, ayrıca Kanunun 58 inci maddesine göre altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar yasaklı sayılmasına karar verildiği, anılan ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin de teklifi idarece uygun görülmediği, dolayısıyla  28.09.2007 tarihinde ihalenin “Kamu kaynaklarının verimli olması ve Kamu yararı da görüldüğünden ekonomik olarak en avantajlı ikinci teklif ihale yetkilisince avantajlı teklif görülmediği  gerekçesiyle iptal edildiği,

       İdarenin bu işlemi üzerine, Altuğ İnş. ve Taahhüt- Altuğ ERİM tarafından  10.10.2007 tarihinde Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine, Kurumca yapılan inceleme neticesinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yapılan değişiklik gereği, Altuğ İnş. ve Taahhüt- Altuğ ERİM’in ihale tarihi itibariyle sosyal güvenlik prim borcunun bulunduğu ve ihale tarihinden sonraki tarihte ödendiği tespit edilen isteklilerin ihale dışı bırakılarak geçici teminatın gelir kaydedilmesi gerektiğinin hüküm altına alındığı, bu yönüyle idarece gerçekleştirilen bu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı, ancak, anılan maddede yasaklamaya ilişkin hüküm bulunmadığından adı geçen isteklinin yasaklanmasına yönelik söz konusu işlemin mevzuata uygun olarak idarece yeniden değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılarak, Kurulun 12.11.2007 tarih ve 2007/UY.Z-3619 sayılı Kararı ile;

           

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

       2) Başvuru sahibi hakkında idarece tesis edilen yasaklama işleminin 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi  uyarınca yeniden değerlendirmek üzere konunun ihaleyi yapan  idareye bildirilmesine,” karar verildiği,

 

       Bu arada, başvuru sahibinin 26.09.2007 tarihinde Kuruma yapmış olduğu şikayet başvurusuna ilişkin olarak ise, Kurulun 08.10.2007 tarih ve 2007/UY.Z- 3296 sayılı kararı ile “Karar verilmesine yer olmadığına” karar verildiği görülmüştür.

 

       Başvuru sahibinin idarenin ihalenin iptaline ilişkin işleminin iptal edilmesi gerektiği yönündeki iddiasına yönelik olarak yapılan incelemede,

       4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 44 üncü maddesinde;

      Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir.” hükmü yer almaktadır.

       Başvuruya konu ihalede, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile sözleşme yapılamaması sonucunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait  teklifin ihale yetkilisince uygun görülmediği ve ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır. Yukarıda yer alan mevzuat hükmü gereğince, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile sözleşme yapılması ancak ihale yetkilisi tarafından uygun görülmesi halinde mümkün bulunmaktadır. Bu durumda idarece ihalenin iptaline yönelik işlemin mevzuata aykırılık teşkil etmediği ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.            

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul