İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3921
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :77
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-3921
Şikayetçi:
 Vestan Müteahhitlik San.Ve Tic. Ltd. Şti. vekili Av.Hüseyin Çınar Tunus Caddesi No:85/9 06680 Kavaklıdere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü, Maltepe Mahallesi Dörtyol No:1 54100 SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.11.2007 / 33296
Başvuruya konu ihale:
 2007/150915 İhale Kayıt Numaralı “Sakarya Merkez Hükümet Konağı İkmal İnşaatı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.11.2007 tarih ve 06.09.58.0085/2007-62E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü’nce 24.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Sakarya Merkez Hükümet Konağı İkmal İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Vestan Müteahhitlik San.Ve Tic. Ltd. Şti. ’nin 07.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.11.2007 tarih ve 33296 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

 Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye istekli olarak katıldıkları ancak idare tarafından ihalenin yeterli rekabet ortamı oluşmadığı gerekçesiyle ihaleyi iptal ettiği, bu karara ilişkin önce açıklama talebinde daha sonra idareye şikayet başvurusunda bulundukları, gelen yanıtta, yapılan değerlendirmeler sonucunda sadece 2 isteklinin geçerli teklifi olduğu, bu isteklilerin de ikmal inşaatı olan ihale konusu yapım işinde ikmal öncesi ortak girişim oldukları, dolayısıyla 4734 sayılı Kanunda belirtilen rekabet ilkesinin sağlanamadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edildiğinin kendilerine bildirildiği ancak bu gerekçelerin ihalenin iptal edilmesi sonucunu doğurmayacağı, her ne kadar 4734 sayılı Kanun tarafından idareye ihalenin iptali konusunda takdir yetkisi tanınmışsa da bu ihalede idarenin anılan yetkisini kamu ihale mevzuatına aykırı olarak kullandığı

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun temel ilkeleri belirleyen 5 inci maddesine göre, idarelerin bu kanuna göre yapılan ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla idarelerin ihale sürecindeki bütün idari işlemleri anılan maddede belirtilen ilkelere uygun biçimde tesis edilmelidir. Nitekim anılan Kanun gerek ihale dokümanı hazırlanması gerekse teklif değerlendirmesi aşamasında temel ilkelerin sağlanması amacıyla idarelere belli bir takdir yetkisi tanımıştır.

 

Bu amaçla 4734 sayılı Kanunun bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptalini düzenleyen 39 uncu maddesinde ihale komisyonu kararı üzerine idarenin, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu, ihalenin iptal edilmesi halinde bu durumun bütün isteklilere derhal bildirileceği, idarenin bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceği ancak isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildireceği hüküm altına alınmıştır.

 

Başvuruya konu ihalede 56 firma ihale dokümanı satın almış ve bunlardan 3 tanesi istekli sıfatıyla ihaleye teklif vermiştir. Yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda isteklilerden bir tanesinin iş deneyim belgesinin uygun olmadığı tespit edilerek teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır. Bu durumda başvuru sahibi Vetsan Müt. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin  9.700.000 YTL teklifi ile İnelsan İnş. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 10.100.000 YTL teklifi geçerli teklif olarak kalmıştır. Daha sonra ihale komisyonunun 25.10.2007 tarihli gerekçeli kararıyla ihalede rekabet ortamının sağlanamadığı gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihalede, ihale sürecine 56 istekli olabilecek firmanın dahil olup daha sonraki teklif değerlendirmesi aşamasında 2 adet geçerli teklif kalması ve bu iki teklifin de idarenin belirlemiş olduğu yaklaşık maliyete çok yakın tutarlar içermesi 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen rekabet ilkesinin sağlanamadığını ortaya koymaktadır. Öte yandan geçerli teklifleri idarece tespit edilen yaklaşık maliyete çok yakın olan ihalenin sonuçlandırılmasının yine aynı maddede belirtilen kaynakların verimli kullanılması ilkesinin sağlanamaması sonucunu doğuracağı da açıktır. Dolayısıyla idarenin yaptığı değerlendirmeler sonucunda ihale komisyonu gerekçeli kararı üzerine ihale işlemlerini iptal etmesinde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmamaktadır. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul